MF vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady


			MF vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady
22.1.2019 Pracovní nabídky

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9032, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty.

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9032, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oboru služby:

  1. Finanční trh

se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je březen 2019.

Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru
na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:

  • podílení se na tvorbě národních právních předpisů i evropských právních předpisů v oblasti finančního trhu;
  • participace v mezinárodním prostředí a využití komunikativních dovedností při hájení zájmů České republiky;
  • spolupracování s ostatními útvary na koordinaci v rámci oblasti finančního trhu na národní a mezinárodními úrovni;
  • účastnění se pracovních skupin na úrovni EU a mezinárodních organizací, hlavně OECD;
  • zpracovávání stanovisek a připomínek k právním předpisům z hlediska jejich dopadu zejména na oblast pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů;
  • zpracovávání podkladů pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF zejména pro oblast pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do      4. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9032, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1)splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo          občanem státu, který je smluvním státem Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
[§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona
o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona
o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2];

pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo
[ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání vmagisterském studijním programu;

splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona
o státní službě];

splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě a  služebním předpisem č. 2/2015 státního tajemníka, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců,
ve znění služebních předpisů č. 12/2016 a č. 17/2018:

a) odborné zaměření vzdělání - magisterský studijní program v některém z oborů: Ekonomie; Právo, právní a veřejnosprávní činnost;

splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v magisterském stupni v některém
z uvedených oborů);

b) úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického nebo francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[3];

splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka;

K žádosti žadatel dále přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

Bližší informace poskytne:

Mgr. Eva Čížková
Odbor 30 – Personální
e-mail: eva.cizkova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

JUDr. Ing. Petr Bejček
státní tajemník
v Ministerstvu financí


[1] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[2] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[3] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.