Pojišťovnictví v roce 2015: ČPP


			Pojišťovnictví v roce 2015: ČPP
24.2.2015 Spektrum

Tradiční novoroční seriál Pojišťovnictví v roce 2015 spěje letos do svého finále. V rozhovoru s ředitelem České podnikatelské pojišťovny, Jaroslavem Besprátem se dočtete jaký je jeho výhled na rok 2015 a jak by právě on přiblížil pojišťovnictví lidem. 

 

 

Jak hodnotíte rok 2014 z celkového pohledu? A jak vidíte rok letošní?

Rok 2014 byl především ve znamení nového občanského zákoníku. Na účinnost této zásadní normy se pojišťovny dlouhodobě připravovaly a tuto velkou změnu úspěšně zvládly. Výsledky zveřejněné ČAP za rok 2014 dokládají, že celý pojistný trh rostl pouze mírně (+1,1 %) a i tento minimální růst táhlo neživotní pojištění, resp. povinné ručení. V životním pojištění se projevil pokles v jednorázově a běžně placeném pojistném a trh skončil dokonce v červených číslech (-0,7 %). Pro nás byl rok 2014 naopak velmi úspěšným rokem. Podle statistik zveřejněných ČAP rostla ČPP v loňském roce o 9,8 %, což je nejvíce z desítky největších pojišťoven na tuzemském trhu. Zaznamenali jsme nejen posun v rámci žebříčku domácích pojišťoven, ale ve všech klíčových segmentech jsme rostli rychleji než trh. V neživotním pojištění jsme se dostali až na trojnásobek ve srovnání s trhem. V důležitém segmentu běžně placeného životního pojištění jsme dokázali navýšit předpis o 14,8 %. Zatímco ve vývoji pojistného trhu očekávám podobná čísla i letos, lednové výsledky ČPP napovídají, že si růstový trend loňského roku udržíme. Celý letošní rok je pro nás díky 20. výročí firmy výjimečný a věřím, že výjimečné budou i naše výsledky na konci roku.  

 

Jak legislativní změny v roce 2014 ovlivnily Vaši pojišťovnu?

V případě nového občanského zákoníku jsme se na jeho účinnost intenzivně připravovali po celý rok 2013, zavedení nové normy představovalo velkou administrativní zátěž, která odčerpala řadu interních kapacit. V návaznosti na nové legislativní požadavky jsme museli upravit veškeré námi nabízené produkty, a to jak po stránce pojistně-technické, tak i po stránce legislativní. V praxi to znamenalo přepracovat u nabízených produktů všeobecné a doplňkové pojistné podmínky, související formuláře i interní metodiky. ČPP pečlivě monitoruje dopad této legislativní změny ve všech oblastech své činnosti. S novou právní úpravou pochopitelně očekáváme růst pojistné plnění, zejména v povinném ručení a obecné odpovědnosti.

Jen v samotné oblasti životního pojištění jsme se museli ve velmi krátkém čase vypořádat s několika dalšími změnami, ať už s novelou zákona o dani z příjmu, samoregulačními opatřeními a nejnověji také se snížením technické úrokové míry. Zahrnout lze i téma vytváření systému výměny informací za účelem boje proti daňovým únikům (FATCA). Samostatnou kapitolou zůstávají pojistné podvody. Proti předchozím letům významně přibývá pokusů o podvodné jednání v segmentu životního a úrazového pojištění, na což jsme donedávna nebyli tolik zvyklí.

Změny se dotkly také oblasti autopojištění. S podporou pojišťoven se na konci loňského roku podařilo ČKP zveřejnit jednotné číslo Linky pomoci řidičům, která zajistí v případě nouze asistenci klientům se sjednaným povinným ručením z kterékoli pojišťovny. Za problematické považuji zrušení příspěvku od nepojištěných řidičů do garančního fondu ČKP, ke kterému došlo na začátku letošního roku. Až budou vyčerpány stávající finanční prostředky a nenajde se včas náhradní model financování nepojištěných škod, budou muset do garančního fondu začít opět přispívat pojišťovny. Ty pochopitelně budou muset tento nový náklad promítnout do cen povinného ručení, a fond se tak sice bude naplňovat, ale samozřejmě z peněz poctivě platících řidičů. ,

 

Jak hodnotíte pohotovost vaší společnosti v reakci na nenadálé vládní změny v životním pojištění?

Na zavedení nových pravidel v životním pojištění bylo opravdu velmi málo času. Vše se podařilo zvládnout především díky úsilí a mimořádnému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců. Zaměstnanci absolvovali cyklus školení, kromě legislativních změn byl kladen velký důraz na způsob předávání informací klientům. Bylo třeba zajistit dostatečné personální kapacity na odborném úseku, a tak situace ovlivnila ve výsledku např. i čerpání dovolených v závěru roku. Jakkoli jsme se snažili vyjít našim klientům maximálně vstříc, aby přechod na nové legislativní podmínky byl pro ně co nejjednodušší, dodatečně ČNB vznesla upřesňující požadavky. Pokud myslím na dobro klienta, může však nové obesílání klientů přinést jen zmatek a chaos a situaci tak zkomplikovat.

 

Jak podle Vašeho názoru přiblížit pojištění lidem a jak dosáhnout toho, aby vnímali jeho důležitost?

Co se týče finanční gramotnosti, řekl bych, že lidé mají jen velmi malé povědomí o finančním trhu celkově, což se pak plně projevuje také při sjednávání pojištění. V pojistném portfoliu mají lidé vždy obsaženo povinné ručení, ke kterému dokupují havarijní pojištění, v posledních letech vidíme, že se zvedá zájem o pojištění staveb a domácností. Také u životního pojištění se v průběhu let vyvíjí jeho význam pro širokou veřejnost. Zatímco dříve lidé chápali pojištění jako nástroj pro investování, dnes více plní svou původní funkci a smyslem sjednání smlouvy je krytí rizik. Patrný je posun ve výběru produktů. Oproti předchozím letům, kdy se obliba přesouvala od kapitálového životního pojištění k investičnímu životnímu pojištění, je nejnovějším trendem příklon k rizikovému životnímu pojištění. Byli bychom rádi, aby se životní pojištění stalo standardním produktem a lidé chápali jeho důležitost nejen pro případ potenciálního rizika, ale také jako způsob finančního zajištění v postproduktivním období. Ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven vytrvale poukazujeme na důležitost a smysl životního pojištění a podporujeme programy zaměřené na finanční gramotnost.

 

Autor: Lenka Kospertová

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články