Směrnice o pojištění motorových vozidel: Coreper potvrdil předběžnou dohodu


			Směrnice o pojištění motorových vozidel: Coreper potvrdil předběžnou dohodu

Výbor stálých zástupců Rady (Coreper) podpořil politickou dohodu, již během trialogu dne 22. června 2021 dosáhli vyjednavači Rady a Evropského parlamentu ohledně změny směrnice o pojištění motorových vozidel, která posílí ochranu poškozených stran při dopravních nehodách motorových vozidel a zlepší práva pojistníků.

Předběžně dohodnutým zněním se v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora mění oblast působnosti směrnice, včetně nových definic „vozidla“ a „provozu vozidla“. Toto znění rovněž poskytuje členským státům nové možnosti pro stanovení vnitrostátních výjimek z pojistné povinnosti. Z oblasti působnosti směrnice bude vyloučeno použití vozidla při motoristických akcích a činnostech, a to za předpokladu, že existuje alternativní pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o finanční stabilitě: Jak uspělo pojišťovnictví v zátěžových testech ČNB?


Kromě toho budou v každém členském státě zřízeny orgány, které zajistí, aby v případě insolvence pojišťovny vozidla odpovědného za dopravní nehodu mohla být poškozeným stranám poskytnuta náhrada škody v členském státě jejich bydliště; orgán v daném členském státě poté požádá o úhradu od orgánu v domovském členském státě insolventního pojistitele.

Spolunormotvůrci se rovněž dohodli na vytvoření potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění harmonizovaného na úrovni EU a na nových pravidlech, která mají zabránit diskriminaci v zacházení s pojistníky na základě jejich státní příslušnosti nebo předchozího členského státu bydliště.


Mohlo by vás zajímat: Počty ekonomických subjektů rostou


Revidované znění rovněž zahrnuje:

  • posílená pravidla týkající se kontrol pojištění,
  • zvýšené harmonizované částky minimální ochrany pro případ újmy na zdraví a hmotné škody v celé EU,
  • cílené změny rámce pro odeslaná vozidla a ustanovení o nehodách způsobených přívěsem taženým vozidlem, nezávislých nástrojích pro porovnávání cen motorových vozidel, informačních střediscích a informacích pro poškozené strany.

Další postup

Očekává se, že po revizi právníky-lingvisty bude směrnice na podzim přijata Parlamentem a Radou. Po podpisu a zveřejnění v Úředním věstníku EU bude znění do 24 měsíců ode dne vstupu v platnost provedeno ve vnitrostátním právu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články