Pojistný obzor k pojištění motorových vozidel: On-line svět se hlásí


			Pojistný obzor k pojištění motorových vozidel: On-line svět se hlásí

Zdá se, že v oblasti pojištění motorových vozidel se pojišťovnický sektor nachází na velmi vysoké úrovni digitalizace – jako bychom v případě pojištění motorových vozidel v on-line digitálním světě už bez problémů žili. Bližší zkoumání ale odhalí zjevné indicie, že situace nemusí být tak ideální, jak na první pohled vypadá. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Pojištění motorových vozidel uzavře případný zájemce přes web téměř u všech pojišťoven v řádu několika minut. Data se poté předávají do ČKP a následně se porovnávají s registrem silničních vozidel na Ministerstvu dopravy ČR. ČKP dokáže identifikovat nepojištěná vozidla a zapomnětlivce pak vyzývá k úhradě příspěvku do garančního fondu, ze kterého se kryjí škody způsobené nepojištěnými vozidly, přičemž existenci pojištění si lze ověřit na webu ČKP. Je ale vše opravdu tak perfektní?

V autě s sebou stále musíme vozit papírový doklad o existenci pojištění a předkládat ho při evidenčních úkonech na registru silničních vozidel. Když si totiž ihned po uzavření pojištění zkusíme na webu ČKP ověřit aktuální stav, velmi často zjistíme, že dané auto navzdory právě podepsané smlouvě pojištění nemá – a pak není daleko od odeslání výzvy k úhradě příspěvku někomu, kdo pojištěn je. Stejně tak i diskuze o transpozici připravované motorové směrnice, která povinnost poskytovat on-line informace o existenci pojištění již zakotvuje, do českého práva vypovídá o tom, že v určitých oblastech je třeba ještě značně pokročit.


Mohlo by vás zajímat: Martin Diviš: Lidé a svoboda. Tyto dva faktory určují samu podstatu Kooperativy


Data do ČKP přicházejí s průměrným zpožděním 10 dnů (od některých subjektů dokonce i s výraznější prodlevou), a to většinou v dávkovém režimu, jelikož jejich zpracování v pojišťovnách zpravidla probíhá v závěrkovém modelu. Procesy velkých obchodních partnerů pojišťoven jsou na tom v mnoha ohledech ještě hůře a např. předávání dat mezi nimi a pojišťovnami formou excelových tabulek o celkové připravenosti na on-line prostředí nesvědčí.

Nevyhnutelnost změn

Tlak na zrychlení toku dat samozřejmě identifikujeme dlouhodobě. V roce 2019 správní rada ČKP rozhodla o nutnosti přechodu na on-line předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP a k 31. květnu 2022 pak také o ukončení provozu dávkových služeb pro předávání dat o vzniku, změně a zániku pojištění a pro předávání dat o škodních událostech. Pojišťovny disponují službami pro on-line předávání dat do ČKP již od roku 2013, aktuálně jsou však využívány pouze menšími pojišťovnami, které při změnách svých systémů pochopily výhody on-line prostředí (např. oprava chybných údajů během okamžiku, kdy je klient ještě na přepážce nebo připojený v digitálním procesu) a které v očekávání budoucího nevyhnutelného přechodu do on-line světa již své systémy rovnou pro tento režim připravovaly.


Mohlo by vás zajímat: Proč jsou zranění žen při autonehodě závažnější?


Přechod na on-line předávání dat mezi pojišťovnou a ČKP nepochybně povede ke zkrácení výše uvedených prodlev, nicméně rozhodně jej nelze chápat jako přechod celého odvětví pojištění motorových vozidel do on-line režimu. Jedná se pouze o jednu část z celé mozaiky opatření, která bude třeba dle požadavků transpozice motorové směrnice, ale také připravované novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přijmout pro reálný přechod na on-line řešení pojištění motorových vozidel.

Aby pojištění motorových vozidel opravdu fungovalo komplexně on-line, musí být on-line všechny součásti celého systému pojištění motorových vozidel, od prvotní komunikace s klientem, sběru jeho dat, poskytnutí nabídky (zohlednění obchodních podmínek pojišťovny + bonus/malus), uzavření pojistné smlouvy, zpracování dat u obchodního partnera pojišťovny (leasingové společnosti, makléři, úvěrové společnosti apod.), předání dat mezi obchodním partnerem a pojišťovnou, zpracování dat v pojišťovně, předání dat do ČKP až po poskytnutí těchto dat státu (Ministerstvu dopravy ČR, Policii ČR, místní samosprávě atd.). Pojem „on-line digitální svět“ v dnešním pojetí totiž znamená (nebo by přinejmenším měl znamenat), že data o vzniku, změnách či zániku pojištění projdou celým systémem od prvotního vstupu až k výstupu (státu) řádově maximálně v desítkách vteřin. Výše popsané ovšem ukazuje, jak obrovský kus práce před pojišťovnickým sektorem ještě stojí. A s transformací musí začít hned – vždyť rozhodným termínem bude 1. leden 2023 (všechny indicie na něj ukazují).


Mohlo by vás zajímat: Lucie Urválková počtvrté mezi nejvlivnějšími ženami podle Forbesu


Úskalí přechodu na on-line model

V rámci přechodu celého systému pojištění motorových vozidel na on-line model se ukazuje, že změna na rozhraních pro předávání dat – tj. mezi obchodními partnery a pojišťovnou, pojišťovnou a ČKP, ČKP a Ministerstvem dopravy ČR (registrem silničních vozidel) – bude tou jednodušší částí. Jako daleko komplikovanější a pracnější se jeví nutné interní procesní a technologické změny v pojišťovnách, stejně jako u jejich obchodních partnerů, kteří vykazují ještě menší míru automatizace, neboť zpracování dat je mnohdy stále z větší části závislé na lidském faktoru.


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Co nás tedy čeká v rámci přechodu do on-line prostředí? Značná výhoda spočívá v tom, že celý systém lze rozdělit do samostatných, na sobě technologicky nezávislých bloků, a celou akci tudíž není třeba realizovat formou „velkého třesku“ (což by ve výsledku pravděpodobně nebylo ani uskutečnitelné). Zmíněné bloky pak mohou být postupně a nezávisle nahrazovány on-line verzí – jako kostky ve stavebnici, aniž by se stavba zhroutila. Přitom se nejedná pouze o základní rozdělení „rozhraní, pojišťovna a obchodní partner“. V rámci pojišťoven a jejich partnerů se lze dostat ještě do větší granularity a dělení na další samostatné subprocesy.

  • V každé pojišťovně či u partnera to bude trochu odlišné (podle systémové architektury a propojení jednotlivých procesů), přesto by určité rozdělení mělo být vždy možné. Zásadní je tedy: zmapování všech procesů a subprocesů realizovaných v rámci vzniku, změny a zániku pojištění;
  • jejich rozdělení do samostatných (off-line) bloků, na jejichž přechodu do on-line světa se dá pracovat odděleně;
  • příprava detailního plánu, jak bude přerod jednotlivých bloků do on-line verze probíhat, a jasného časového plánu jejich postupné náhrady v rámci celého systému pojištění motorových vozidel.

Mohlo by vás zajímat: 1Q 2021: Allianz má čistý zisk + 83,4 %. AXA hlásí celkové výnosy + 2 %


Navzdory určitým odlišnostem mezi jednotlivými pojišťovnami a partnery vystupuje jako jasný adept na samostatný blok rozhraní mezi partnerem a pojišťovnou, pojišťovnou a ČKP a mezi ČKP a státem. Rozhraní se v on-line světě realizuje webovým portálem pro individuální sběr dat / komunikaci anebo využitím webových služeb (webservices). K automatizovanému zpracování předávání dat mezi více subjekty se nabízejí webservices, které umožňují komunikovat s velkými objemy dat v krátkém čase zcela automatizovaně, na úrovni stroj–stroj, a kromě technologického dohledu (podpory) nevyžadují vstup operátora.

ČKP vůči oběma stranám, tj. pojišťovnám i státu, takovým rozhraním/službami disponuje: směrem k pojišťovnám již implementaci ověřil dosavadní provoz a směrem ke státu bude implementace doplněna (např. Policie ČR již několik let službu pro on-line ověření existence pojištění využívá při silničních kontrolách) dle jeho konečných detailních požadavků (které zatím nejsou např. z Ministerstva dopravy ČR známy). V zásadě by se ale mělo jednat o konfigurační záležitost, tzn. relativně jednoduše řešitelnou. On-line rozhraní mezi pojišťovnami a partnery však budou muset teprve vzniknout, neboť v drtivé většině zkrátka dosud neexistují. To s sebou nese nutnost vyvinout v tomto ohledu velké úsilí, stejně jako to poukazuje na penzum nadcházejících změn napříč celým pojišťovnictvím. S tím samozřejmě souvisí i nemalý objem nákladů u všech zúčastněných stran.


Mohlo by vás zajímat: 3D tisk a robotika ‒ technologie s velkým potenciálem


Zvýšení efektivity v oblasti pojištění motorových vozidel

Přechod do on-line prostředí by měl ovšem primárně něco přinést. Kromě naplnění litery zákona a evropské směrnice by mohlo dojít ke zrušení dokladu o pojištění (tzv. „zelené karty“) pro vnitrostátní potřeby. Existuje-li referenční zdroj s daty o pojištění (ČKP), do kterého se poskytují data on-line, není třeba vystavovat potvrzení o tom, že se v tomto referenčním zdroji vyskytuje záznam o pojištění, protože všichni zúčastnění hráči si tuto skutečnost snadno ověří on-line u ČKP. Na vypuštění potřeby zelené karty pro cesty do zahraničí si budeme muset sice ještě nějaký čas počkat, nicméně ji lze distribuovat elektronicky – a klient si ji v případě cesty do zahraničí může vytisknout (dle nových pravidel již nemusí být na zeleném papíře). Dalším efektem je přechod na modernější procesy v rámci nákupu služeb, tak jak je dnes běžné v oblasti standardního on-line nákupu, tj. on-line platby (platební karty, resp. brány). V neposlední řadě lze jako pozitivum označit i reputaci pojistného trhu, jenž bude klientům (zvláště těm mladším, kteří v sobě nesou obraz budoucí podoby pojišťovnictví) se svými produkty v on-line světě daleko atraktivnější.


Mohlo by vás zajímat: Vícepilířový penzijní systém může pomoci řešit stárnutí evropské populace


Závěrem lze konstatovat, že v následujících měsících dojde k hluboké, generační obměně pojišťovnických procesů a systémů, ačkoliv na veřejnost toho z ní pronikne méně, než v jakém rozsahu budou probíhat vnitřní strukturální změny. Paralelu hledejme např. v letectví, kdy se v posledních 30 letech zdálo, že letadla se vlastně moc nemění, i když technologický pokrok v oblasti pohonných jednotek a elektroniky vedl k zásadnímu zvýšení jejich spolehlivosti a snížení nákladovosti provozu. To se nakonec promítlo do ceny letenek, které se staly dostupné daleko širším vrstvám obyvatel. A navenek se toho přitom zase tak moc nezměnilo. Doufejme, že pojišťovnictví jakožto konzervativnější segment ekonomiky touto změnou vkročí do éry on-line digitálního světa a že zkušenosti nabyté z oblasti pojištění motorových vozidel promítne i do dalších druhů pojištění.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Ing. Josef Stočes
Ředitel IT služeb
SUPIN

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články