Podmínky pyrotechnického pojištění v Česku


			Podmínky pyrotechnického pojištění v Česku
1.4.2021 Pojistný trh

Pyrotechnickým pojištěním budeme v tomto článku rozumět pojištění pyrotechniků, resp. právnických osob, které se zabývají poskytováním služeb v oblasti pyrotechniky. Jedná se tedy především o úrazové pojištění osob a pojištění odpovědnosti za škodu. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


K úrazu pyrotechnika může dojít jak při přípravě a iniciaci trhaviny, tak i při jejím zneškodňování (např. bomby použité k teroristickému útoku nebo letecké pumy z druhé světové války). Ke způsobení majetkové újmy může dojít selháním pyrotechniky nebo pochybením pyrotechnika. Předmětem tohoto článku nebude pojištění týkající se osob, které nejsou vývozcem, dovozcem, distributorem ani osobou s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky. Příkladem takových osob jsou osoby, které mohou být pojištěny pro případ způsobení újmy mj. i pyrotechnickými výrobky (např. protipožární pojištění majetku kryjící škodu vzniklou na nemovitosti zábavní pyrotechnikou nebo úrazové pojištění vztahující se i na popáleniny zapříčiněné pyrotechnikou).

V oblasti pyrotechniky probíhá spolupráce na mezinárodní úrovni v rámci Mezinárodní asociace pyrotechniků (International Pyrotechnics Society), která byla založena v roce 1980. Tato organizace se zabývá výměnou informací v oblasti technologií a vědy, jež se týkají energetických materiálů (např. pyrotechnických směsí, výbušnin). Kromě této organizace existuje Evropská asociace ohňostrojů (European Fireworks Association), která se podílela i na tvorbě směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU ze dne 12. června 2013, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění). V ČR působí zapsané spolky Mezinárodní asociace pyrotechniků a Asociace českých profesionálních ohňostrojařů. Jak vyplývá z názvu druhého z uvedených spolků, jeho řádnými členy se mohou stát pouze osoby podnikající v oboru zábavní pyrotechniky.


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Pyrotechnické pojištění není zatím středem pozornosti pojišťoven v ČR a bývá sjednáváno jako individuální pojištění na klíč, podle požadavků pojistníků, kteří uzavírají pojištění mj. i ve snaze zaujmout zákazníky uzavřeným pojištěním odpovědnosti (např. při realizaci ohňostroje), jež má garantovat, že bude z pojistného plnění uhrazena příp. vzniklá újma. Úrazové pojištění pyrotechniků bývá zařazeno pojistiteli do vyšší rizikové třídy[1], což znamená výrazně vyšší pojistné, než je tomu u méně rizikových povolání. Proto je namístě provést i srovnání se zahraniční právní úpravou platnou ve Spojeném království a ve Spolkové republice Německo a s pojistnými podmínkami vybraných pojistitelů.

Pyrotechnické pojištění v ČR

V ČR nalezneme relevantní právní úpravu především v zákoně č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), který ukládá v § 43 odst. 6 oznámenému subjektu povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu, již svojí činností může způsobit, a to podle stupně rizikovosti výrobků, které bude jako oznámený subjekt posuzovat. Oznámeným subjektem se podle § 3 písm. p) citovaného zákona rozumí orgán nebo osoba, které vykonávají činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace pyrotechnických výrobků a dohledu podle pyrotechnického zákona. Ust. § 43 odst. 6 je výsledkem implementace čl. 25 odst. 9 směrnice č. 2013/29/EU, která členským státům EU ukládá, aby jejich vnitrostátní právní úprava stanovila subjektu posuzování shody povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát EU.

Stejný přístup k implementaci zvolil také rakouský zákonodárce, který v § 26a odst. 2 bodu 5 zákona č. 131/2009 Spolkové sbírky (pyrotechnický zákon) upravil povinnost oznámených míst mít po celou dobu své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti kryjící veškerou újmu, která může být jejich aktivitami příp. způsobena osobám, věcem a majetku.[2] Pojištění odpovědnosti přitom nepatří mezi podmínky získání oprávnění pyrotechnika podle § 4 vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost.


Mohlo by vás zajímat: Co by znamenalo zrušení olympijských her pro pojišťovnictví?


V ČR někteří podnikatelé dodávají ohňostrojné sestavy a zároveň nabízejí realizaci ohňostrojů. Za účelem zvýšení svého renomé na svých webových stránkách uvádějí, že mají uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, a dokládají kopie průkazů odpalovače ohňostrojů. Limity pojistného plnění pro případ újmy na majetku nebo zdraví uváděné provozovateli ohňostrojů dosahují dle dostupných zdrojů částky 5 mil. Kč.[3]

Pyrotechnické pojištění ve Spolkové republice Německo

Ve Spolkové republice Německo se nachází právní úprava povinného pojištění v prvním nařízení z roku 1977 k zákonu o výbušninách z roku 1976. Toto nařízení v § 33 odst. 2 stanoví jako jeden z předpokladů k udělení povolení pro školení v oboru zacházení a obchodování s nebezpečnými výbušnými látkami doložení spolehlivosti (bezpečnosti) uchazeče při provádění kurzu. Požadavek spolehlivosti uchazeče je splněn, pokud je uchazeč držitelem zákonného úrazového pojištění. Kromě toho musí mít uchazeč o udělení povolení uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti ke krytí škod (tj. pojištění s minimálními pojistnými limity stanovenými v čl. 9 odst. 3 Všeobecného správního předpisu k zákonu o výbušninách z roku 1987[4]), které mohou vzniknout účastníkům školení a třetím osobám v průběhu školení.

Minimální pojistné limity jsou dále stanoveny v čl. 10 odst. 7 Všeobecného správního předpisu k zákonu o výbušninách z roku 1987[5] pouze pro odstřely staveb, včetně jejich částí, a pro odpalování pyrotechnických prostředků 3. a 4. třídy. Tento stav považuje Dirk Wübbe za nevyhovující a navrhuje novelizaci německé právní úpravy.[6]V rozhodnutí ze dne 9. února 2019, sp. zn. 21 ZB 15.1972, správní soud v Mnichově řešil mj. otázku, zda může být žadateli o povolení k nabývání a nakládání s výbušnými látkami uloženo podle § 27 odst. 2 zákona o výbušninách z roku 1976, aby uzavřel pojištění odpovědnosti. Soud v této věci dospěl k závěru, že předložení pojistky není předpokladem pro udělení nepodnikatelského povolení k nakládání s výbušninami, a proto by mělo právní oporu uložení takové povinnosti podle § 27 odst. 2 citovaného zákona jen v případě mimořádných okolností.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Spoluúčast jako „bagatelní riziko“


Pojistné podmínky ve Spolkové republice Německo jsou vytvářeny nejen na základě individuálních požadavků klienta, ale někteří pojišťovací makléři nabízejí i vzorové smluvní podmínky. Příkladem může být vzorová smlouva pojišťovacího makléře Hamburger Versicherungs- -Service AG[7] pro podnikatelské pojištění odpovědnosti pyrotechnických provozů. Přestože se jedná o vzor, zaujme nabízenými základními limity pojistného plnění, které činí v základu 3 mil. EUR pro případ újmy způsobené osobám nebo na věcech a 200 000 EUR pro případ způsobení finanční ztráty. Uvedené limity pojistného plnění se vztahují na každou jednotlivou pojistnou událost s tím, že celkové plnění za rok nepřesáhne dvojnásobek uvedených částek. Kromě toho jsou samostatně stanoveny zvláštní limity pojistného plnění (např. 1 mil. EUR v případě poškození vedení).

Nevýhodou nabízeného pojištění je poměrně rozsáhlý počet pojistných událostí, pro které se podle čl. 4 odst. 2 sjednává spoluúčast určená procentuální sazbou ve výši 10 % počítanou z výše vzniklé škody, která je však limitována minimální (50 EUR) a maximální (2500 EUR) výší spoluúčasti. Spoluúčast se však nepoužije, pokud byla škoda způsobena požárem či výbuchem. Někteří klienti proto mohou využít konkurenční nabídky jiných pojišťovacích makléřů, kteří nabízejí různou výši pojistných limitů a pevně stanovené částky spoluúčasti, mezi něž patří pojišťovací makléř Eberhard, Raith & Partner GmbH (profesní pojištění odpovědnosti pyrotechniků z roku 2017[8]). Tento pojišťovací makléř stanoví pevné limity spoluúčasti v rozpětí 150–1500 EUR a zároveň stanoví v případě vyššího pojistného i vyšší limity pojistného plnění (u profesního pojištění až do výše 5 mil. EUR při využití varianty pojištění erpam plus). Výše pojistného se odvíjí od hrubého ročního obratu (činí 10 ‰ u varianty pojištění erpam a 15 ‰ u varianty pojištění erpam plus).

Pyrotechnické pojištění ve Spojeném království

Ve Spojeném království musí mít podle čl. 1 odst. 1 písm. c) přílohy č. 4 nařízení č. 1153/2015, o pyrotechnické bezpečnosti (The Pyrotechnic Articles [Safety] Regulations 2015), osoba, která má zvláštní znalosti pro používání ohňostrojů 4. třídy (F4), platné pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti musí mít podle čl. 2 odst. 1 písm. c) také specialista používající divadelní pyrotechniku patřící do kategorie T2 a podle čl. 3 odst. 1 písm. c) i specialista používající pyrotechnické výrobky kategorie P2. Pojištění si může sjednat sám specialista vlastním jménem nebo ho může mít sjednáno jeho zaměstnavatel. Tím se liší právní úprava ve Spojeném království od § 36 (odborná způsobilost) českého zákona o pyrotechnice, který povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti nestanoví. Povinné pojištění musí mít také subjekty pro posuzování shody týkající se pyrotechnických výrobků (čl. 14 přílohy č. 5 nařízení č. 1153/2015, o pyrotechnické bezpečnosti) i výbušnin (čl. 14 přílohy č. 15 nařízení č. 1638/2014, o výbušninách [The Explosives Regulations 2014]). Ministerstvu pak musí prokázat, že mají uzavřeno pojištění ve vyhovujícím rozsahu ve vztahu ke své činnosti.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Počet pojistných podvodů stoupá. Jaká oblast trhu je zasažena nejvíce?


Řada pojistitelů působících na území Spojeného království nabízí zvláštní podmínky pro pojištění pyrotechniků a pojištění odpovědnosti za škody způsobené pyrotechnikou. Pojišťovací zprostředkovatel UK General Insurance Ltd. již reagoval ve svých pojistných podmínkách určených pro pojištění pořádání slavností s ohňostrojem i na současnou mimořádnou situaci, když z pojistného krytí vyloučil veškeré ztráty, škody, náklady a výdaje způsobené nebo vzniklé v důsledku epidemie či pandemie koronaviru.[9] Ve Spojeném království nalezneme i pojišťovací zprostředkovatele se specializací na pojištění pyrotechniků a ohňostrojů. Příkladem může být společnost Precision Broking Ltd., která se zabývá pojištěním jevištních pyrotechniků a ohňostrojů. Těmto specialistům nabízí sdružené pojištění, které zahrnuje i pojištění ztráty na výdělku (např. z důvodu dočasného uzavření areálu) nebo krádeže technického vybavení.

Závěr

Právní předpisy Spojeného království stanoví povinnost uzavřít povinné pojištění odpovědnosti výrazně širšímu okruhu subjektů, než je tomu v případě ČR a Spolkové republiky Německo. Právní úprava Spolkové republiky Německo je specifická tím, že stanoví minimální limity pojistného plnění. De lege ferenda by bylo vhodné zvážit, zda by i v ČR nemělo být stanoveno povinné pojištění odpovědnosti pyrotechniků vzhledem k rizikům spojeným s nakládáním s pyrotechnickými výrobky.


Mohlo by vás zajímat: Hitparáda osobností 2020


Pojistné podmínky vybraných zahraničních pojistitelů stanoví výrazně vyšší limity pojistného plnění, než je tomu v pojistných podmínkách nabízených ČR. Kromě toho jsou pojišťovny působící ve Spojeném království a ve Spolkové republice Německo schopny poskytnout s ohledem na velikost pojistného trhu a příjmy pojistníků také zvláštní pojistné podmínky a specifický rozsah pojistného krytí. Ve Spojeném království pojišťovací makléři při stanovování rozsahu pojistného krytí zpravidla rozlišují mezi pojištěním pyrotechnika a pojištěním pořadatelů akcí spojených s ohňostrojem. Pojišťovny působící ve Spolkové republice Německo a ve Spojeném království jsou díky smluvním vzorům a pojistným podmínkám vytvořeným pro účely pyrotechnického pojištění schopny vyhovět specifickým požadavkům pojistníků.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
CEVRO Institut


[1] Např. v případě pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se jedná o 3. třídu ze čtyř (viz Rizikové skupiny – povolání pro FLEXI životní pojištění, verze 05/2020) a v případě Generali České pojišťovny, a. s., o 2. třídu, s přirážkou k pojistnému na pojištění pracovní neschopnosti ve výši 50 % (viz seznam povolání – rizikové skupiny povolání, přehled platný od 1. ledna 2020). Generali Česká pojišťovna, a. s., řadí pyrotechnika mezi riziková povolání i pro doplňková úrazová a nemocenská pojištění, s navýšením rizikového pojistného o 100 % (Rizikové životní pojištění Allegro 20, TŽP-AR20-0001, verze 04.2020v01).
[2] V německé odborné terminologii se rozumí pojištěním proti poškození věci pojištění majetkové ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pojištěním proti majetkové újmě se rozumí pojištění finančních ztrát podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
[3] Bezpečnost je při provozu ohňostroje nezbytností, 3. ledna 2014, dostupné na: https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/bezpecnost-je-pri-provozu-ohnostroje-nezbytnosti/c:7061/.
[4] V době publikace tohoto předpisu byly stanoveny v čl. 9.3 minimální limity pojistného plnění ve výši 1 mil. DM pro újmu způsobenou osobám, 500 000 DM pro škodu způsobenou na věcech a 100 000 DM pro škodu způsobenou na majetku. Směnný kurz německé marky (DM) vůči euru byl stanoven na 1 EUR = 1,95583 DM.

[5] V čl. 10 odst. 7 jsou stanoveny stejné minimální limity pojistného plnění jako v čl. 9.3 uvedeného předpisu.
[6] Wübbe, Dirk: Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen für Spreng- und Pyrotechnik Praxiserfahrungen und Fallstricke, Teil I, SprengInfo, 34(2012)3, s. 10.
[7] Zajímavostí je, že specifika pyrotechnického pojištění jsou upravena přímo ve vzorové smlouvě, ke které mají být připojeny pojistné podmínky AHB 09/16 a A27 – BBR Handel, Handwerk, Dienstleistung der Hamburger Versicherungs-Service AG besondere Deckungsvereinbarungen mit der VDMV GmbH (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 09/16 a A2 7 – Zvláštní podmínky a ocenění rizik, obchod, živnost, služba Hamburger Versicherungs-Service AG zvláštní ujednání o pojistném krytí s VDMV GmbH).
[8] Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung) z ledna 2008.
[9] Fireworks Event Insurance – Policy Wording, verze V2-WEF, 1. září 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články