Insurance Europe vyzývá k řešení penzijní „mezery“ v EU


			Insurance Europe  vyzývá k řešení penzijní „mezery“ v EU
20.2.2017 Legislativa

Insurance Europe, federace národních asociací pojišťoven a zajišťoven, vydala dne 9. února prohlášení, ve kterém vyzývá politiky k neprodlenému řešení penzijní „mezery“v EU. Současně předkládá návrhy na změnu politiky v dané oblasti a přitom zdůrazňuje význam spoření, které by mělo být dostatečné, správné a moudré.

Evropa čelí bezprecedentní výzvě, protože stav, kdy je méně pracujících a více důchodců, klade obrovský a rostoucí tlak na veřejné penzijní systémy. Politici musí podle IE učinit penzijní systémy udržitelnými, povzbuzovat občany, aby více spořili, a odstranit regulatorní bariéry bránící dlouhodobému investování.

Ve své nejnovější publikaci „A Blueprint for Pensions“ („Plán pro penze“) IE vymezuje rozsah dané výzvy a navrhuje opatření s cílem pomoci zajistit, aby občané EU dostatečně, správně a moudře spořili na život v důchodovém věku.

IE zmiňuje, že před 20 lety diskuse kolem demografického vývoje zněly jako futuristický a teoretický problém. Nyní jde v případě mnoha evropských vlád, které se snaží o zabezpečení své důchodové populace, o velmi vážný problém. Ale když se podíváme na dalších 20 let, je jasné, že tyto výzvy podstatně porostou, možná až do bodu, kdy některé vlády shledají téměř nemožným poskytovat občanům adekvátní důchodový příjem. Je to podle IE obtížná situace, ale je jasné, že se nyní musí začít jednat, aby se zabránilo dopadu těchto problémů na budoucí generace.

IE zdůrazňuje, že danou výzvu nelze vyřešit nějakým jediným opatřením nebo rozhodnutím, neboť vyžaduje širší a konzistentní přístup. V případě plánu IE jde ovšem o návrhy, jež by mohly pomoci zúžit mezeru v oblasti spoření na penzi.

Doporučení IE jsou konstruována tak, aby je bylo možné zahrnout do prací Evropské komise na panevropském penzijním produktu (pan-European Pension Product - PEPP). IE se domnívá, že pro jakoukoli práci na PEPP je kruciální se zaměřit na podporu národního úsilí k uzavření penzijní mezery a ke generování dlouhodobých investic.

Dostatečné spoření

Jelikož individuální zodpovědnost se stává stále důležitější, mají politici několik možností, jak motivovat občany k tomu, aby více spořili. V „Plánu pro penze“ se navrhuje:

  • zvýšit povědomí o nutnosti spořit, a to významnou podporou „sledovacích“ služeb, pomocí nichž se mohou občané seznámit s jejich očekávanými budoucími penzijními nároky;
  • stimulovat co možná nejširší využívání doplňkových penzijních ujednání prostřednictvím nejvhodnějších náborových systémů;
  • zavedení nebo podporování stabilních, účinných daňových motivací pro doplňkové penze.

Spořit správně

Budoucí postačitelnost penzí závisí na více faktorech, nikoli jen na tom, jak hodně jednotlivé osoby spoří nebo na tom, kdy začaly spořit. Ve skutečnosti investování do těch aktiv, jež poskytují adekvátní výnosy, může být stejně důležité jako spoření samo. V tomto směru musejí sehrát příslušnou úlohu pojistitelé, protože mohou poskytnout pojistníkům příležitost mít prospěch z vyšších výnosů, jež plynou z určitých skupin aktiv, přičemž limitují vystavení pojistníka riziku použitím adaptovaných dlouhodobých investičních strategií. Politici musejí zajistit, aby regulace nebránila pojistitelům nabízet dobře projektované, dlouhodobé kolektivní penzijní produkty, nabízející alokace do takových aktiv. 

K tomu Michaela Koller, generální ředitelka IE, ve zmíněném tiskovém prohlášení uvádí: „Aby se zabránilo „poškození“ výnosů, jež pojistníci získávají z penzijních produktů, nesmí pravidla EU, jako je Solventnost II, vést k tomu, že bude pro pojistitele zbytečně nákladné realizovat dlouhodobé investice, potřebné ke krytí těchto produktů. V současné době kapitálové přirážky pro dlouhodobé investice dle Solventnosti II neodrážejí rizika, jimž pojistitelé čelí, a jsou nadbytečně vysoké, a proto musejí být upraveny.“.

Spořit moudře

Je samozřejmě naprosto rozhodující, aby potenciálním klientům byly dány správné informace, aby mohli učinit správné rozhodnutí v době, kdy si plánují život v důchodu. Penzijní produkty mají specifické charakteristiky, jež je odlišují od jiných investičních produktů, a to se musí odrazit v informacích, jež jsou klientům poskytovány. IE se nedomnívá, že sdělení klíčových informací (Key Information Document - KID), požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, je správným startovním bodem pro předsmluvní informace o penzijních produktech. Koller dodává: „Penzijní produkty vyžadují odlišné informace oproti těm, jež jsou vymezeny ve sdělení klíčových informací dle nařízení č. 1286/2014/EU, jako jsou informace o výplatní fázi a daňovém zacházení. Penzijní produkty jsou rovněž těsně napojeny na sociální politiku a daňová pravidla členských států EU, což vyžaduje jiný informační přístup.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články