Nová konzultace EIOPA – nyní k IDD


			Nová konzultace EIOPA – nyní k IDD
8.3.2017 Legislativa

EIOPA zveřejnila další konzultační materiál. Nyní jde o návrh obecných pokynů ke směrnici o distribuci pojištění. Zainteresované osoby se mohou vyjádřit do 28. dubna 2017.

Předně je účelné si připomenout, že EIOPA je zmocněna vydávat obecné pokyny podle čl. 16 nařízení č. 1094/2010/EU o zřízení Evropského orgánu dohledu (EIOPA), jehož odst. 1 zní:

„S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit společné, důsledné a jednotné uplatňování práva Unie vydává orgán pro pojišťovnictví obecné pokyny a doporučení určená příslušným orgánům či finančním institucím.“.

Nový obecný pokyn má kromě toho oporu přímo v IDD, a to v odst. 7 a 8 čl. 30, které znějí:

„7. EIOPA vypracuje do 23. srpna 2017 a následně pravidelně aktualizuje pokyny pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, jejichž součástí je struktura, jež zákazníkům znesnadňuje porozumění vyskytujícím se rizikům, v souladu s odst. 3 písm. a) bodem i).

8.EIOPA může vypracovat a následně pravidelně aktualizovat pokyny pro posuzování pojistných produktů s investiční složkou, které jsou pro účely odst. 3 písm. a) bodu ii) klasifikovány jako nekomplexní, přičemž zohlední akty v přenesené pravomoci přijaté podle odstavce 6.“.

Z výše uvedeného je zřejmé zadání pro EIOPA. Vymezení příslušných pojistných produktů je důležité pro uplatnění výjimky, aby například při prodeji bez poradenství nemusel pojišťovací zprostředkovatel získávat od klienta informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic (viz čl. 30 odst. 3 IDD).  

V souladu se zmíněným zadáním EIOPA tentokrát připravila návrh obsahující jen dva dílčí obecné pokyny.  Jeden se týká jiných nekomplexních pojištění s investiční složkou (resp. expozice investic vůči finančním nástrojům, jež jsou považovány za nekomplexní podle směrnice 2014/65/EU) a druhý pojistných produktů s investiční složkou, které zahrnují strukturu, jež zákazníkům znesnadňuje porozumění vyskytujícím se rizikům. Pokud jde o směrnici 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), není to překlep, neboť příslušné posuzování se má skutečně  dít podle jiné směrnice než je IDD, což je také výslovně uvedeno v jejím čl. 30 odst. 3 písm. a) bod i. Pro bližší představu čtenářů uvedeme aspoň úvodní část druhého zmíněného pokynu.

Pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací podnik by měli posoudit, zda pojistná smlouva zahrnuje strukturu, která klientovi znesnadňuje porozumět vyskytujícím se rizikům.  Jestliže však smlouva obsahuje jakoukoli z níže uvedených charakteristik, pojišťovací podnik nebo pojišťovací zprostředkovatel by ji měli pokládat za smlouvu nevyhovující podnínkám uvedeným v čl. 30 odst. 3 písm. a) bod i IDD:

  • smlouva zahrnuje ustanovení, podmínku nebo aktivaci, která pojišťovacímu podniku umožňuje věcně změnit podstatu, riziko, nebo popustit profil pojistného produktu s investiční složkou,
  • neexistují opce k ukončení pojistné smlouvy s výplatou odkupného nebo jinak realizovat pojistný produkt s investiční složkou za hodnotu, jež je prospěšná klientovi,
  • existují jednoznačně vymezené nebo nepřímé srážky, jež mají ten efekt, že ačkoli představují technicky opce k odkupnému u pojistného produktu s investiční složkou, tak v případě ukončení smlouvy mohou způsobit neodůvodněné poškození klienta, protože tyto srážky jsou disproporcionální k nákladům příslušného pojišťovacího podniku.

Už tato ukázka ustanovení vybraného pokynu naznačuje, že jde o technicky náročnou problematiku a že je zapotřebí se na návrh kriticky podívat, aby jeho finální verze byla jednoznačná a srozumitelná. Problémem může být i ta skutečnost, že pojistná smlouva není upravena na úrovni EU a tak v některých členských státech EU nebude asi možné pokyny plně aplikovat.

Návrh tohoto obecného pokynu je k dispozici zatím v jen v angličtině. Dá se předpokládat, že EIOPA zveřejní v nejbližším období i další jazykové verze.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články