Jaroslav Urban: Rok 2013 ve znamení stability


			Jaroslav Urban: Rok 2013 ve znamení stability
6.10.2014 Pojistný trh

Po roce se vracíme ke zhodnocení vývoje českého pojistného trhu. Situace v neživotním pojištění je mírně optimistická, rok 2013 totiž přinesl předzvěst zlepšení s meziročním růstem o 0,3 %. V životním pojištění je pak klíčová skutečnost, že opadá zájem o investiční životní pojištění, což se ve výsledcích roku 2013 již projevuje. V článku se také pokusíme najít nejzajímavější trendy nebo také srovnáme vývojové tendence se závěry z předchozího roku.

Celkový vývoj

Celkové předepsané pojistné po zahrnutí vlivu jednorázově placeného pojistného s vahou 10 % (a takto bude uváděno i nadále) se v životním pojištění mírně navýšilo oproti roku 2012 na 116 mld. Kč. Z toho patří 59 % neživotnímu pojištění a 41 % životnímu pojištění. Neživotní pojištění meziročně rostlo o 0,3 %. Životní pojištění vzrostlo o 0,6 %. Oproti výsledkům roku 2012 to představuje očekávané zlepšení pro NŽP, které vloni kleslo o 1,3 %, a naopak zhoršení pro ŽP, které opět zpomalilo dynamiku růstu z loňských 1,9 %. V počtu smluv je situace obdobná. V NŽP počet smluv vzrostl o 2,3 % a v ŽP naopak klesl o 3,5 %. To odpovídá výsledku roku 2012 s tím, že růst resp. pokles je letos ještě výraznější. K větší změně došlo u smluv s běžně placeným pojistným. Jejich počet po loňském růstu o 1,3 % nyní klesl o -1,9 %. Celkové průměrné pojistné na jednu smlouvu postupně klesá, a to v dlouhodobém průměru o cca 1 % ročně. Na tento výsledek má vliv především neživotní pojištění, které se snižuje ještě výrazněji. Naopak pozitivní zprávou je navyšující se průměrné pojistné v ŽP, které za posledních 5 let rostlo v průměru o 5 % ročně.

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění ztrácelo v předepsaném pojistném od roku 2009. Tento negativní trend byl připisován především pojištění vozidel, u kterého silná konkurence tlačila ceny až aktuálně pod hranici rentability. Naproti tomu ostatní nejvýznamnější produkty NŽP ztráty vykrývaly dlouhodobým stabilním růstem. Rok 2013 nyní přinesl očekávané zlepšení s mírným meziročním růstem o 0,3 %. Zároveň byl výsledek roku 2013 výrazně ovlivněn výskytem přírodních katastrof. Detaily si rozebereme v následujících kapitolách.

Pojištění občanů

Celkové předepsané pojistné v pojištění občanů (bez pojištění vozidel), které zahrnuje především pojištění úrazu, majetku, odpovědnosti a cestovní pojištění, udrželo růstový trend z předchozích let a meziročně se zvýšilo o 500 mil. K č na 13,6 mld. K č. To odpovídá navýšení o 3,3 %.

Pojištění odpovědnosti a majetku

Nejvýraznější změnu zaznamenalo pojištění odpovědnosti, které vzrostlo dokonce o 15 % a jehož podíl se v pojištění občanů ještě více posílil. Pojištění odpovědnosti představuje příslib dalšího růstu i v následujících letech. Největší podíl na předepsaném pojistném má však pojištění budov a staveb a dále pojištění domácnosti. Oba produkty vykazují stabilní meziroční růst o 5 %, resp. 3 %, s celkovým předepsaným pojistným 7,7 mld. Kč. Na celkovém neživotním pojištění občanů bez zahrnutí pojištění vozidel je jejich 57% podíl, který se oproti roku 2012 ještě navýšil o 1 p. b., opravdu dominantní. Postupně roste i průměrné pojistné, které se dlouhodobě meziročně navyšuje o 2–3 %.

Úrazové a cestovní pojištění

Následuje úrazové a cestovní pojištění. Oba tyto produkty v roce 2013 oslabily. V případě úrazového pojištění se jedná o trend, který jsme podrobně popsali ve zhodnocení výsledků roku 2012, a nyní se opět potvrdil. V kostce se dá říci, že klienti na tento produkt nezanevřeli, ale místo samostatných smluv v rámci neživotního pojištění mají toto riziko kryté jako připojištění k pojistkám životního pojištění. K tomu se znovu vrátíme při hodnocení výsledků ŽP. Naopak cestovní pojištění ještě v roce 2012 rostlo, i když dynamika tohoto růstu se výrazně snížila (+0,9 %). V roce 2013 ale již ztratilo 2,8 %, přičemž v minulosti se předpis meziročně zvyšoval dokonce dvojciferným tempem s následným zpomalením od roku 2010. Výrazný růst v minulosti a jeho aktuální zastavení zřejmě souvisí s dosavadní významnou osvětou klientů pojišťoven, kdy pro některé byl tento produkt donedávna ještě novinkou, a nyní je jimi již běžně využíván. To však neznamená, že již došlo k plné penetraci u tohoto odvětví.

Pojistné události

Z pohledu škod na majetku byl rok 2013 nepříznivý. Nejvýznamnější živelní událostí byly povodně na začátku června, které zasáhly většinu území Čech a způsobily celkové pojištěné škody ve výši 7,6 mld. K č. Další škody ve výši cca 1,5 mld. K č způsobily i letní bouře, což oboje významně negativně ovlivnilo výsledky roku 2013. (Katastrofickým škodám posledních let jsme se také podrobně věnovali ve článku, který hodnotil výsledky pojistného trhu roku 2012.) Konkrétně počet pojistných událostí se u pojištění domácnosti a pojištění budov a staveb zvýšil o 16 %, resp. 23 %. Průměrná škoda oproti roku 2012 narostla ještě významněji, a to o cca 40 %. Jednoznačnou příčinou této změny jsou výše popsané katastrofické události.

Nárůst počtu pojistných událostí ovšem pozorujeme i u ostatních sledovaných produktů, které ale s loňským působením živlů přímo nesouvisí. Výrazně rostly počty pojistných událostí i u úrazového pojištění (+13 %), které v posledních 3 letech stagnovalo, což silně kontrastuje s poklesem uzavřených smluv. Dlouhodobě roste i počet pojistných událostí z pojištění odpovědnosti. Průměrný meziroční růst za posledních 5 let činí 9 %. Obdobná situace platí i pro cestovní pojištění s výjimkou v roce 2012, kdy naopak tento produkt zaznamenal pokles -1,1 %. Naproti tomu u průměrné škody nelze v posledních letech pozorovat jednoznačný trend:

  • u cestovního pojištění dlouhodobě spíše klesá;
  • u úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti aktuálně dochází po letech růstu k jeho zastavení.

Pojištění podnikatelů

Celkové předepsané pojistné v pojištění podnikatelů meziročně mírně kleslo o 0,1 %. Oproti pojištění občanů nepozorujeme tak výrazný růst tohoto segmentu. I zde dochází k postupnému vývoji, ale po výkyvech na obě strany se dlouhodobý průměrný růst blíží jen 1 % ročně. To ovšem neplatí pro vývoj pojistných událostí. Jejich počet roste mnohem výrazněji a aktuálně se navýšil o 5 % oproti roku 2012, což odpovídá i dlouhodobému vývoji. Významný posun pozorujeme i u průměrné škody, která po dvouletém poklesu narostla o 30 %. Tady je ovšem jasná vazba na již výše popsané katastrofické události roku 2013. Pokud se zaměříme pouze na pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, tak v roce 2013 pozorujeme výraznější pokles. Předepsané pojistné v pojištění majetku podnikatelů kleslo o 2,2 %, v pojištění odpovědnosti nepatrně více o 2,3 %. V kontrastu k tomu počet pojistných událostí v pojištění majetku podnikatelů roste o 6,4 % spolu s rekordním navýšením průměrné škody o 43 %. Nárůst počtu škod v podnikatelských pojištěních spojený s výskytem katastrofických škod je méně významný než v pojištění občanů, ale co do výše průměrné škody se oba segmenty zásadně neliší. Počet pojistných událostí v pojištění odpovědnosti podnikatelů vzrostl o 3,1 %. Průměrná škoda se navýšila o 5,4 %. U tohoto produktu se ovšem opět nejedná o dlouhodobý trend a dohromady za poslední 3 roky nedochází v těchto ukazatelích k zásadnímu vývoji.

Pojištění vozidel

Nejprve se podíváme na oblast havarijního pojištění. Předepsané pojistné rostlo do roku 2008, kdy dosáhlo vrcholu na hodnotě necelých 17 mld. K č. Od roku 2009 postupně klesalo a v roce 2013 zakončilo na hodnotě jen 14,3 mld. K č. To představuje celkový pokles od zmíněného vrcholu o 15 %. Naproti tomu výše vyplaceného pojistného plnění se zásadně nemění a osciluje okolo hodnoty 10 mld. Kč. Počet pojistných událostí dlouhodobě stoupá v průměru 5% ročním tempem a skutečnost stabilního závazku „vyvažuje“ pouze postupný pokles průměrné škody, který je způsobený klesající cenou vozidel a vyšším růstem produktů bez přítomnosti hlavního rizika havárie.

V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je situace v posledních letech nepříznivá. Pro její jasnou interpretaci je nutné posuzovat náklady tohoto odvětví nejen z pohledu vyplaceného pojistného plnění v daném kalendářním roce, ale do zhodnocení výsledku je nezbytné zahrnout i dosud nevyplacené dlouhodobé, a to především rentové závazky v podobě natvořených rezerv (RBNS i IBNR) a další náklady včetně získatelských, režijních, administrativních nebo likvidačních. Výstupem je standardizovaný ukazatel kombinovaného škodního poměru, který poslední 3 roky překračuje kritickou hranici 100 %. Popsané výsledky odvětví pojištění vozidel potvrzují přetrvávající nepříznivý vývoj, který se zatím nedaří otočit, a na znatelné oživení se stále čeká. Související růstový impulz sice přinášejí dobře známé legislativní změny (NOZ, FZŠ a HZS) od 1. 1. 2014, nicméně je reálné riziko, že růst závazků převýší nastalý růst pojistného.

Životní pojištění

Životní pojištění dlouhodobě znatelně rostlo a tento fenomén byl spojený především s narůstající oblibou moderních produktů s možností investování finančních prostředků, ale ze značné části jen na úkor těch tradičních, u kterých nese investiční riziko pojistitel. Toto jsme podrobně popsali již dříve. V posledních letech zájem o investiční životní pojištění (také IŽP) opadá, a tato skutečnost se projevuje již ve výsledcích roku 2013. Před dalším hodnocením vývoje ŽP uvedeme jednu metodickou poznámku. Je potřeba rozlišit, zda se jedná o smlouvy s jednorázově nebo běžně placeným pojistným. Jednorázově placené pojistné slouží často jako jedna z dnes nabízených možností investování našetřených finančních prostředků a se samotným krytím rizik klienta mnohdy mnoho nesouvisí. Navíc tzv. jednorázy podléhají velkým výkyvům a jejich předpis se v jednotlivých letech výrazně liší. Z pohledu pojišťoven má větší význam běžně placené pojistné s dominantním podílem na tvorbě kmene pojistných smluv. Jak již bylo zmíněno v úvodu, je z těchto důvodů jednorázově placené pojistné zahrnuto do celkového předpisu ŽP pouze s vahou 10 %, s výjimkou nového obchodu (nově uzavírané smlouvy). Takto upravené hodnoty lépe reprezentují vývoj českého pojistného trhu a zároveň je možné jeho výsledky přesněji interpretovat.

Nový obchod

V životním pojištění se nejprve zaměříme na nově uzavírané smlouvy. Předepsané pojistné výrazně rostlo do roku 2010, a to především díky jednorázově placenému pojistnému, které se od roku 2005 postupně navýšilo ze 14 na 35 mld. K č, tedy o 140 %. Od roku 2011 jejich předpis klesá a v roce 2013 dosahuje necelých 30 mld. K č. Naproti tomu nový obchod u produktů s běžně placeným pojistným je dlouhodobě poměrně stabilní s postupným nárůstem ročního objemu z 6 na 8 mld. Kč. Negativní vývoj potvrdil i počet nově uzavíraných smluv. Již druhý rok jejich počet klesá. Po mírném snížení v roce 2012 se v roce 2013 jedná o znatelný meziroční propad o 10 %. Běžně placené smlouvy klesaly meziročně o 9 %, samostatně jednorázově placené dokonce o více než 24 %. Samostatně jednorázově placené smlouvy však představují jen 7 % z celkového počtu nově uzavíraných smluv. Nyní již tedy můžeme potvrdit výrazný negativní trend v tzv. obchodní produkci. Již dříve platilo, že nový obchod nestíhá vykrývat úbytek smluv, a tato skutečnost se nyní ještě více umocnila. Výsledky naznačují i výrazně vyšší míru storen u jednorázově placených smluv.

Vyplacené pojistné plnění v ŽP

Spolu s poklesem obchodní produkce postupně zpomaloval i růst celkového předepsaného pojistného, který se v roce 2013 již přiblížil stagnaci na úrovni 48 mld. K č. Úbytek nových smluv je tedy doprovázen i ukončováním těch dříve uzavřených. To se zřetelně ukazuje i na vývoji pojistného plnění, který si nyní podrobněji popíšeme. Od roku 2006 je patrný významný nárůst vyplaceného pojistného plnění, které v roce 2013 přesáhlo 51 mld. Kč. Ve vyplaceném pojistném plnění má nově největší váhu investiční životní pojištění, jehož podíl v posledních letech jako jediný výrazně roste. Z tohoto vývoje lze usuzovat, že IŽP se na aktuálním ukončování pojistných smluv podílí největší měrou, a tato situace navíc stále graduje, což v roce 2013 již vede k eliminaci dosavadního růstu pojistného kmene daného produktu, jak si ještě popíšeme dále. Tento výsledek koresponduje i s vývojem podílů předepsaného pojistného. V ŽP je patrný výrazný posun od tradičních k moderním – ale rizikovějším – investičním produktům. Tento trend ale postupně zpomaluje a vývoj v posledních obdobích naznačuje možnou budoucí změnu a návrat části klientů k produktům s garantovaným minimálním zhodnocením. Nyní se podrobněji podíváme na nejvýznamnější produkty nabízené klientům v ŽP.

Investiční životní pojištění

Navzdory tomu, co jsme naznačili výše, je v ŽP podle předepsaného pojistného stále nejvýznamnější investiční životní pojištění, nicméně v datech za rok 2013 se už projevuje významné zpomalení růstu a v počtu smluv dokonce obrat v předchozím růstovém trendu.

Tradiční životní pojištění

Druhým nejvýznamnějším odvětvím ŽP zůstalo pojištění pro případ dožití a smrti nebo dožití (většinou tzv. kapitálové životní pojištění). Zde pozorujeme zcela opačný trend. Předepsané pojistné i počet smluv postupně klesá, i když v posledních letech tento úbytek mírně zpomaluje. Vyplacené pojistné plnění v souvislosti s ukončováním smluv rostlo do roku 2009 a poté se stabilizovalo na hranici cca 20 mld. Kč.

Doplňková pojištění

Zajímavý vývoj přináší doplňková pojištění, která se s předepsaným pojistným těsně nad hranicí 10 mld. K č již vyrovnala tradičnímu životnímu pojištění. Neuzavírají se samostatně, ale jako připojištění (např. úrazu) k ostatním smlouvám ŽP. S tím souvisí i dříve zmíněný odklon od smluv úrazového pojištění uzavíraných v rámci segmentu neživotního pojištění právě ve prospěch životního pojištění. Tento fenomén jsme více popsali v loňském hodnocení výsledků pojistného trhu a nyní se opět potvrdil. Spolu s předepsaným pojistným roste úměrně i vyplacené pojistné plnění. Počet vyřízených pojistných událostí také lehce stoupl.

Ostatní produkty ŽP

Pojištění pro případ smrti má sice aktuálně jen 4% podíl na předepsaném pojistném, ale ten postupně narůstá, a to navzdory tomu, že počet smluv je dlouhodobě konstantní. Jejich význam je ale pro řadu klientů nezastupitelný a souvisí např. s potřebou krytí rizika smrti při pořízení vlastní nemovitosti (hypotéky a krytí rizika smrti vinkulované bance). Důchodové pojištění dlouhodobě ztrácí na atraktivitě a počet smluv téměř konstantně klesá. Z větší části zřejmě jen dožívají dříve uzavřené smlouvy. Obdobný vývoj pozorujeme i u svatebních pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

Závěr

Rok 2013 se nezapsal výrazným růstem předepsaného pojistného, nepřinesl však ani žádná nečekaná zklamání. Pojistný trh se úspěšně vypořádal s výskytem katastrofických událostí, které sice navýšily vyplacená plnění v řádu miliard K č, ale stabilitou pojišťoven nijak neotřásly a jen potvrdily zdravý stav českého pojišťovnictví. Výrazné oživení v pojištění vozidel a na tom závislý výraznější růst celého neživotního pojištění je nad rámec vývoje do konce roku 2013. Naopak v životním pojištění zřejmě již pozorujeme začátek významných změn v souvislosti s prodejem tzv. investičního životního pojištění, které je nyní dominantním produktem na trhu. Jeho další vývoj navíc ovlivní i připravované legislativní změny, a je mu tedy aktuálně věnována i značná mediální pozornost. Klíčovou výzvou pro další vývoj jsou připravovaná samoregulační a legislativní opatření vedoucí k vyšší transparentnosti a odstranění kritizovaných praktik zejména při prodeji právě IŽP. Lze si jen přát, aby legislativní opatření opravdu měla kýžený praktický přínos pro pojišťovny, klienty i férové prodejce, a nejednalo se pouze o další samoúčelný nárůst administrativy bez pozitivního efektu. Pokud se tento cíl podaří naplnit, věříme, že na dalších statistikách trhu ŽP budeme moci komentovat pozitivnější obraz jeho vývoje.

Pojistný obzor, Ing. Jaroslav Urban - pojistný analytik Supin s.r.o.

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články