Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. Jak vnímá ČNB distributory?


			Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem. Jak vnímá ČNB distributory?

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem informuje o dohledových činnostech České národní banky realizovaných v loňském roce, včetně dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Jak si vedli optikou České národní banky distributoři finančních produktů?

V sektoru distributorů finančních produktů došlo v důsledku povinnosti uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti i v roce 2019 k úbytku investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců na kapitálovém trhu. Stalo se tak v drtivé většině případů vědomým neuhrazením správních poplatků, čímž došlo k pročištění seznamů zprostředkovatelů o tzv. mrtvé duše.

U pojišťovacích zprostředkovatelů měla na snížení jejich počtu vliv i nová zákonná úprava, která místo pěti kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů zavedla pouze tři kategorie a zároveň stanovila čtyřměsíční přechodné období k přechodu registrací na registrace podle nového zákona. Při nevyužití této lhůty oprávnění k činnosti zaniklo.

Vývoj počtu subjektů v sektoru distributorů finančních produktů

V oblasti ověřování odbornosti osob distribuujících pojištění ČNB v srpnu 2019 uveřejnila sadu zkouškových otázek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Do konce roku bylo vydáno 19 akreditací k pořádání odborných zkoušek dle tohoto zákona a jedna akreditovaná osoba požádala o odnětí akreditace. Tzv. akreditované osoby (tj. osoby s povolením ČNB zkoušet poskytovatele nebo zprostředkovatele finančních služeb prostřednictvím jednotných sad zkouškových otázek, které zajistila ČNB společně s MF) již od roku 2017 ověřují odbornost podle zákona o spotřebitelském úvěru a počínaje rokem 2018 též podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.


Mohlo by vás zajímat: Phishing : Věrohodně se tvářící podvod


Předmětem výkonu dohledu bylo dodržování požadavků vyplývajících z transpozice evropských směrnic IDD a MiFID II. ČNB provedla dvě tematická šetření zaměřená na distribuci investičního životního pojištění, především produktů s nestandardními nebo rizikovými prvky, a na plnění požadavků kladených na vedoucí orgán investičních zprostředkovatelů.

Z dohledových aktivit vyplynulo zjištění, že někteří pojišťovací zprostředkovatelé dostatečně nezohlednili novou právní úpravu v oblasti distribuce pojištění v nastavení svých vnitřních postupů. Dále byly nejčastěji identifikovány nedostatky v plnění povinnosti získat informace od zákazníka a poskytnout mu radu před sjednáním rezervotvorného pojištění, nedostatky v záznamech z jednání vedených se zákazníkem a v plnění informačních povinností vůči zákazníkovi. Šetření rovněž odhalila, že řada investičních zprostředkovatelů nesplňovala požadavek na minimální počet členů vedoucího orgánu nebo požadavek na kolektivitu vedoucího orgánu. Dalším obvyklým zjištěním kontrol u investičních zprostředkovatelů bylo neuplatňování zavedených postupů vnitřní kontroly a neinformování o přijímaných pobídkách.

Na základě výsledků šetření ČNB na svých internetových stránkách uveřejnila upozornění pro distributory pojistných produktů na produkty investičního životního pojištění s nestandardními nebo rizikovými prvky. ČNB také vedla dotčené distributory k uvedení činnosti do souladu s právní úpravou cestou zaslaných upozornění na zjištěné nedostatky s výzvou k přijetí dobrovolné nápravy. Upozornění na zjištěné nedostatky ČNB rovněž zaslala těm investičním zprostředkovatelům, kteří neplnili požadavky kladené na vedoucí orgán, a vedla tyto subjekty k dobrovolné nápravě, případně vynucovala splnění povinností v rámci správního řízení. V případě závažných porušení povinností byla zjištění řešena v rámci správních řízení.


Mohlo by vás zajímat: Výzva: STOP složitým podmínkám


V souvislosti s novou právní úpravou činnosti pojistníka, spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným dle § 4 zákona o distribuci pojištění a zajištění, ČNB zmapovala rozsah této činnosti. Dále dokončila u investičních zprostředkovatelů kontrolu plnění povinnosti písemně vypracovat a doručit ČNB systém vnitřních zásad a hodnocení rizik podle zákona proti praní špinavých peněz, přičemž vyzývala subjekty ke splnění povinnosti a vedla je k odstranění zjištěných nedostatků. ČNB také provedla tematické šetření za účelem získání údajů o rozsahu povolené činnosti distributorů finančních produktů.

V budoucím období se ČNB i nadále zaměří na dostatečnost implementace požadavků regulatorního rámce do interních postupů distributorů finančních produktů, zejména co se týče požadavků na produktové řízení v oblastech zprostředkování pojistných a investičních produktů a požadavků na pravidla jednání se zákazníky. ČNB bude dále věnovat pozornost přípravě regulatorního výkaznictví distributora finančních produktů, kterým budou vymezeny klíčové oblasti pro průběžné sledování vývoje trhu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Krize není příležitost


V rámci kontrolních aktivit se ČNB v následujícím období zaměří na činnost akreditovaných osob a plnění požadavků na odbornou způsobilost distributorů finančních produktů a jejich pracovníků.

Podle zákona o distribuci pojištění a zajištění bylo v roce 2019 zahájeno sedm sankčních řízení s pojišťovacími zprostředkovateli a právní moci nabylo 11 rozhodnutí. V šesti případech byla uložena pokuta, v jednom případě byla uložena pokuta a v části bylo řízení zastaveno, ve třech případech byly zrušeny zápisy v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a konečně jedno řízení bylo zastaveno zcela. Celková výše uložených pokut podle sektorového zákona v roce 2019 činila 400 tis. Kč. V oblasti pojišťovacích zprostředkovatelů dále nabylo právní moci jedno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 400 tis. Kč za porušení zákona proti praní špinavých peněz.

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu bylo v roce 2019 zahájeno celkem 19 sankčních řízení s investičními zprostředkovateli. Právní moci nabylo 13 rozhodnutí. V deseti případech byla uložena pokuta, v jednom případě byla uložena pokuta včetně opatření k nápravě a ve dvou případech bylo řízení zastaveno. Celkem ČNB podle sektorového zákona uložila pokuty ve výši 920 tis. Kč. Dále v oblasti investičních zprostředkovatelů vydala dvě rozhodnutí o uložení pokuty za porušení zákona proti praní špinavých peněz v celkové výši 280 tis. Kč.

Se zprostředkovateli spotřebitelského úvěru ČNB v roce 2019 zahájila celkem devět sankčních řízení, přičemž právní moci nabylo 12 rozhodnutí. Pokuta byla uložena v deseti případech a ve dvou případech bylo řízení zastaveno. Celková výše uložených pokut v roce 2019 dosáhla 1 785 tis. Kč. Největší pokutu, 1 400 tis. Kč, ČNB uložila společnosti UNICREDO SYSTEM a.s. za to, že neoprávněně zprostředkovala více než 3 500 spotřebitelských úvěrů v celkové výši přes 16 mil. Kč.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články