Diskutovali jste o životním pojištění s ředitelem ČAP Tomášem Síkorou!


			Diskutovali jste o životním pojištění s ředitelem ČAP Tomášem Síkorou!
1.3.2010 Spektrum

V rámci akce, kterou pořádala Česká asociace pojišťoven (ČAP) pod názvem Únor, měsíc životního pojištění - Pojisti život, jste měli možnost položit naším prostřednictvím dotaz na téma životní pojištění ing. Tomáši Síkorovi, výkonnému řediteli ČAP. 

Dotazy jsme ing. Síkorovi předali a nyní si můžete přečíst, jak na vaše dotazy ing. Síkora odpověděl!

 

Jsem již starý muž, bude mi sedmdesát. Je vůbec možné se v tomto věku pojistit na život? Myslím si, že mě už žádná pojišťovna nepojistí. Co mám tedy udělat?

Pojišťovny nabízí i produkty pro občany ve vyšším věku, jen nabídka není tak široká, jako pro zbývající věkové kategorie. Nejprve je třeba definovat rizika, která chcete zajistit a pak kontaktovat pojišťovny (můžete se obrátit i na ČAP). Upozorňuji, že v souvislosti s věkem může dojít např. k navýšení pojistného, nebo zahrnutí některých výluk z pojištění.

 

Jaký máte názor na tvorbu kapitálové hodnoty životního pojištění. Jaký druh byste upřednostnil. V součastné době máme dva druhy: investiční (zajištěné fondy) a kapitálové ( KH z pojišťoven).

Který druh životního pojištění (kapitálové, investiční) je podle Vás nejvhodnější (nejlepším produktem)?

Jaké výhody má proti kapitálovému životnímu pojištění investiční životní pojištění a proč?

Životní pojištění (ŽP) se dělí na kapitálové nebo investiční. Rozdíl mezi těmito druhy pojištění je v tom, že u kapitálového ŽP je většinou garantována částka pro případ dožití, ve které je již zahrnuto zhodnocení tzv. technickou úrokovou mírou. Mohou být i vypláceny případné další výnosy. Klient v tomto případě nemá možnost rozhodovat o tom, kam mají být jeho finanční prostředky investovány. Tento druh pojištění je určen pro konzervativnější klienty, kteří upřednostňují garantované zhodnocení. Naopak u investičního ŽP částka pro případ dožití garantována není. Na konci pojištění se vyplácí hodnota podílových jednotek. Klient se sám rozhoduje, do jakých podílových fondů mají být jeho finanční prostředky umístěny a za toto své rozhodnutí nese i riziko. Aby toto riziko snížil, může se rozhodnout investovat fin. prostředky i do tzv. garantovaných fondů. Tento druh pojištění je určen pro klienty, kteří očekávají vyšší zhodnocení a nebojí se podstoupit riziko.Jak je to v případě, že klient vypoví smlouvu v prvních dvou letech, jak to bude s odbytným, popř. s dluhem na smlouvě?

V pojistných podmínkách každého pojištění je stanoveno za jakých podmínek se vyplácí odkupné (dříve odbytné) a jaký je způsob určení jeho výše. Obecně lze říci, že nárok na odkupné vzniká většinou až po dvou letech od počátku pojištění. Jeho výše se stanoví tak, že od rezervy pojištění se odečtou nesplacené náklady, poplatky, penále a případné dluhy na pojistném.Kam se budou ubírat produkty ŽP poté, co se trh nasytí i investičními ŽP, popř. jinak nazývanými ŽP, které mají investiční složku?

Vzhledem k tomu, že je v ČR stále poměrně nízká propojištěnost a u stávajících pojistných smluv jsou nastaveny nízké pojistné částky, nečekáme ve střednědobém časovém horizontu nasycenost. Vývoj produktů souvisí zejména se zájmem klientů a více méně na něm závisí. Sami klienti určí, které produkty budou mít budoucnost. Zatímco v dřívější době projevovalo čím dál víc klientů zájem o produkty s vyšším rizikem i vyšší možností zhodnocení, dnes se jich stále více navrací k produktům, které mají garantovaný výnos a nižší míru rizika. Nás potěší, když budou preferovat vyšší pojistnou ochranu, což je i důvodem naší letošní kampaně.Kdo nakonec platí provize finančním poradcům?

Finančním poradcům a zprostředkovatelům hradí provize pojišťovna, pro kterou pracují. Výhradním zprostředkovatelům neboli agentům platí provize rovněž pojišťovna, ti je pak dále přerozdělují svým finančním poradcům.Co to je provize a kdo ji dostává? Já jako klient? A jak je ta provize vysoká?

Provizí se rozumí odměna za zprostředkování prodeje produktu. Její výše vždy závisí na platbě pojistného. V závislosti na typu pojistného produktu a pojišťovně, která jej nabízí může být její výše a podmínky pro výplatu rozdílné.

Je mi třicet let, mám rodinu, 1 dítě. Chtěl bych si uzavřít nějaké pojištění. Přemýšlel jsem o investičním pojištění s dividendou od Uniqa. Kvůli mé rodině – kdyby se mi něco stalo, aby byla zaopatřena na nějakou dobu. Ale zároveň bych si chtěl vytvořit nějaké prostředky také na důchod. Jestli byste mi mohl poradit, jestli je to pro mě správný produkt?

Který produkt životního pojištění byste Vy doporučil 30letému živiteli rodiny (konkrétně)? A proč?

Jaké je ideální životní pojištění (z nabízených druhů na trhu)?

Pokud se rozhodujete uzavřít životní pojištění, je třeba si nejprve stanovit, co od tohoto pojištění očekáváte. Pokud chcete zabezpečit rodinu a zároveň spořit, je investiční životní pojištění (IŽP) samozřejmě vhodnou volbou, pokud chcete nést odpovědnost za svoje rozhodnutí ohledně volby podílových fondů, neboť v případě IŽP není garantována částka vyplácená při dožití pojistné smlouvy. Doporučuji proto kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele a vyplnit s ním investiční dotazník, ze kterého získáte informaci, jak vysoké riziko jste ochoten podstoupit. Pokud nechcete toto riziko nést, volte raději kapitálové životní pojištění. Podle Vašich potřeb si stanovte rozsah pojištění, tj. zvolte jen ta připojištění, která skutečně potřebujete a nastavte si dostatečné pojistné částky. Optimální doporučená pojistná částka pro případ smrti by se měla pohybovat ve výši dvoj až pětinásobku Vašeho ročního příjmu. Výše denních dávek v případě pracovní neschopnosti by měla pokrýt rozdíl mezi Vaším měsíčním příjmem a dávkami vyplácenými ze státního systému. Zvažte i např. připojištění invalidního důchodu a trvalých následků v případě úrazu.Jaký je Váš názor na ŽP, které platí firma - příspěvek je formou mimořádného vkladu, který zaměstnanec obratem vybere. Děkuji. Lenka P.

Hlavním záměrem daňových odpočtů za zaplacené pojistné na životní pojištění je motivace občanů ke spoření na důchod. Pokud si pojištěný vybere formou mimořádného výběru příspěvek zaměstnavatele, není zcela tento účel naplněn, ale neodporuje to ani ustanovením příslušného zákona.Existují nějaké platební prázdniny v životním pojištění? Na jak dlouho je možné přerušit placení životního pojištění?

A v podstatě totéž: V případě., že mám sjednáno životní pojištění kvůli hypotéce, je možné přerušit jeho placení v případě nepříznivé situace – nezaměstnanost apod.?

Některé produkty na trhu umožňují přerušit placení pojistného. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.

Pokud je pojištění, které máte uzavřeno k hypotéce, přerušení dovoleno a splníte-li dané podmínky, můžete o ně příslušnou pojišťovnu požádat.K čemu je produkt Životní pojištění pro děti? Pokud se životní pojištění uzavírá proto, aby člověk zabezpečil osoby blízké v případě nepříjemné životní události (až smrti), k čemu je dobrý produkt životní pojištění pro děti? Nefunguje tento produkt spíše jako spořící složka? Proč by měl rodič uzavírat životní pojištění pro své děti? Má tento produkt nějaký vliv v případě, že rodiče zemřou? Má tento produkt nějaký vliv pro dítě v případě, že rodiče zemřou? A pokud zemřou, je tento produkt ukončen? (dítě přeci nemá finance na placení životního pojištění...)

Životním pojištěním pro děti je vlastně pojištěn rodič (prarodič nebo kdokoli jiný) ve prospěch tohoto dítěte. Pokud rodič (uvedený na pojistné smlouvě) v průběhu trvání pojištění zemře, dochází ke zproštění od placení. Pojistné nadále hradí pojišťovna a všechny nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají zachovány. Při dožití se konce pojistné smlouvy je pak dítěti vyplacena sjednaná pojistná částka. Některé produkty mohou navíc ještě obsahovat výplatu důchodu pro dítě, který se začne ihned vyplácet. I v tomto případě je při dožití vyplacena sjednaná pojistná částka. Děti mohou být v rámci tohoto pojištění většinou pojištěny jen na úraz a trvalé následky úrazu. Z uvedeného vyplývá, že tento produkt zabezpečí dítě v případě smrti rodiče a současně slouží i jako „spoření“, které je mu většinou vyplaceno v roce, kdy se dožije 19 let.Může někdo dávat sankce za nedodržování kodexu etiky v pojišťovnictví? Kdo? Dávají se? V případě, že společnost (např. makléřská) vystoupí z AČPM, je nucena poté také dodržovat kodex etiky v pojišťovnictví? Pro koho je kodex přímo závazný? Jakým způsobem napomáhá ČAP při uplatňování Kodexu v praxi?

Povinností ČAP není jen zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ale i pozitivně dohlížet na to, aby byly v rámci případných rozporů mezi členy asociace dodržovány zásady, které jsou shrnuty v Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven. Kodex etiky v pojišťovnictví byl zpracován v březnu 2008 a opírá se o zásady Etického kodexu finančního trhu. Je závazný pro všechny členské pojišťovny, jejich zaměstnance a pojišťovací zprostředkovatele, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost pro členské pojišťovny. V případě porušení kodexu má ČAP prostřednictvím Etického výboru, za tím účelem vytvořeného, možnost uvalit sankce. V žádném z případů, které tento výbor projednával zatím nebylo prokázáno porušení etiky, a proto nebyly sankce uděleny.

V případě že pojišťovna přestane být členem ČAP, není její povinností se tímto kodexem řídit, ačkoli se k němu může hlásit.Není neetické, že někteří finanční poradci vydávají produkty životního pojištění hlavně jako spořící produkt? Dá se proti tomu něco dělat?

Životní pojištění slouží zejména ke krytí rizik, spoření je jeho druhořadou složkou. Před uzavřením pojistné smlouvy si proto musí každý uvědomit, co od něj očekává. Z našich průzkumů vyplývá, že většina občanů má stále nedostatek informací z oblasti finančních produktů. Proto Česká asociace pojišťoven připravuje pravidelně mediální kampaň „Únor měsíc pojištění“. V letošním roce probíhá již její třetí ročník a zaměřuje se zejména na vysvětlení nutnosti krýt rizika, která lze v rámci životního pojištění uzavřít a stanovení dostatečných pojistných částek. Více informací naleznete na speciálních webových stránkách www.pojistizivot.cz.Do jakého věku je vhodné uzavřít životní pojištění?

Je třeba si uvědomit, že životní pojištění je dlouhodobý produkt. Pokud ho uzavřete v mladém věku s koncem pojištění např. při odchodu do důchodu, získáte dlouhou pojistnou ochranu za nízké pojistné. Životní pojištění by mělo být uzavíráno minimálně po celou dobu aktivní činnosti. Pokud Vaše pojištění splní zákonem dané podmínky, můžete čerpat i daňové výhody.Vyplácejí pojišťovny životní pojistku i v př. sebevraždy? Objevuje se v ČR hodně pojistných podvodů v souvislosti s životním pojištěním?

Výplatu pojistného plnění v případě sebevraždy upravují pojistné podmínky daného produktu. K této problematice však přistupuje každá pojišťovna individuálně. Pro výplatu pojistného plnění je důležité např. i to, zda k sebevraždě došlo do dvou let od počátku pojištění nebo až po dvou letech od počátku pojištění. Co se týče pojistných podvodů, vyskytují se spíše v rámci úrazového pojištění.V případě, že nemám rodinu ani děti, je nutné si uzavírat životní pojištění? V kolika letech bych si měl v tomto případě uzavřít životní pojištění?

Jsem sám, svobodný, žiji v podnájmu. Hypotéku nemám. Má pro mne smysl uzavřít životní pojištění?

I ve Vašem případě doporučuji uzavřít životní pojištění. V současné době nemusíte klást důraz na riziko smrti, ale spíše bych doporučoval krýt riziko úrazu a trvalých následků, případně pojištění denní dávek při pracovní neschopnosti nebo riziko závažných onemocnění. Všechna tato rizika Vám mohou přinést pokles příjmů a správně nastavený rozsah pojištění a pojistných částek Vám je mohou kompenzovat. Čím dříve životní pojištění sjednáte, tím nižší bude pojistné. Na výši pojistného má totiž vliv věk a také Váš zdravotní stav v době, kdy pojištění sjednáváte. Většina dnes uzavíraných pojištění je velmi variabilních, takže pokud by se změnila Vaše životní situace, můžete provést změny jak v rozsahu pojistné ochrany tak i pojistných částek.Kdo nabízí (která pojišťovna) nejlepší produkt životního pojištění? Je možné to zjistit ze zveřejněných srovnávacích tabulek?

Nejlepší produkt životního pojištění nelze určit z jednoho prostého důvodu, každý člověk má totiž jiné priority a jiné potřeby a proto každému vyhovuje něco jiného. Před sjednáním pojištění je třeba tyto priority definovat a zvolit přesně produkt, který je splňuje. Srovnání jednotlivých produktů je velice obtížné, neboť každý produkt je postaven jiným způsobem.Když mám uzavřené úrazové pojištění, je vhodné uzavírat i životní pojištění? Je možné si zaplacené pojistné za úrazové pojištění převést na životní pojištění v rámci jedné pojišťovny?

Úrazové pojištění kryje zejména riziko úrazu, trvalých následků a smrti v důsledku úrazu. Pokud byste ale zemřel např. v důsledku nemoci, Vaši pozůstalí by neobdrželi žádné pojistné plnění. Proto je vhodné uzavřít životní pojištění a v jeho rámci sjednat i úrazové pojištění, případně i další rizika (např. pojištění závažných onemocnění, pojištění invalidity, pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti apod.). Pokud se rozhodnete uzavřít životní pojištění včetně úrazového, můžete samostatné úrazové pojištění zrušit nebo ho nechat i nadále v platnosti. V případě pojistné události byste obdržela pojistné plnění z obou pojištění. Podotýkám, že většina pojišťoven nabízí úrazové pojištění v rámci životního pojištění levněji, než samostatně sjednané.Jsem svobodná, ale s malým dítětem. Chtěla bych uzavřít životní pojištění, ale nemám na to. Vyplatí se pojistka na částku pro případ mé smrti okolo 300 000 korun?

Zda se Vám vyplatí uzavřít pojištění na tuto výši, musíte posoudit Vy. Já mohu jen konstatovat, že v případě Vaší smrti bude obmyšlené osobě vyplacena částka 300 000 Kč. Zajistí to Vaše dítě? Obecně doporučujeme uzavřít pojistnou částku pro případ smrti na dvou až pětinásobek ročního příjmu.Jak lze zjistit stav podílových jednotek v investičním životním pojištění?

Stav podílových jednotek zjistíte dotazem ve Vaší pojišťovně. Většina pojišťoven jednou ročně tyto informace poskytuje pojistníkům formou tzv. výročního dopisu.Kdo mi poradí s investičním životním pojištěním – do čeho investovat podíly atd.? A komu vůbec mohu věřit?

Před uzavřením investičního životního pojištění je dobré si např. na internetu zjistit alespoň základní údaje o principu investování. Jak poznat kvalifikované prodejce je velice obtížné. Nejlépe je obrátit se na takového pojišťovacího zprostředkovatele, kterého Vám doporučí Vaši známí a byly s jeho službou spokojeni. Pokud budete jednat s neznámým člověkem, ptejte se na vše, co Vám není jasné. Zaměřte se na to, zda je ochoten Vám zodpovědět všechny Vaše otázky. Požadujte, aby Vám příslušný text ukázal v pojistných podmínkách, neboť jen tak si ověříte správnost jeho odpovědí. Vždy se informujte o výlukách z pojištění a o svých povinnostech. Pokud máte pocit, že poradce více hledí na svůj zájem než na Váš, zvolte jiného. Nechte si zpracovat více nabídek od různých společností a porovnejte je. S pojistnými podmínkami se seznamte před uzavřením pojistné smlouvy. Nerozhodujte se ukvapeně a se zprostředkovatelem se sejděte 2 krát nebo i 3 krát.Je výplata životního pojištění při dožití zdaněná, či nikoliv? A jakou částkou? Nikde jsem tuto informaci nenašla…

Při dožití životního pojištění je zdaněn rozdíl mezi vypláceným pojistným plněním a zaplaceným pojistným. Sazba daně činí 15 % a vychází ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.Nahrazuje životní pojištění penzijní připojištění, nebo ne?

Životní pojištění a penzijní připojištění jsou dva rozdílné produkty. Penzijní připojištění svým charakterem vlastně umožňuje klientovi naspořit určitou částku, ke které se jednou za čtvrt roku připisuje státní příspěvek v odpovídající výši. Naproti tomu důchodové pojištění, které je jedním z typů životního pojištění, může krýt i různá rizika. Oba produkty jsou sice daňově uznatelné, za oba lze snížit daňový základ o 12 000 Kč ročně, ale u penzijního připojištění je možné k daňovým odpočtům použít až zaplacenou částku přesahující 6000 korun ročně (do této částky stát poskytuje příspěvek).Co se stane s mým ŽP, když pojišťovna zkrachuje???

Pokud se pojišťovna dostane do takových problémů, že nebude moci dostát svým závazkům, rozhodne dozorový orgán (ČNB) o převedení kmene pojistných smluv pod správu jiné pojišťovny. Ta je povinna o této skutečnosti písemně informovat pojistníky a zároveň je jim povinna sdělit jejich práva související s tímto převodem. Pokud ČNB, která provádí nad jednotlivými pojišťovnami dozor, shledá nějaké nedostatky v jejich hospodaření, má možnost uložit pojišťovně opatření k nápravě. Převod kmene je jednou z nich.Díky životnímu pojištění je možné zabezpečit své blízké v případě smrti. Myslí se tím v př. jakékoliv smrti (přirozená smrt, sebevražda)?

Podstatou životního pojištění je, jak správně uvádíte, zajistit blízké pro případ jakékoliv smrti. Pojistnou ochranu můžete rozšířit o další pojištění. Jedním z nich je i úrazové pojištění, které se vztahuje i na případ smrti v důsledku úrazu. Pokud by pak pojištěná osoba zemřela úrazovou smrtí, pojistné plnění by bylo poskytnuto z obou druhů pojištění.Kdy začíná platit daňová úleva a za jakých podmínek?

Nárok na snížení daňového základu o pojistné zaplacené za životní pojištění Vám vzniká uzavřením pojistné smlouvy. Je ale nutné, aby pojistná smlouva splňovala zákonem dané podmínky. Daňový odpočet může uplatnit pojistník, je-li totožný s pojištěným. Smlouva o životním pojištění musí být uzavřena minimálně na dobu 5 let a výplata pojistného plnění je nejdříve v roce, kdy se dožijete 60 let. Je třeba ještě dodat, že daňové úlevy se vztahují pouze na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a na důchodové pojištění. Pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, musí být dodrženy limity minimální pojistné částky v souvislosti s pojistnou dobou. Na riziková pojištění (nekryjí riziko dožití), stejně jako na pojistné zaplacené za připojištění se daňová úleva nevztahuje.Co je to technická úroková míra?

Technická úroková míra je zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.Je nutné si k životnímu pojištění smluvit i např. úrazové pojištění či pojištění pro př. invalidity, nebo je to nutné zvlášť ve smlouvě zmínit? Je poté platba pojistného vyšší?

Základem životní pojištění je krytí rizika smrti z jakýchkoli příčin. Pojistnou ochranu lze rozšířit sjednáním dalších druhů pojištění (např. úrazové, závažné onemocnění, invalidita, denní dávky při pracovní neschopnosti apod.). Z toho vyplývá, že sjednání dalších rizik v rámci životního pojištění není nutné a rozhodnutí záleží jen na Vás. Pokud se ale rozhodnete rozšířit pojistnou ochranu o Vámi zvolená další rizika, náleží za ně pojišťovně odpovídající pojistné.Mám sjednáno životní pojištění teprve pouze 1 rok. Co by se stalo v př. mé invalidity? Budu mít nárok na nějaké plnění i potom, co platím pojistné pouze 1 rok? Mám nárok na pojistné plnění i v okamžiku, kdy uzavřu smlouvu o životním pojištění, i když jsem ještě skoro nic nezaplatila?

Pokud máte sjednáno pojištění invalidity, nároky plynoucí z tohoto pojištění naleznete v příslušných pojistných podmínkách. Délka placení pojištění není důvodem neposkytnutí odpovídajícího pojistného plnění.Proč nelze sjednat životní pojištění online přes internet?

Sjednání životního pojištění je velice závažné rozhodnutí a klient by měl být před podpisem pojistné smlouvy informován o všech aspektech daného produktu. Tyto informace mu nejlépe poskytnou pojišťovací zprostředkovatelé, kteří doporučí nejvhodnější produkt i na základě provedené analýzy.Co když si uzavřené životní pojištění rozmyslím až po podpisu? Je možné poté smlouvu ještě stornovat?

Jakékoliv soukromé pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. I za tuto dobu náleží pojišťovně odpovídající pojistné.Pokud nebudu schopen nějaký čas platit pojistné, a domluvím se na přerušení plateb, dostanu nějaké penále nebo se smlouva automaticky prodlouží?

Podmínky přerušení placení máte uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.Jaký druh životního pojištění je nutné uzavřít v př., že si chci vzít hypotéku? Jak vysoké je většinou pojistné?

Pokud si chcete uzavřít k hypotéce životní pojištění, měl byste si nejprve stanovit, co od něj očekáváte. Můžete zvolit rizikové pojištění, kde je kryto jen riziko smrti a celé pojistné je spotřebováno na krytí tohoto rizika nebo zvolíte kapitálové nebo investiční pojištění. U obou těchto typů pojištění je kryto také riziko smrti a navíc je vyplaceno pojistné plnění při dožití se konce pojištění. Tyto typy jsou oproti rizikovému pojištění dražší. Rozsah pojistné ochrany můžete u všech typů pojištění rozšířit o další pojištění. Výše pojistného se odvíjí od rozsahu pojištění, výše pojistných částek, době trvání pojištění a Vašeho věku.Existuje někde databáze finančních poradců? Kde mohu získat doporučení o konkrétním poradci? Kde si mohu na konkrétního finančního poradce stěžovat?

ČNB vede registr zprostředkovatelů, kteří mají udělenu licenci potřebnou pro výkon této činnosti. Registr je přístupný veřejnosti a zprostředkovatel je povinen Vám na požádání předložit toto oprávnění k nahlédnutí. V registru naleznete údaj, pro koho zprostředkovatel pracuje. U této nadřízené složky si pak můžete stěžovat.Je nutné dodat k uzavření smlouvy i potvrzení o lékařské prohlídce?

Při sjednání pojistné smlouvy je nutno od určité pojistné částky pro případ smrti vyplnit zdravotní dotazník nebo doložit výpis ze zdravotní karty nebo se podrobit lékařské prohlídce. Pokud je podmínkou lékařská prohlídka, je provedena smluvním lékařem pojišťovny. Limity pro ocenění daného rizika určuje pojišťovna.

 

Share/Bookmark
Zdroj: ČAP, oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články