Specializační studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí


			Specializační studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás ve spolupráci s Kariérním centrem děkanátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravila další, již šestnáctý běh specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí. Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz 

Tento již šestnáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 25. října 2019 a bude probíhat kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání). Ve specializačním studiu jsou stále volná místa, zájemci o studium, kteří uvedou v přihlášce ke studiu heslo: OPOJISTENI.CZ, dostanou 15% slevu z poplatku za studium. Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání.


Mohlo by vás zajímat: Stárnutí a psychická onemocnění jsou velké výzvy pro pojištění


Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské, environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).

Na výuce se potom podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů. Studium je čtyřsemestrální (říjen 2019 až červen 2021).

Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Podmínky přijetí ke studiu

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

 • Petr Nauš, tel.:602 743 133, e-mail: naus@mendelu.cz
 • Romana Jalůvková, tel.:545 133 005, e-mail: romana.jaluvkova@mendelu.cz
 • Informace najdete rovněž na stránkách Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

Mohlo by vás zajímat: Tři způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze


Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností

 • Odhadců podle zákona o živnostenském podnikání v platném znění, pro obor oceňování majetku, pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik, dle Přílohy č. 2 zákona o živnostenském podnikání je požadována odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
 • Znalců, jmenovaných podle zákona platného zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnostAbsolvování specializačního studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění dalších předpisů.
 • Expertů pro posuzování, jako živnost nebo jako zaměstnanci expertní – poradenské společnosti nebo makléřské společnosti.
 • Samostatných likvidátorů pojistných událostí, jako OSVČ nebo jako zaměstnanci expertní/poradenské společnosti a/nebo likvidátorů pojišťoven, případně i makléřských společností.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zlo má jméno „evropské dotace“


Obsah studia

 • technické znalectví,
 • pojem a právní úprava znalecké činnosti,
 • prvotní znalecké úkony,
 • podíl znalce při zajištění důkazů,
 • znalecký posudek,
 • výpočty ve znaleckém posudku,
 • metody soudně znalecké analýzy,
 • aplikace předpisů v technickém znalectví,
 • názvosloví vad a poruch,
 • odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
 • řízení a kontrola znalecké činnosti,
 • praxe znalecké činnosti,
 • úvod do metodiky oceňování majetku,
 • oceňování movitého a nemovitého majetku,
 • úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,
 • znalecké stanovení výše majetkové újmy,
 • specifika likvidace pojistných událostí,
 • likvidace průmyslových škod,
 • likvidace škod z odpovědnosti, přerušení provozu, ze stavebně montážního pojištění,
 • strojní škody a škody na majetku obecně včetně zvláštních druhů škod,
 • likvidace škod na motorových vozidlech,
 • základy účetnictví z pohledu likvidace pojistných událostí
 • základy právního povědomí a smluvních vztahů,
 • odpovědnost z pohledu NOZ,
 • schopnosti a dovednosti znalce.

Mohlo by vás zajímat: Allianz: Bohatství domácností pokleslo. Jak je na tom Česko?


Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články