Orgány dohledu a přístupy k řešení mezery v ochraně v případě pandemie


			Orgány dohledu a přístupy k řešení mezery v ochraně v případě pandemie

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zveřejnila odborný materiál, který specifikuje jako sdělení, a to o roli orgánů dohledu v přístupech k řešení mezery v ochraně v případě pandemie. Zdá se, že pandemie zeslábla a možná také slábne zájem o mezeru v ochraně, který byl na vrcholu v roce 2020. Je proto potěšující, že IAIS dané téma neopustila a formulovala představu o zaplňování této mezery z pohledu globálního orgánu dohledu nad pojišťovnictvím.  

IAIS upřesňuje, že cílem materiálu je vyjasnit a pochopit na základě poučení z pandemie COVID-19, jakou úlohu by orgány dohledu mohly sehrát v náčrtu, přípravě a implementaci programů pro pandemické riziko založených na pojištění. Materiál zvažuje klíčové charakteristiky existujících návrhů, a to včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnerships – PPPs) a/nebo rizikových poolů, a nastiňuje roli, kterou by orgány dohledu mohly hrát, jakmile budou budoucí iniciativy připraveny.   


Mohlo by vás zajímat: Japonsko: Pojištění při kolapsu z vedra a pojištění pro případ osamělé smrti


Sledovaný materiál připravila IAIS společně s globálním partnerstvím A2ii (The Access to Insurance – Přístup k pojištění), jehož cílem je zajistit přístup k pojištění vyloučeným osobám a těm, kteří mají málo finančních prostředků. Byly využity rozhovory se zástupci orgánů dohledu z různých regionů světa a se zástupci mezinárodních organizací, ale rovněž odborná literatura k mezeře v ochraně v případě pandemie i k pojistitelnosti pandemie. Z hlediska typů pojištění se IAIS zaměřila především na nemajetkové škody z titulu přerušení provozu.


Mohlo by vás zajímat: Dva trendy v pojištění osob


Na základě zjištěných informací formulovala IAIS například následující závěry:

  • orgány dohledu mohou pomoci zajistit, že rovnováha mezi ochranou spotřebitele a tržními úvahami bude zabudována do konstrukce a implementace programů k řešení pandemického rizika založených na pojištění za účasti více subjektů. Ideální by bylo, kdyby orgány dohledu byly zapojeny již do přípravy takových programů a mohly přispět svými odbornými znalostmi,
  • role orgánů dohledu je na národních pojistných trzích rozdílná podle jejich mandátu. Někdy mohou sehrát klíčovou koordinační roli, jindy mohou dodat určité odborné vstupy,
  • podle IAIS neexistuje nějaký univerzální přístup k řešení mezery v ochraně, pokud jde o pandemické riziko. Každý přístup bude ovlivněn prostředím v dané jurisdikci,
  • klíčovou úlohou orgánů dohledu je poskytování technického a jiného poradenství vládě na bázi obezřetnosti o rizicích spojených s jakýmkoli programem založeným na pojištění a připraveným za tím účelem, aby řešil pandemické riziko a dále vytvoření regulatorního rámce, v rámci něhož by mohl daný program fungovat,
  • orgány dohledu by mohly být mostem mezi pojišťovacím průmyslem a vládou a radit o sdílení rizik a důsledcích pro pojistitele, a to jak z mikro-obezřetnostní, tak z makro-obezřetnostní perspektivy. Orgány dohledu by mohly mít potenciálně roli i při sběru, analýze a sdílení relevantních údajů za účelem posoudit jakýkoli kumulativní potencionální dopad na činnost pojistitelů,
  • poučení z několika významných případů týkajících se znění pojistných smluv v případě pojištění pro případ přerušení provozu ukazuje, že orgány dohledu mohou hrát významnou roli v ochraně spotřebitele, jakmile bude připraveno budoucí krytí pro pandemické riziko. Mohou totiž vnést jasnost do očekávání s ohledem na férové jednání s klienty a vymezit a implementovat dohled nad produktem.

Mohlo by vás zajímat: Intermap představuje pojistnému trhu inovativní řešení výpočtu cen nemovitostí


Řešení mezery v ochraně v případě pandemie musejí navrhnout a realizovat pojišťovací entity působící na pojistném trhu, přičemž vzhledem ke specifice pandemického rizika se neobejdou bez součinnosti s partnery, zvláště pak s vládami. Z vyjádření IAIS však plyne, že orgány dohledu jsou připraveny pomoci, a to od počátku úvah o konstrukci možného programu. To je dobrá zpráva, nicméně docílit pojistitelnosti pandemie je nadále kruciální problém.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články