Martin Podávka: Životní pojištění včera, dnes a zítra


			Martin Podávka: Životní pojištění včera, dnes a zítra
5.6.2019 Spektrum, Produkty

Před rokem jsem v glose „Životní pojištění a hlas klienta“ ukázal konkrétní příklady nesrozumitelných ustanovení sazebníků životního pojištění. Hned dvě pojišťovny (Generali, UNIQA) provedly za poslední rok významné zjednodušení poplatkové struktury, a zvýšily tak právní jistotu s ohledem na budoucnost.

Málokdy jsme si schopni připustit, že současná realita, která nám připadá „normální“ a „v pořádku“, nemusí při zpětném pohledu za 5 let obstát. Ať chceme nebo ne, soudy budou dnešní stav posuzovat standardy platnými v budoucnu. Např. dnes nejsme ochotni akceptovat některé skutečnosti, které před 10 lety byly běžné. Pojišťovny by tedy neměly tvořit smluvní dokumentaci tak, jak je nyní běžné, ale tak, aby obstála i za 10 let. Budoucnost je obtížné předvídat, lze se však poučit z minulosti. Požadavky na kvalitu smluvní dokumentace lze rozdělit do 5 úrovní, od již „objevených“ až po „nepředstavitelné“.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Květnové ozvěny


Neexistence sazebníku poplatků

Žijeme v době, kdy je produkt bez zveřejněného sazebníku poplatků zcela nepředstavitelný. Každému je přece zcela „jasné“, že pojištění bez uveřejněných poplatků nesplňuje požadavky zákonů, klientů a poradců. Přitom před více než 10 lety byl takový produkt standardně na trhu nabízen. Ve své první variantě se jednalo o kapitálové životní pojištění, kdy se pojistitel rozhodl neuvádět v pojistné smlouvě garantovanou pojistnou částku pro případ dožití.

Následně byl produkt obohacen i o investiční složku. V takovém produktu již hodnota pojištění při dožití nemůže být garantována, a neuvedení sazebníku poplatků tedy přímo vedlo k neschopnosti jednoznačně určit pojistné plnění při dožití. Jednalo se tedy o velmi absurdní situaci, přesněji: z dnešního pohledu.

V okamžiku, kdy byl produkt nabízen, nikdo (soudy, regulátor atd.) nezakročil a nezakázal nabídku podobného produktu. Teprve po 10 letech začaly podobné smlouvy končit u finančního arbitra nebo u soudu. Jde o důležité poučení: co se nám dnes zdá jako normální, za 5 let již může být chápáno jako nesplňující základní zákonné požadavky.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Klienti si přestávají uvědomovat vlastní odpovědnost


Dostupnost sazebníku

Zvyšování požadavků na transparentnost přineslo další oběť. Některé produkty sazebník poplatků měly, ale klient ho neobdržel a v pojistných podmínkách bylo napsáno, že je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele. Ve své době se jednalo o běžný přístup, dnes si však soudy myslí něco jiného. Zcela jasně to ukázal rozsudek nejvyššího soudu ohledně oceňovacích tabulek, na které pojistné podmínky odkazovaly výše uvedenou formou.

„(Pojistitel se) následně dovolával toho, že pojistník s těmito dokumenty musel být seznámen, neboť je o nich zmínka v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, s nimiž prokazatelně seznámen byl. Takovému jednání nelze poskytnout právní ochranu.“1 Opět platí: co před lety bylo běžnou praxí, je nyní úspěšně napadáno u soudu.

Nedostatečné či nepřesné formulace

Tím jsme se dostali do dnešní doby, rozsudek nejvyššího soudu je z února letošního roku. Jakým směrem se budou ubírat požadavky na dostupnost a srozumitelnost smluvní dokumentace? Lze odhadnout, že jako další milník bude v průběhu dalších 5 let ukázáno na takové produkty, jejichž pojistné podmínky nedostatečně popisují fungování produktu.

Dnes je aktivně nabízen produkt investičního pojištění, který nemá v podmínkách popsán systém strhávání poplatků a rizikového pojistného z podílového účtu klienta a který pouze informuje o právu strhnout si rizikové pojistné dle dokumentu uvedeného na webu. Nikde ale není uvedeno, jakým způsobem se z pojistné částky určí výše srážky (není ani uveden výpočet typu PČ/1000 x sazba), schází přesné určení, v jakém čase se srážky realizují, popis chování při nedostatečné hodnotě fondu atd. Jak pravděpodobné je, že za pět let budeme číst rozsudek nejvyššího soudu poukazující na neplatnost podobných podmínek?


Mohlo by vás zajímat: Exkluzivní fotogalerie: Jak vypadal galavečer ankety Pojišťovna roku


Nesrozumitelné formulace

Je těžké si nyní představit, že např. za 10 let se může objevit u soudu zpochybnění poplatků a to proto, že jejich popis byl v pojistných podmínkách uveden pro průměrného spotřebitele nesrozumitelně. Dnes nevidíme na termínech „rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou“, „alokační procento“ atd. nic špatného, ale jaká bude optika platná za 10 let? Dnes nikoho nevzrušuje počáteční poplatek ve výši 210 % ročního pojistného uvedený až na 22 straně sazebníku poplatků. Proč si myslíme, že za 10 let budeme stejně benevolentní jako dnes?

Výše poplatků

Jako naprostá sci-fi se nám nyní může jevit představa, že by v budoucnu byla myslitelná soudní pře ohledně výše poplatků (počáteční, storno poplatek, …) postavená na rozporu s dobrými mravy („Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům …“). Nic takového přece není možné, holandský scénář je nepravděpodobný. Opravdu?


Mohlo by vás zajímat: Generali roste zisk a brousí si zuby na MetLife. NN Group ve formě


Institut hromadných žalob

Katalyzátorem budoucího vývoje se může stát nový zákon umožňující hromadné žaloby. Ocitujme server ceska-justice.cz: jak vyplývá z návrhu, převládajícím řízením má být řízení odhlašovací (opt-out). U takového řízení bude muset být podle ustanovení § 31 nejprve osvědčeno, že práva skupiny není účelné kvůli jejich nízké hodnotě vymáhat jednotlivě, skupinu bude možné určit „alespoň v hrubých rysech“ a v téže věci nebude vedeno jiné odhlašovací řízení. „Má se za to, že práva není účelné vymáhat jednotlivě, jestliže hodnota práva jednoho člena skupiny nepřesahuje 10 000 Kč. U opětujících se plnění se posuzuje hodnota jedné splátky.“

Některé pojišťovny jsou si rizik budoucího vývoje dobře vědomy a již dnes nabízejí produkt, který obstojí i z pohledu standardů platných za 10 let. Jak takový produkt poznáme? Je to jednoduché: srozumitelný sazebník poplatků v rozsahu maximálně jedné strany A4, který je součástí smluvní dokumentace a poplatky ve výši maximálně 5 % z investiční složky, celková nákladovost investičních fondů nejvýše 2 až 2,5 %. Počet podobně nastavených produktů se bude v dalších letech zvyšovat.

Martin Podávka
Produktový specialista pojištění


1 https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pojisteni-109137.html

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články