Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Alena Macková

Funkce: První ombudsmanka Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven

Po studiu na gymnáziu absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se habilitovala v oboru občanské právo (2001). Na téže fakultě garantuje výuku civilního práva procesního a přednáší studentům pregraduálního i postgraduálního studia. Ve studijních programech Erasmus a LL.M. přednáší zahraničním studentům v angličtině.

Absolvovala řadu studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách (v Heidelbergu, Mnichově, Vídni, Lovani, Regensburgu apod.) a u Soudního dvora EU v Lucemburku. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno. Je členkou Světové asociace procesního práva, Rady Justiční akademie ČR a zkušební komise České advokátní komory.

V roce 1992 získala stipendium Democratic Institutions v Bruselu. Její kniha Nezávislost soudců obdržela roku 1996 Cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze a ocenění Nadace za demokratický právní stát. Je autorkou a spoluautorkou desítek publikací, vydaných v ČR i v zahraničí (mj. knihy publikované v projektu IEL nakladatelství Wolters Kluwer, která byla oceněna mezi nejlepšími publikacemi Univerzity Karlovy v Praze roku 2017; vysokoškolské učebnice Civilní právo procesní a mnoha dalších).

Jako členka redakčních rad se podílí na vydávání časopisů Právník, Bulletin advokacie, Ad Notam, Komorní listy apod. Celou svoji profesní dráhu zasvětila výzkumu efektivity ochrany práv, alternativního řešení sporů a justičního systému (postavení soudců, advokátů, notářů apod.).

Související články