Kancelář ombudsmana ČAP: Nezávislá instituce pro mimosoudní řešení sporů v NP


			Kancelář ombudsmana ČAP: Nezávislá instituce pro mimosoudní řešení sporů v NP
11.2.2019 Spektrum

Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost záležitost vyřídit mimosoudní efektivní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven je subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – z anglického alternative disputes resolutions) v oblasti neživotního pojištění. Mimosoudní řešení sporů vychází z myšlenky, že na základě aktivního přístupu a vůle stran lze spor urovnat časově i finančně méně náročnou cestou, dojít tak k oboustranně vyhovujícímu výsledku a předejít soudnímu řízení. Kancelář ombudsmana ČAP nabízí spotřebitelům právě takovou smírnou cestu v jejich sporu s pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění. Prvním ombudsmanem Kanceláře ombudsmana ČAP se stala doc. JUDr. Alena Macková, Ph. D.

„Chceme klientům pojišťoven nabídnout možnost rychlého a bezplatného řešení sporů s pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli. Soudní spory jsou pro klienty nákladné, zdlouhavé a často nesrozumitelné. Proto jsme založili Kancelář ombudsmana ČAP jako organizaci na ochranu spotřebitele. Jsme velmi rádi, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které zvažovalo celou řadu kritérií podle zákona, pověřilo Kancelář mimosoudním řešení sporů pro oblast neživotního pojištění,“  říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven, Jan Matoušek, a dodává: „Podobné instituce fungující podle směrnice na ochranu spotřebitele jsou úspěšné v řadě jiných členských států EU. Věřím, že vyřešit spornou záležitost smírnou cestou, zdarma a do 3 měsíců bude pro spotřebitele atraktivní možnost.”


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Jak vnímám odchod do důchodu


První ombudsman Kanceláře ombudsmana ČAP 

Prvním ombudsmanem bude docentka Alena Macková, respektovaná expertka na soudní řízení a ADR, působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. je autorkou a spoluautorkou desítek odborných publikací vydaných v tuzemsku i v zahraničí a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Celou svou profesní dráhu zasvětila otázkám soudní ochrany práv a alternativnímu řešení sporů.  

„Jsem ráda, že se mohu podílet na rozšíření systému alternativního řešení sporů pro spotřebitele v České republice, které přinese lepší ochranu jejich práv. Počet soudních sporů je u nás patologicky vysoký a kvalitu a rychlost rozsudků přinese až jejich úbytek. Soudní řízení je vyhrocený souboj a vzájemné vztahy poznamená na dlouhou dobu. Alternativní řešení sporů má pro své přednosti velkou budoucnost, a to dovazují zkušenosti ze zemí s dlouhou demokratickou tradicí, jako je třeba Velká Británie nebo Rakousko. Soudní řízení musí být krajní, nikoliv první možností řešení sporů. Pověření rolí ombudsmana považuji i za ocenění mého úsilí o rozvoj systému ADR v České republice,“  uvádí  docentka Alena Macková.

Velmi mne těší, že si Česká asociace pojišťoven vybrala doc. Alenu Mackovou z naší fakulty, jednu z předních expertek na mimosoudní řešení sporů. Spolupráce akademického prostředí a nezávislé instituce z oblasti pojišťovnictví je vítanou možností propojení právní teorie a praxe. Oblast mimosoudního řešení sporů má zajímavou budoucnost. Navázaná spolupráce naší fakulty a Kanceláře ombudsmana ČAP otevírá možnosti v oblasti stáží a získávání praktických zkušeností pro naše studenty,”  komentuje děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Jan Kuklík DrSc. 


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojišťovny odhalily pojistné podvody v hodnotě 1,3 miliardy


Právníky, kteří doplní tým ombudsmanky, jsou Mgr. et Mgr. Petra Vavrošová Mgr. Viktor Peterka. Jde o zkušené odborníky, kteří mají dlouholetou praxi z oblasti mimsoudního řešení sporů.

Petra Vavrošová vystudovala obor právo na Právnické fakultě UK a andragogiku na UJAK. Absolvovala kurzy mediace a facilitace. Posledních 6 let působila jako právník v Oblastní nemocnici Příbram a rovněž jeden a půl roku v Oblastní nemocnici Kladno, kde bylo nedílnou součástí její práce mimosoudní řešení sporů jak s pacienty, tak se zaměstnanci a se zdravotními pojišťovnami.  

Viktor Peterka 25 let působil jako právník v oblasti finančních služeb, z toho více než 15 let v pojišťovnictví jako manažer právního útvaru. Zabýval se řešením nároků z pojištění v soudních řízeních i mimosoudním vypořádávání sporů z pojištění. Aktivně byl zapojen do činnosti legislativní sekce České asociace pojišťoven a podílel se na připomínkování legislativních návrhů, tvorbě expertních právních stanovisek a implementaci regulace v oblasti pojištění a pojišťovnictví.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Počet informačních povinností se zvýšil o 705 %


Co je to mimosoudní řešení sporů a jaké má výhody?

Mimosoudní neboli alternativní způsoby řešení sporů mají ve srovnání se soudním řízením především tyto přednosti:

  • dobrovolnost (spotřebitel může kdykoli svou účast ukončit),
  • neformálnost a větší flexibilitu (řešení je významně kratší než soudní řízení),
  • vliv stran na průběh řešení sporu,
  • bezplatnost (spotřebitel neplatí žádný poplatek a nehrozí mu povinnost hradit náklady řízení protistraně, pokud není úspěšný),
  • neveřejnost (je chráněno soukromí spotřebitele),
  • individuálnost,
  • odbornost (jednotlivým záležitostem se věnují odborníci, kteří mají potřebné zkušenosti).

Nezávislost instituce

Kancelář ombudsmana ČAP byla vytvořena Českou asociací pojišťoven jako specializovaná instituce určená pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z neživotního pojištění, která je nezávislá na soukromoprávních a veřejnoprávních subjektech pojistného trhu. Vnitřní struktura Kanceláře ombudsmana a osoba ombudsmana zaručují nezávislost, nestrannost i vysokou odbornou úroveň přístupu k řešení sporů. O nezávislosti Kanceláře ombudsmana ČAP svědčí také Etický kodex, ve kterém se kupříkladu uvádí:

„Ombudsman vykonává svou funkci nestranně a nezávisle. Na rozhodovací činnost Ombudsmana nesmí nikdo vykonávat žádný vliv. Dodržení zásad nestrannosti a nezávislosti zaručují osobní atributy Ombudsmana, zejména jeho bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dosavadní profesní zkušenosti a profesní integrita dávající dostatečnou záruku o odbornosti a důvěryhodnosti osoby Ombudsmana. Organizace Kanceláře ombudsmana poskytuje institucionální záruku nezávislosti a nestrannosti. Ombudsman musí vystupovat nezaujatě a ke stranám sporu přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků. Ombudsman postupuje na základě objektivního a nestranného hodnocení zjištěných skutečností a předložených důkazů, obecně závazných právních předpisů a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím.“ 

Více z Etického kodexu ZDE


Mohlo by vás zajímat: Přikryl a Čechová: Co přináší revize motorové směrnice?


Jak instituce funguje?

Na ombudsmana se může obrátit spotřebitel, který se svým nárokem neuspěl u pojišťovny. Za návrh k ombudsmanovi se neplatí žádný poplatek a toto mimosoudní řešení trvá maximálně 90 dnů (déle jen výjimečně, je-li případ složitý). Probíhá-li mimosoudní řešení a spotřebitel v něm řádně pokračuje, neběží promlčecí lhůta. Spotřebitel má možnost kdykoli toto řešení ukončit a obrátit se na soud. Ombudsman se snaží docílit smírného vyřešení, tj. oboustranně přijatelné dohody a soudnímu řízení tak předejít.  

Za jakých okolností může spotřebitel podat návrh na řešení sporu?

Spotřebitel musí být fyzickou osobou (pojistník nebo zájemce o pojištění) a může uplatnit sporné právo z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s neživotním pojištěním, je-li její smluvní stranou. Kancelář ombudsmana ČAP neřeší spory z povinného pojištění motorových vozidel. Návrhy spotřebitelů související se životním pojištěním řeší finanční arbitr. Spotřebitel musí doložit, že sporné právo u pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění uplatnil včas, ale se svým nárokem neuspěl. Za návrh neplatí spotřebitel žádný poplatek.


Mohlo by vás zajímat: Jiřina Nepalová: Investice do vzdělání je imperativ dneška


Jak bude ombudsman postupovat při řešení sporu?

Ombudsman si vyžádá stanovisko druhé strany, pak případ posoudí a navrhne stranám podobu dohody (případně zpracování odborného posudku). To vše potrvá nejdéle 90 dnů (výjimečně u složitých případů až 180 dnů). Spotřebitel může svou účast na mimosoudním řešení sporu kdykoli jednostranně ukončit a případně se obrátit se žalobou na soud. Cílem mimosoudního řešení sporu u ombudsmana je však nalézt oboustranně přijatelné východisko a soudnímu řízení předejít.

Více informací, podrobnosti o postupech a odpovědí na nejčastější otázky najdete na ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články