Sébastien Guidoni: Český a slovenský trh se v rámci AXA Group přibližuje Francii či Německu


			Sébastien Guidoni: Český a slovenský trh se v rámci AXA Group přibližuje Francii či Německu
10.12.2014 Rozhovory

V druhém adventním týdnu přinášíme rozhovor se Sébastienem Guidonim, finančním ředitelem finanční skupiny AXA. Tématem rozhovoru bylo momentální postavení AXA pojišťovny na českém a slovenském trhu, o přípravě na směrnici Solvency II, ale také o  tom, jak se v pojišťovně promítá NOZ do oblasti financí...

Jste původem Francouz a máte mnoho zkušeností v oblasti financí nejen z francouzského prostředí, ale i z maďarského. Vidíte nějaké zásadní rozdíly ve fungování firem ve srovnání s Českou republikou?

V oboru financí a pojišťovnictví se pohybuji již téměř 15 let a je pravda, že mám zkušenosti z řady různých trhů, podniků a společností.

Hlavní rozdíl, který bych rád zdůraznil, spočívá v příležitostech, které vidím na českém trhu.

Naší ekonomice, jejímž hnacím motorem je průmysl, se v současném prostředí daří velmi dobře. Nezaměstnanost je velmi nízká, poměr zadluženosti k HDP také a navzdory turbulencím ve světě dochází opět k růstu. Když se na to podíváme podrobněji, poměr úvěrů k vkladům v bankovním sektoru je velmi nízký, kolem 80 %, zatímco evropský průměr se pohybuje nad 100 %. Řekněme, že zde máme příliš mnoho vkladů/peněz v porovnání se zbytkem Evropy. To představuje velkou příležitost pro další růst, který by mohl táhnout investice firem a spotřebu domácností. Na druhé straně je ovšem penetrace pojištění stále velmi nízká, na úrovni 4 %, zatímco průměrná hodnota v Rakousku, Německu a Francii je kolem 8 %. V tom spatřuji rozpor. České domácnosti jsou popisovány jako opatrné, které si drží příliš velké množství peněz v porovnání s investicemi nebo spotřebou, zatímco penetrace pojištění je stále nízká.

Částečným vysvětlením může být, že průměrný plat a HDP na hlavu stále zaostávají za našimi sousedy, ale já osobně se domnívám, že musíme také změnit chápání a vnímání pojištění. V posledních letech byl náš sektor vnímán jako drahý z pohledu cen a špatný z hlediska kvality. To už dnes tak úplně neplatí, a to znamená pro pojišťovnictví velkou příležitost.

Jak byste komentoval dosavadní výsledky AXY ČR a SR ve srovnání s celou Skupinou AXA?

AXA Group dosahuje kapitálové návratnosti zhruba 13 – 15 %, zatímco my jsme na úrovni zhruba  6 - 7 %, rosteme ale tempem asi 2 procentní body ročně.

To však dnes není tak důležité, protože pokud jde o pojistnou ochranu, rosteme v této oblasti tempem téměř 100 %. Stejně jako v neživotním pojištění, i zde vidíme velkou příležitost pro růst ziskovosti naší firmy. Naproti tomu  AXA celosvětově roste jen jednociferným tempem.

Český a slovenský trh již v rámci AXA  Group není považován za čistě rozvíjející se trh, ale jako tzv. „Vyspělý +“ trh, který je v základních rysech téměř totožný s trhy ve Francii nebo v Německu co se týče kvality, profesionality a ziskovosti, ale s většími příležitostmi k rozvoji našeho podnikání.

V jiných zemích je AXA často lídrem, nicméně i přes menší velikost na českém trhu máme díky našim lidem a finanční stabilitě příležitost k tomu, abychom byli výzvou pro velké hráče. To je velmi zajímavé. Můžeme z toho čerpat a zároveň růst a zvyšovat hodnotu.

Práce finančního ředitele je především o tom, aby měla firma co největší zisk. Jakou máte strategii k posílení postavení AXY?

To je skutečně velmi jednoduché, musíme zvyšovat naše příjmy a stabilizovat nebo dokonce snižovat naše náklady.

Podle některých názorů není možné dělat obojí najednou, podle mě to ale není tak úplně pravda.

Z hlediska našeho podnikání jsme velmi selektivní v tom, jakých příležitostí se chceme chopit. Hledáme konkurenční výhody pro to, abychom konkurovali pozitivně a neřídili se pravidly, která diktují jiní.

Například v oblasti pojištění motorových vozidel jsme v současné době velmi inovativní z hlediska nastavení cen a velmi selektivní, co se týče zákazníků, kterým chceme sloužit, protože cílíme více na možnosti zisku než na tržní podíl. To je skutečně velmi specifická strategie.

V oblasti životního pojištění se zaměřujeme na krytí rizik. Jsme vybíravější a disciplinovanější v distribuci, a to díky kvalitě našich lidí a obchodních partnerů.

Věřím také, že nám investice do digitalizace umožní postupně zvyšovat naši konkurenceschopnost s využitím efektivity našich procesů a většího zaměření na zákazníka. Na hodnocení je zatím ještě příliš brzy, ale i do této oblasti jsme alokovali hodně zdrojů, finančních i lidských.

Na žebříčku Nejekologičtějších značek zaujímá AXA v rámci svého odvětví celosvětově první pozici. Jak si v tomto ohledu stojí AXA v České republice?

AXA Group se na celosvětové úrovni věnuje především novým rizikům a vzdělávání o nich. Kromě finančních, zdravotních a bezpečnostních rizik jde zejména o rizika spojená se životním prostředím. Podle hodnocení Interbrandu se"AXA inteligentně přizpůsobuje měnícímu se světu“, přesně o to se snažíme i v České republice a na Slovensku.

Naše budova AXA Centrum v Brně získala v roce 2012 certifikát nejvyšší kategorie ENERGY EXCELLENCE za vysoký standard úspory energie. Stali jsme se tak vůbec první společností v České republice, která toto nejvyšší ocenění od certifikační společnosti T Cert za úspory energie získala.

Ohleduplní k životnímu prostředí jsme také v přístupu ke klientům. Už více než polovina z celkového počtu všech smluv je k nám v současné době doručena elektronicky. Od dubna 2013 našim klientům nabízíme i možnost podepsat smlouvu i biometricky prostřednictvím zařízení SignPad. Byli jsme tak první pojišťovnou, která klientům na českém i slovenském trhu tento nový způsob podepisování nabídla. V rámci iniciativy Go Green and Digital AXA svým klientům dále nabízíme možnost přechodu z papírové komunikace na digitální.

Všechny tyto aktivity představují nejen významnou úsporu nákladů na tisk a archivaci dokumentů, ale zapadají také do konceptu společenské odpovědnosti AXA, jehož je ochrana životního prostředí nedílnou součástí.

AXA má velké portfolio produktů, ať už se jedná například o životní pojištění nebo investice. Ve které oblasti vidíte hlavní potenciál a naopak, jaká sféra pojištění by potřebovala posílit?

Co se týče neživotního pojištění, domnívám se, že v autopojištění musíme pokračovat v inovacích a růstu, přičemž budeme přinášet hodnotu těm zákazníkům, na které cílíme. Nejde nám o 10% tržní podíl na trhu s tím, že budeme nabízet pojištění všem zákazníkům s různou mírou rizika. Chceme oslovit pouze zákazníky, kteří stále platí za své povinné ručení příliš hodně a na základě propracované segmentace jim nabídnout férovou cenu.

Za druhé, míra pojištění domů a majetku je velmi nízká. To je velké specifikum postkomunistických zemí, protože penetrace hypoték je stále nízká a tento druh pojištění není povinný. Kdyby to bylo povinné, těžili by z toho především zákazníci, protože by cena klesla, pojistná suma by se zvýšila a domácnosti by byly před škodami mnohem více chráněny.

Co se týče životního pojištění, domnívám se, že musíme pokračovat v současné strategii a věnovat se především pojistné ochraně celé rodiny pro případ, že některý z jejích členů kvůli nemoci nebo úmrtí krátkodobě či dlouhodobě ztratí příjem. Kdo bude platit studium vašich dětí, když se vám stane nehoda? Není snadné na to myslet, ale přesně to je naším posláním, pomáhat našim zákazníkům a společnosti předcházet takovým rizikům.

Co se týče investic, myslím, že musíme být ještě aktivnější. Například AXA je šestým největším správcem majetku na světě s majetkem pod správou v hodnotě okolo 1,2 bilionů euro a se značným odborným a analytickým zázemím. V tuto chvíli máme ještě na českém a slovenském trhu nemalý prostor k zúročení tohoto špičkového know-how. Musíme se tímto směrem více zaměřit, protože i přes mnoho úskalí, která zde vidíme, lze také identifikovat mnoho příležitostí, a to zejména v současném prostředí úrokových sazeb blížících se nule.

Naším posláním je také pomáhat našim zákazníkům, aby své finanční prostředky řídili efektivněji: tedy poskytnout jim příležitost zhodnotit efektivně své peníze, a to i za použití produktů s poněkud vyšším rizikově výnosovým potenciálem a ruku v ruce s tím jim nabídnout i větší ochranu majetku a života. To je něco, co v rámci našich týmů vyhodnocujeme, ale jak jsem již řekl, je nezbytné být selektivní, abychom si byli jisti, že přineseme hodnotu všem stranám.

Jak souvisí finance pojišťovny se změnami, které přináší Nový občanský zákoník? Do jakých oblastí financí se promítá?

NOZ je skutečně velmi moderní právní systém, který podle mě předčí i některé zahraniční. Hlavní dopad to bude mít na pojištění vozidel, protože nové podmínky pro likvidaci škod na zdraví výrazně změní způsob, jakým řídíme pojistné události a náhrady škod. Ve společnosti AXA jsme se rozhodli použít některé nejlepší osvědčené postupy AXA ve světě, ale zároveň využívat i naše pojistně matematické metody, abychom posílili náš pojistně matematický monitoring a metodiku tvorby rezerv, včetně procesů spojených s řešením pojistných událostí. Je nutné si uvědomit, že v moderní ekonomice bude poskytování větší podpory a ochrany poškozeným stát o něco více všechny zainteresované strany, pojišťovny i zákazníky.

S tím souvisí i další otázka. Jak se připravujete na směrnici Solvency II? Jaký bude mít podle Vás finanční dopad na pojišťovnu?

Tento projekt je z našeho hlediska absolutně klíčový, protože postupně změní prostředí pojišťoven, tak jako Basel III a kapitálové požadavky postupně mění banky.

Ve společnosti AXA jsme poměrně aktivní globálně i lokálně, abychom byli včas a kvalitně připraveni, protože se domníváme, že zdravé a vyvážené kapitálové požadavky jsou třeba pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti trhů vyvažující solventnost a ziskovost. Dále jsou pro sladění všech účastníků, globálních i menších, podle stejných minimálních standardů důležité i výkaznictví a transparentnost. Pravidla Solvency výrazně změní způsob, jakým řídíme naše rizika a naši obchodní činnost. Pojišťovny budou muset stále více profesionalizovat týmy nejen pro cenotvorbu a prodej, ale i pro rozhodování, jaká rizika a proč přijímat a jak dokumentovat procesy. To se rychle stane konkurenční výhodou. Některé společnosti zvolí spíše byrokratický přístup, ti příliš malí mohou mít problém splnit nároky, zatímco regulátoři budou mít ještě více pravomocí, protože budou postupně prosazovat vyšší kapitálové požadavky pro ty, kteří se nedokážou přizpůsobit. Myslím, že za 10 let bude tento sektor ještě méně fragmentovaný a bude zde více středně velkých specializovaných subjektů a ještě více společností s velkým kapitálem. Ale uvidíme, to je jen můj osobní názor.

Konec roku už se pomalu blíží, mohl byste alespoň stručně zhodnotit rok 2014, a co očekáváte do dalších let?

Pro AXA v České republice a na Slovensku je rok 2014 velmi dobrým rokem z hlediska zaměření na zákazníka a kvalitu, protože naše klíčové ukazatele výkonu jsou v současné době velmi dobré, co se týče úrovně služeb a snížení stornovosti. To je pro nás velmi důležité, protože jakmile budou zákazníci pojišťovacím produktům více důvěřovat, pomůže to celému trhu. I když je zatím předčasné hovořit o číslech, potvrdíme naši dobrou výkonnost s kapacitou k vytváření zdravého zisku, k udržování kapitálové přiměřenosti s velkou rezervou nad minimem požadovaným pravidly Solvency I nebo II, přičemž zároveň potěšíme naše akcionáře dividendami. To je velmi důležité pro rozvíjení udržitelného podnikání a přesvědčení všech zainteresovaných stran o tom, že „Strategie kvality“ je výhodná pro všechny. Výhodná pro samotné pojišťovny, protože uvidí, že inovace, odhodlání a disciplína při realizaci se vyplácí. A výhodná také pro zákazníky a akcionáře.

Z globálního hlediska jsme v roce 2014 samozřejmě zaznamenali silný návrat mezinárodního napětí v zemích tzv. nízké Evropy, prostředí s nízkými výnosy, nízkou inflací, nízkými cenami ropy a nízkou volatilitou. Ekonomická krize je pomalu za námi, ale čelíme novému paradigmatu se značnou mírou komplexity, kde je návratnost nízká a rizika stále více asymetrická.

Česká republika si v tomto prostředí vede podle mě dobře. Domnívám se však, že je dnes snad ještě více než kdy dříve důležitá schopnost analyzovat a vybírat si ty správné příležitosti a styl řízení, a to nejen ve firmách, ale také z politického hlediska.

Rok 2015 bude na jedné straně o větší selektivitě při rozhodování a o tom, jak se chopíme příležitostí, a na straně druhé o inovacích a disciplíně ohledně podstupování rizik. Ti, kteří neriskují, nemají šanci na návratnost, ale opačný přístup je ještě horší, protože nepodstupovat vyvážená rizika může přijít hodně draho. V neposlední řadě bude hrát velkou roli digitalizace, a společnosti, které do ní nebudou investovat, se do budoucna také vystavují velkému riziku. AXA ovšem i v tomto směru podniká mnoho aktivit, proto budeme mít ještě dost příležitostí o tomto tématu mluvit.

Děkuji Vám za rozhovor

redaktorka Lenka Kospertová

 

 

Zdroj: AXA, oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články