Solventnost II má za sebou jeden rok


			Solventnost II má za sebou jeden rok
10.2.2017 Pojistný trh

Soubor opatření k solventnosti II nabyl účinnost dne 1. ledna 2016. Insurance Europe (IE), která je federací asociací pojišťoven a zajišťoven ze 34 evropských zemí, vydala dne 1.února 2017 tiskové prohlášení, ve kterém celý projekt S II po ročním fungování zhodnotila. Regulatorní rámec je podle IE sice přínosem, ale některé problémy musí být dořešeny.

IE uvádí, že do konstrukce S II je zabudováno mnoho vrstev konzervatismu a tendence pojímat pojistitele jako obchodníky a nikoli jako dlouhodobé investory může poškodit spotřebitele, dlouhodobé investice a národní hospodářství. Proto tvůrci politik (EU) musejí podle IE přistoupit k takovým opatřením, aby regulatorní rámec více odrážel realitu. 

Například scénář, který je znám jako bazický případ a který se po pojistitelích požaduje při kalkulaci aktiv a závazků, předpokládá, že úrokové sazby zůstanou nízké příštích dvacet let. Nicméně takový scénář lze pokládat za nepravděpodobný.  

Lze uvést i jiné příklady konzervatismu v S II:

  • po pojistitelích se také požaduje, aby ignorovali aktuální výnosy, jež očekávají z aktiv kryjících závazky a předpokládá se, že investují všechna svá aktiva do téměř bezrizikových investic, jež nepřinášejí prakticky žádný zisk. Ačkoli výnosy jsou nyní skutečně nízké ve srovnání s minulostí, je stále ještě možné docílit zisku z akcií, nemovitostí, obligací, zajištěných obligací atd.,
  • dále při kalkulaci závazků musejí pojistitelé zahrnout fiktivní prvky (riziková přirážka a tržní hodnota opcí), které nejsou ve skutečnosti nutné pro výplatu pojistných plnění. Při konstruování S II se očekávalo, že nepůjde o velké částky. V praxi mohou být ovšem velmi vysoké a mohou být jedním ze zdrojů umělé volatility.

K implementaci a dosavadnímu fungování režimu S II se vyjádřil Olav Jones, zástupce generální ředitelky IE. Výsledky nedávných zátěžových testů provedených EIOPA podle jeho názoru prokázaly, že evropští pojistitelé odvedli při implementaci S II dobrou práci, přestože čelili významným výzvám. EIOPA například oznámila, že 100 % testovaných společností vyhovělo minimálním kapitálovým požadavkům (Minimum Capital Requirement – MCR) a 99,98 % mělo mnohem vyšší solventnostní kapitálový požadavek (Solvency Capital Requirement – SCR), než je předepsáno.

Ovšem to, že pojistitelé mají dostatek kapitálu, aby se vyrovnali s konzervativním přístupem, neznamená, že to není nehospodárné a že to nebude mít důsledky. Proto je podle Jonese nutné budovat důležitá vylepšení, aby se zajistilo, že regulatorní rámec bude funguovat, jak bylo zamýšleno a tím se ospravedlnily vysoké náklady i úsilí vložené do přípravy, implementace S II. Je třeba se rovněž vyhnout všemu, co by demotivovalo pojistitele při realizaci tolik pro evropskou ekonomiku potřebných dlouhodobých investic.  

Problémy, jež vyžadují pozornost, zahrnují:

  • nutnost mít takové kapitálové požadavky, jež odrážejí skutečná rizika, jimž pojistitelé čelí. V současné době, pokud pojistitelé realizují dlouhodobé investice, S II s nimi zachází, jako by byli krátkodobými obchodníky, a zakládá měření rizika na krátkodobých rizicích. Ačkoli byla určitá činnost k vyřešení tohoto problému vykonána, zbytečné překážky v oblasti investování a náklady zůstávají, což má dopad na všechny formy dlouhodobých investic, včetně akcií, korporátních dluhopisů a nemovitostí. V případě, že to nebude zcela vyřešeno, mohlo by to mít celou škálu negativních efektů, včetně snížení dlouhodobého investování pojistitelů, nižších zisků a menší ochrany pojistníků a pojistitelů, což může vést k více procyklickému chování;
  • zjednodušení a praktickou aplikaci ustanovení S II o proporcionalitě, jež by napomohla větší funkčnosti S II v praxi a vyhnutí se zbytečným nákladům pro všechny pojistitele, včetně malých a středních pojistitelů, pro něž je to obzvlášť důležité;
  • potřebu mít vhodnější kalibrace a metody, které by lépe reflektovaly skutečná rizika a závazky v několika specifických oblastech, včetně rizika dlouhověkosti, katastrofického rizika a měnového rizika.

Jones dále zmínil, že evropské pojišťovnictví silně podporovalo S II a její posun směrem k rizikově orientovanému přístupu. K tomu, aby to však fungovalo, je životně důležité, aby rizika byla měřena správným způsobem a nikoli nadměrně konzervativně. Právě probíhající činnosti, které se týkají budování unie kapitálových trhů, revize stávajícího solventnostního kapitálového požadavku a širší revize S II, jež má být dokončena do roku 2020, poskytují ideální příležitost realizovat výše uvedené důležité změny a zajistit, že S II bude funkční a vyhne se jakémukoli poškození spotřebitelů, národního hospodářství a pojišťovnictví.

S II zavedla po 15 letech příprav podstatné změny toho, jak jsou pojistitelé regulováni a stanovila vysoké požadavky na solventnostní kapitál, řízení interního rizika a reporting. Tyto požadavky zajišťují extrémně vysoké úrovně ochrany klientů a harmonizaci pravidel napříč Evropou. V průběhu přípravy S II se narazilo na problémy  s vymýšlením způsobu, jak správně měřit investiční rizika, jimž čelí pojistitelé, kteří poskytují klientům garance. To vedlo ke zpoždění, ale rovněž k zásadním vylepšením regulatorního rámce ve formě změn, týkajících se tzv. dlouhodobých záruk (long-term guarantees – LTG), které lépe odrážejí reálnou ekonomiku a dlouhodobá rizika. Podle názoru IE jsou opatření týkající se dlouhodobých záruk podstatnou součástí S II. Bez nich by to jednoduše nefungovalo. Další vylepšení jsou ale nutná, aby se zajistilo, že budou účinná.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články