Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 19 týdnech roku 2020?


			Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 19 týdnech roku 2020?
30.6.2020 Spektrum, Koronavirus

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v prvních 19 týdnech roku 2020, tedy ve dnech 30. 12. 2019 až 10. 5. 2020, celkem 42 769 obyvatel České republiky. Ve srovnání s průměrným počtem úmrtí během prvních devatenácti týdnů roku za období let 2011–2019 (42 510 úmrtí) je letošní počet zemřelých jen lehce nadprůměrný (o 0,6 %). Data za rok 2020 však budou postupně aktualizována o další došlá statistická hlášení o úmrtí a budou se tak ještě mírně měnit. Během posledních devíti let byl nejnižší úhrnný počet zemřelých v 1. až 19. týdnu v roce 2014 (39,0 tisíce zemřelých), naopak nejvyšší v roce 2018 (44,9 tisíce) a 2015 (44,8 tisíce).

Vztáhneme-li počet zemřelých v 1. až 19. týdnu k počtu obyvatel k 1. 1. daného roku, pohyboval se počet zemřelých v tomto úseku roku v relativním vyjádření v rozmezí 3,71 (rok 2014) až 4,25 ‰ (rok 2015), s průměrem 4,03 zemřelých na tisíc obyvatel počátečního stavu. V letošním roce šlo dle předběžných údajů v prvních devatenácti týdnech o úmrtnost na úrovni 4,00 ‰, tedy na úrovni průměru let 2011–2019.


Mohlo by vás zajímat: Výzva: STOP složitým podmínkám


Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 19 týdnech roku 2020

Počet zemřelých v jednotlivých prozatím hodnocených kalendářních týdnech roku 2020 se pohyboval v rozmezí 1 954 až 2 382. Nejnižší byl podle dosud dostupných údajů v posledním hodnoceném 19. kalendářním týdnu, ve dnech 4. – 10. května, naopak nejvyšší v 7. kalendářním týdnu, tedy ve dnech 10. – 16. února. Toto rozložení hraničních hodnot je v souladu s obvyklým vývojem zemřelých během kalendářního roku, který mívá v období 10. až 20. kalendářního týdne po vrcholu v prvních několika týdnech roku sestupný trend. Ve srovnání s průměrnými počty zemřelých dle týdnů za období 2011–2019 byl letos počet zemřelých nadprůměrný ve 2., 4., 5., 11. – 16. a v 18. kalendářním týdnu. Devítiletý průměr přitom letošní týdenní počet zemřelých nejvíce převyšoval ve 14. kalendářním týdnu a to o 6,7 %, když ve dnech 30. března až 5. dubna 2020 bylo prozatím zaznamenáno 2 303 zemřelých, o 144 osob nad dlouhodobým průměrem. V ostatních sledovaných týdnech letošní počty zemřelých převyšovaly průměr o 0,3 až 4,7 %, či byly ve srovnání s průměrem o 0,1 až 4,0 % nižší.

Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 19 týdnech roku 2020 2

V předcházejících letech dosahovala maxima nad týdenní průměr z let 2011–2019 ještě výrazněji výše. Např. v roce 2018 byly počty zemřelých osob v 8. až 12. týdnu roku minimálně o 15 % nad devítiletým průměrem, když maximum z 10. týdne roku převyšovalo dlouhodobý průměr dokonce o 29 %. V roce 2017 vrcholily počty zemřelých hned na počátku roku, 2. i 3. kalendářní týden zaznamenaly až o čtvrtinu vyšší počet zemřelých, než kolik činil příslušný průměr za období let 2011–2019. Před pěti lety, v roce 2015, pak nejvyšší týdenní počet zemřelých zaznamenaný v 7. týdnu představoval počet o 14 % vyšší číslo než průměr z let 2011–2019.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Měsíčně a bez přirážky


Většina úmrtí se dotýká osob seniorského věku. Z celkových dosud zaznamenaných 42 769 úmrtí během 1. až 19. kalendářního týdne roku 2020 jich ve věku 65 a více let zemřelo 35 650, tedy 84 %. 22 584 zemřelých bylo ve věku 65–84 let a 13 281 ve věku 85 a více let. V obou podskupinách šlo ve srovnání s průměrem za období 2011–2019 o počty nadprůměrné, u 65–84letých zemřelých o 2 %, u 85+ letých o 8 %. V případě zemřelých v mladší seniorské věkové skupině byly letos nadprůměrné počty zemřelých v 15 z 19 týdnů, většinou však nepřesáhly úroveň 5 % nad průměr. Jednoznačně nejvýraznější byl převis zemřelých ve věku 65–84 let nad průměrem ve 14. kalendářním týdnu (+14,1 %), tato věková skupina tak nejvíce přispěla k celkově nadprůměrnému počtu zemřelých v uvedeném týdnu (menší měrou přispěl i zvýšený počet zemřelých ve věku 85 a více let). Druhý největší rozdíl v počtu 65–84letých zemřelých oproti průměru se vyskytl v 18. týdnu (+9,6 % nad průměrem), třetí pak v 15. týdnu (+6,2 %). V případě počtů úmrtí 85letých a starších seniorů se nadprůměrné počty vyskytují po celý rok 2020, resp. jen s drobnými výjimkami už po celý rok 2019 i 2018, a převis zemřelých nad průměrem byl ve srovnání s mladšími seniory letos obecně větší (méně než +5 % pouze ve čtyřech týdnech). Nejvíce nadprůměrný byl počet zemřelých ve věku 85 let a více hned v 2. kalendářním týdnu, a to o 15,3 %, dále pak (o 14 %) v 5. a 7. týdnu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Konkurence blízká a vzdálená


Na složení zemřelých podle věku a vyšší (nadprůměrné) počty zemřelých seniorů v čase však má vliv i vývoj věkového složení populace jako celku, které v posledních letech charakterizuje právě zejména narůstající podíl seniorů. Změny věkového složení (snižující se počet obyvatel v produktivním věku) mohou stát i za aktuálním poklesem počtu zemřelých ve věkové skupině 40–64 let a 15–39 let. Podle předběžných výsledků byl počet zemřelých ve sledovaných 19 kalendářních týdnech roku ve skupinách 40–64, 15–39 i 0–14 let v letošním roce vůbec nejnižší v rámci období let 2011–2020.

Jaký je vývoj počtů zemřelých v ČR v prvních 19 týdnech roku 2020 3

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články