Novinky v administraci projektů Programu rozvoje venkova


			Novinky v administraci projektů Programu rozvoje venkova
10.8.2018 Spektrum

Programové období Evropské unie se již přehouplo do druhé poloviny. Větší část prostředků Programu rozvoje venkova (PRV), určených na investiční podpory, je však v současné době alokována. V říjnu letošního roku proběhne v pořadí již sedmá výzva, určená zejména pro investice do modernizace zemědělských provozů. Pokud se na uplynulá léta podíváme optikou poradenské firmy, zjistíme několik zajímavých faktů.

Předně je třeba podotknout, že ačkoliv je oproti minulému programovému období mnohem snazší podat žádost o dotaci, rozhodně nelze říci, že by se administrativní náročnost výrazněji snížila. Systém žádání o investiční dotace sice odstranil nutnost administrace projektů, na které nezbývá alokace. Elektronizace příjmu žádostí také urychlila a zjednodušila logistiku příloh žádosti. Téměř veškerá komunikace ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) však oproti minulosti probíhá přes Portál farmáře a je na Zodpovědnosti žadatele tuto komunikaci kontrolovat.

Pokud žadatel opomene v daném termínu reagovat na dokument na Portálu farmáře, je zde velmi vysoké riziko ukončení celé administrace žádosti. Vnímáme, že zejména fyzické osoby mají často potíže si tento způsob komunikace osvojit a pokud se administrace žádosti sejde s termíny sezónních prací, může být problém na světě. Pokud k této situaci dojde v okamžiku, kdy je již projekt zrealizován, žadatelem zaplacen a kvůli administrativní chybě ukončen, může být ohrožena i samotná existence podniku.


Mohlo by vás zajímat: Produktová novinka! Na rakouském trhu lze krýt reputační rizika


Další povinností, na kterou si žadatelé oproti minulému programovému období museli zvyknout, je povinnost každoročního podávání monitorovacích zpráv u projektů, kde je vyplacena dotace. Mnoho žadatelů si bohužel neuvědomuje, že podáním žádosti o dotaci celý proces teprve začíná a povinnostmi, které vyplývají z pravidel, se žadatel musí řídit ještě následujících pět let od vyplacení dotace.

Problémy při výběru dodavatele

Oproti minulému programovému období se také změnily podmínky pro provádění výběrových řízení, a to zejména termín, kdy se výběrové řízení na dodavatele odevzdává. Na nová pravidla pro výběr dodavatele si již žadatelé zvykli. Nutnost odevzdat výběrové řízení spolu s přílohami žádosti do cca 3 měsíců od podání žádosti o dotace však výrazněji zvyšuje tlak na připravenost zejména náročnějších projektů.

Je stále vysoké procento žadatelů, kteří s realizací výběrového řízení čekají až do okamžiku, kdy SZIF zveřejní výsledky daného kola. Tím se však připravují o čas na přípravu, která zejména u stavebních zakázek není otázkou dnů, ale týdnů. Pokud pak do termínů administrace vstoupí například vánoční svátky, zužuje se často prostor pro nezbytné administrativní kroky na minimum.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna neproplatila náhradní vůz. Ústavní soud se řidiče zastal


Špatně připravené podklady pro výběrové řízení pak následně ztěžují celý proces administrace. Mezi nejběžnější problémy, které s našimi klienty řešíme, patří špatně nastavené termíny pro realizaci, nevhodně sjednané obchodní podmínky s vítězným dodavatelem, chyby v rozpočtu, někdy dokonce rozpor ve specifikacích nabídnutých a dodaných strojů.

U některých projektů se v průběhu realizace také řeší změny takzvaně z rozmaru žadatele. SZIF přistupoval ke změnám v projektech zpočátku poměrně přísně. Ačkoliv je přístup k těmto změnám postupem času více benevolentní, stále se jedná o dodatečnou administrativní zátěž, která má svůj podíl na celkovém prodlužování administrace. Ne všechny změny jsou také akceptovatelné a řada s sebou nese riziko sankcí.

Administrace ve druhé polovině programového období

V letošním podzimním kole předpokládáme jistě nižší alokaci finančních prostředků, než byla v minulých dvou podzimních kolech. Široké spektrum přijatelných výdajů, které zahrnovalo rovněž víceúčelové stroje, významně rozšířilo počty žádostí. Snaha zvýšit úspěšnost vedla následně k dodatečnému navýšení alokace. Došlo tak v podstatě k velmi rychlému rozdělení většiny prostředků PRV a letošní podzimní kolo představuje jejich poslední část. Kumulace velkého počtu žádostí v průběhu relativně krátkého období současně významně zvýšila nároky na administraci žádostí ze strany SZIF.


Mohlo by vás zajímat: Co přinese nový zákon o distribuci pojištění?


Z pohledu žadatele je nutné si uvědomit, že SZIF administruje nejen operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale i řadu dalších záměrů, které se zemědělců mnohdy bezprostředně nedotknou, například Operační program Rybářství, pozemkové úpravy apod. Další zátěží jsou pro SZIF i žádosti z MAS, které jsou na první pohled pro žadatele zajímavé a jednoduché, ale zásadním způsobem nabourávají vnitřní harmonogram administrací jednotlivých kol PRV.OK GROUP DOTin-Pozvanka-Zeme-zivitelka-2018

Vzniká zde rozpor mezi potřebami žadatele a SZIF. Žadatelé na jedné straně chtějí dostatečný prostor pro provedení výběrového řízení a všech ostatních administrativních úkonů, na straně druhé často vyčítají SZIF rozvleklost administrace a dlouhou dobu od podání žádosti do podpisu dohody. Tyto požadavky budou vždy ve vzájemném rozporu. Zde je nutno podotknout, že v jiných resortech jsou výrazně delší lhůty administrace naprosto běžné. Žadatelé tak musí vzhledem k vyšší vytíženosti SZIF počítat i s delšími lhůtami pro vyplacení dotace. Tyto aspekty je nutné zohlednit při plánování cash flow projektu i při řešení jeho financování.

Z vlastní zkušenosti víme, že SZIF dělá maximum pro zkrácení doby administrace, ale jejich náročná práce je do značné míry ovlivněna vysokým počtem administrovaných žádostí v různé fázi administrace. Je nutné zdůraznit, že pokud SZIF odvede svoji práci v odpovídající kvalitě, žadatelé se nemusí obávat následných kontrol, například z NKÚ či finančního úřadu, případně zvýšení jejich četnosti.OK GROUP AGROTEAM-Pozvanka-Zeme-zivitelka-2018

Jak bylo výše zmíněno, vyšší nároky na úroveň elektronické komunikace a striktní požadavky na doplňování žádostí v různých fázích administrace generují značné procento prostředků, které se navracejí do celkového rozpočtu PRV. Řada preferenčních kritérií, jejichž splnění se dokládá při proplacení projektu, vytváří rovněž množství žádostí, které ve své podstatě nelze proplatit.

Naši poradci často vstupují do projektů v pozdní fázi administrace, kde již nelze vzniklé problémy žádným způsobem řešit. Z našich zkušeností se jedná o relativně velké procento projektů, které si žadatelé zpracovávali sami bez spolupráce s poradci. Na základě těchto zkušeností předpokládáme relativně vysoký podíl těchto prostředků, které se do rozpočtu vrátí a bude možné je využít v dalších výzvách. Objem těchto prostředků bude možné zjistit až při proplacení nebo ukončení daných projektů, a proto můžeme očekávat výrazné omezení pravidelných výzev zejména v příštím roce.


Za společnosti uskupení OK HOLDING – Agroteam CZ a DOTin – vás srdečně zveme na semináře, které se budou konat v rámci 45. ročníku výstavy Země Živitelka na Výstavišti České Budějovice. DOTin uspořádá seminář v pátek 24. srpna a společnost Agroteam CZ v pondělí 27. srpna. Hlavní témata obou seminářů budou především o tom, jak efektivně zažádat o dotace z posledního velkého dotačního kola Programu rozvoje venkova.

Ing. Eva Marková
projektový manažer společnosti Agroteam CZ 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články