Pojištění jako nástroj řízení rizik v zemědělství


			Pojištění jako nástroj řízení rizik v zemědělství
1.10.2018 Spektrum

Na rozdíl od jiných oborů podnikání je zemědělství vysoce rizikové odvětví. Rizikovost podnikání ovlivňuje nejen vývoj počasí, kdy se stále častěji setkáváme s výskytem nepříznivých klimatických jevů, ale také s výskytem nákaz zvířat a v neposlední řadě jeho rizikovost ovlivňuje také zemědělská politika.

To, že pojištění představuje jednu z variant řešení a řízení rizik v zemědělství si uvědomil i stát a od roku 2000 se můžeme setkat s podporou zemědělského pojištění. Posledních několik let má tak pojištění úzkou vazbu s následnými kompenzačními platbami státu za škody způsobené v důsledku přírodních katastrof nebo nemocí.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Pojištění v roce 2050


V letech 2000–2003 se stát podílel na podpoře pojištění přímo a to dotačním titulem MZe ČR – Nákazový fond a dotace zemědělského pojištění. V roce 2000 byla podpora poskytnuta pojištěným zemědělcům pouze pro riziko vyjmenovaných nákaz. Od roku 2001 došlo k rozšíření finanční podpory státu i na živilení pojištění plodin.  

Od roku 2004 se stát podílí na podpoře pojištění zprostředkovaně přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF). Podpora, jak ji známe dodnes, je poskytována na pojištění hospodářských zvířat, speciálních plodin a ostatních plodin. Výše podpory se každý rok mění v závislosti na objemu finančních prostředků a počtu žádostí. Objem prostředků na realizaci programu podpory je pevně vymezen a není závislý na čerpání jiných programů. Maximální možná výše podpory byla do roku 2017 ve výši 50 % zaplaceného pojistného.

OK GROUP Pojištění jako nástroj řízení rizik v zemědělství

Zdroj: OK GROUP

Zemědělský podnikatel může žádat podporu v programu Podpora pojištění, v programu Pojištění lesních porostů a v programu Pojištění produkce lesních školek. V rámci programu Podpora pojištění je pak podprogram Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin a podprogram Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat.

Změnou letošního roku je navýšení limitu sazby podpory u speciálních plodin, rozšíření kategorie speciálních plodin o cukrovou řepu a rozšíření podmínek pro žadatele o bezdlužnost. Příjem žádostí pro rok 2018 byl zahájen 1. 1. 2018 a v souladu s pravidly programu bude ukončen dne 30. 10. 2018. Výjimku tvoří program podpory Pojištění produkce lesních školek, kde byl příjem žádost zahájen 1. 8. 2018 a ukončen bude 1. 11. 2018.

Výše podpory pro rok 2018

  • v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný rok
  • v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok
  • v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok
  • až do výše 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění produkce lesních školek pro příslušný rok
  • až do výše 30% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění produkce lesních porostů pro příslušný rok

Důležité upozornění

Pojistné na příslušný rok musí být uhrazeno až po podání žádosti. To znamená, že nejprve si žadatel podá žádost o podporu a poté provede úhradu pojistného.

V případě, že dojde k úhradě části pojistného před podáním žádosti a zbývající části pojistného po podání žádosti, podpora pojištění se bude vztahovat pouze na tu část, která byla uhrazena po podání žádosti.

Podpora pojištění se v současné době vztahuje pouze na malé a střední podniky. S účinností od 1. 1. 2019 vláda odsouhlasila možnost státní podpory pojištění i pro velké zemědělské podniky. Program, který bude pod Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, ještě musí notifikovat Evropská komise.

Ing. Gabriela Vránová
ředitelka úseku zemědělského pojistění společnosti OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články