Řízení rizik investičních projektů: Jak na to?


			Řízení rizik investičních projektů: Jak na to?
20.8.2018 Spektrum

O investicích se mluví neustále – stát jich dle některých realizuje málo, do infrastruktury jdou pomalu, za některé investiční projekty se za dramatických okolností vracejí dotace. V Eurovalley, makléřské společnosti se zaměřením na průmyslové klienty, ale o investicích uvažujeme vždy jako o nové příležitosti. A naším úkolem je, dle našeho motta, následovat klienty – investory na jakékoliv cestě a podpořit je ve zdolávání všech překážek, které se na ní vyskytnou. Za dlouhá léta naší praxe máme v oblasti investic mnoho zkušeností a o balíčku služeb, který jsme na jejich základě vypracovali, je i tento článek.

Již z definice slova projekt vyplývá jedinečnost – a u investičních projektů to platí dvojnásob. Investičním projektem v průmyslovém podniku může být leccos, od modernizace provozu v souvislosti s přechodem na ekonomiku 4.0 či rozšíření výrobních kapacit, ať už rekonstrukcí, novou dostavbou, nebo pořízením nového technologického celku, přes kompletní modernizaci celého nově akvírovaného provozu (ať už je investor tuzemský, nebo zahraniční), až po výstavbu nového závodu na zelené louce. Jak tedy mluvit o balíčku služeb?

Je to balíček o mnoha složkách, které reflektují komplexnost rizik, kterým investor v průběhu projektu čelí. Sama mnohost vztahů mezi investorem a dalšími subjekty, které se na realizaci projektu podílejí, je pravděpodobně hlavním, a dle naší zkušenosti také do značné míry podceňovaným rizikem – a pro nás tedy základem služby. Investor v různých fázích projektu vstupuje do interakcí a smluvních vztahů s tak různorodými stranami, jako je projektant, generální dodavatel díla, nebo skupina individuálních dodavatelů bez zastřešení generálním dodavatelem, a dále banky nebo jiné financující instituce a poskytovatelé dotací, ať už je jimi Česká republika a její samosprávné složky nebo Evropská unie.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: O opisování


Je také zaužívanou praxí (a z našeho pohledu ne zcela šťastně), že se některé z těchto stran staví do pozice hlavního nositele rizika – třeba když generální dodavatel stavby trvá na tom, že poškození budovaného díla živelní událostí nebo vadou projektu je jeho rizikem, když je přece povinován dílo realizovat na základě smlouvy o dílo.

Ať už se jedná o záměr, nebo spoléhání na zaužívanou praxi, tento pohled je pomýlený. Investor je vždy koncovým nositelem všech rizik, která s investicí souvisejí. Zatímco obchodní rizika mívá zmapována velmi přesně (ale i jejich ošetření spadá do naší poradenské činnosti), často se nechá přesvědčit, že se může vzdát kontroly nad řízením externalit, jako jsou například ony zmiňované živelní události. Nejsou ale neznámé případy, kdy právě tato vnější rizika, jejichž řízení předal důvěřivý investor plně dodavateli, vedly až k vleklému sporu s dodavatelem, a jejich (nevy)řešení vedlo až k rozpadu smluvního vztahu a třeba i nedokončení díla. Ošetření rizika vzdáním se kontroly nad řízením dopadů externalit tedy považujeme za základ našeho řešení, když říkáme, že investor by měl kontrolu nad rizikem kumulovat ve svých rukou.

A tímto pohledem se potom, společně s investorem, díváme na celý projekt. Ať už je prvním krokem vypracování projektové dokumentace, nebo pověření externího projektového manažera, nebo příjezd skupiny manažerů-expatů, kteří potřebují hlavně zajistit zdravotní péči a povinné ručení na auto, již před tímto vykročením pomáháme klientovi mapovat rizika, třídit je do kategorií na obchodní, interní a externí, a jako pojišťovací zprostředkovatel také na pojistitelná a nepojistitelná, abychom klientovi doporučili takové možnosti vyvedení těchto rizik z bilance, které mu zachová maximální míru kontroly.


Mohlo by vás zajímat: Německo: Návrh nařízení o zprostředkování pojištění schválila vláda


Mapování rizik přitom musí spojit jak celkovou koncepci, kdy je třeba od přípravné fáze projektu dohlédnout na návaznosti vedoucí přes zkušební provoz až k plné funkčnosti, tak vypracování harmonogramu jednotlivých dílčích kroků, a v neposlední řadě také rozčlenění pojistitelných rizik do jednotlivých pojistných produktů tak, aby byl požadavek klienta na ošetření rizik srozumitelný i značně konzervativnímu pojistnému trhu.

V práci průmyslového makléře na investičním projektu se tak musejí spojit komplexní poradenské služby se službou pojišťovacího zprostředkovatele. V oblasti poradenství se jedná například o vypracování rizikové zprávy, která hlavní neobchodní rizika sumarizuje jazykem srozumitelným jak pro samotného investora (například vzhledem k vhodnosti plánovaného zabezpečení provozu), tak i pro pojistný trh, a nezřídka také pro banku nebo poskytovatele dotace.

Další významnou poradenskou službou pojišťovacího makléře je příprava obecných podmínek pojištění, a to nejen pro budoucí pojištění investora, ale i pro další strany, po kterých investor hodlá vyžadovat pojištění pro ty případy, které si ani při širokém pohledu na řízení rizik sám pojistit nemůže – tedy obzvláště v odpovědnostních produktech. Završením přípravné fáze poradenství je pak dobrozdání makléře k dokumentům, které pojištění třetích stran prokazují, tedy pojistných smluv, certifikátů, nebo třeba také pojistných záruk. Ďábel je skryt v detailu a detailů je v pojistných dokumentech mnoho.


Mohlo by vás zajímat: Allianz a AXA hlásí solidní výsledky


Souběžně s těmito kroky investor vypracovává smlouvu o dílo. I zde svým klientům s naléhavostí nabízíme své poradenské služby již od počátečních fází, protože smlouva o dílo shrnuje i rozdělení rizik mezi investora a další strany. Modifikaci standardu FIDIC v oblasti rizik nabízíme klientům již mnoho let a v dnešní době, kdy se tento standard konečně v hojné míře začíná užívat i v ČR, je naše zkušenost s FIDIC Red, Yellow, Green a Silver Book stále významněji doceňována.

Zprostředkování stavebně-montážního pojištění je pak už vlastně takovou třešničkou na dortu, odměnou za dřinu odvedenou v poradenských službách. Ano, doufám, že jste se u tohoto tvrzení v duchu pousmáli stejně jako my – stavebně-montážní pojištění je obtížný produkt a jeho správné nastavení, vysoutěžení a umístění u příslušného pojistitele je disciplínou, která vyžaduje vysokou míru specializace. Naštěstí máme dostatek zkušených matadorů, kteří se tomuto produktu již léta věnují. Nabídky jednotlivých tuzemských i zahraničních pojišťoven musejí sloužit samy sobě jako benchmark, jednání s pojistiteli je neustále balancováno mezi obchodní a pojistně-technickou rovinou a výsledek musí mít všechno – rozsah, cenu, stabilitu, dlouhodobou udržitelnost, spolehlivost likvidace. Jde přece o pojistný zájem investora, našeho klienta.

Obzvláště při likvidacích škod na díle se potom ukáže výhodnost přímého smluvního vztahu investora s pojistitelem – rázem přestává být důležitá ona věčná tahanice o to, kdo za co může, jestli kdo odpovídá, nebo ne, ale do popředí zájmu se dostává budované dílo a co nejrychlejší vrácení projektu na původní koleje. Obzvláště dobře to pak jde, když je pojištěn i ALOP (Advanced Loss of Profit) – tedy pojištění ušlého budoucího zisku, který má investice generovat při včasném dokončení. Pojistitel je pak sám zainteresován na minimalizaci prodlení. Na to ale bylo třeba myslet už v přípravné fázi projektu… což jsme ale naštěstí věděli a zařídili.


Mohlo by vás zajímat: PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?


Souběžně je samozřejmě potřeba neztratit ze zřetele třeba zabezpečení pojištění odpovědnosti managementu, který přichází do nového provozu, pojištění přeprav při navážení technologií, včasné vyřešení hladkého přechodu mezi stavebně-montážním a majetkovým pojištěním, kontrolu trvající platnosti pojištění projektanta, který se kdysi dávno zavázal, že pojištění specificky pro daný projekt bude udržovat po celou dobu realizace včetně záruky, ale ze spořivosti by si toto krytí třeba už přál tajně ukončit, a mnoho dalších aspektů, které souvisejí s řízením rizik investičních projektů. A když už je dílo dokončeno, projekt je nahrazen procesy a vše běží, můžeme si s klientem říci, že teď už zbývá „jen“ řízení provozních rizik.

Služba, kterou nabízíme našim klientům – investorům je tedy velmi komplexní. Asi byla chyba tomu na začátku říkat balíček. Je to takový balíček nebalíček, protože v investičních projektech se pořád něco děje a mění, a i při detailní znalosti problematiky je také nesmírně důležitá schopnost pružné reakce. Nejdůležitější je ale jistota. Jistota klienta, že ta část rizika, kterou svěřil nám, je ošetřena a že s námi propluje všemi zákrutami. Po technické stránce se to možná podobá snaze nacpat chobotnici do síťovky. Ale síťovku máme velmi hustou a svou chobotnici známe do posledního chapadla, takže z ní ten úhledný balíček jistoty pro našeho klienta vždycky uděláme.

Mgr. Jakub Tuček
Key Account Manager společnosti Eurovalley s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články