Zpráva o vývoji finančního trhu: Jak si vedl finanční arbitr?


			Zpráva o vývoji finančního trhu: Jak si vedl finanční arbitr?
9.7.2019 Spektrum

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již čtrnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Podívejme se podrobněji na působení Úřadu finančního arbitra v roce 2018.

FA v roce 2018 přijal 1 399 návrhů na zahájení řízení a projednával celkem 3 619 sporů (běžících nebo přerušených řízení). Počet vyřízených dotazů ze strany veřejnosti přesáhl 5 tis. Celkový přehled o počtu zahájených řízení je uveden v tabulce níže.

Nejčastějším předmětem sporů i vyřizovaných dotazů v roce 2018 zůstalo, stejně jako v předešlých letech, životní pojištění a spotřebitelský úvěr. Spory z oblasti životního pojištění měly společného jmenovatele, tím jsou poplatky (provize zprostředkovatelů), které pojišťovny účtují v prvních letech životního pojištění k tíži zaplaceného pojistného. Klienty zaplacené pojistné v prvních 2–3 letech po uzavření smlouvy životního pojištění obvykle nepokryje jednorázově zaúčtované poplatky na začátku sjednání životního pojištění. 

Počet zahájených řízení v jednotlivých letech

Z důvodu zvýšení informování široké veřejnosti o řešených případech zpřístupňuje FA ve Sbírce rozhodnutí na svých internetových stránkách svá zásadní rozhodnutí v plném znění (bez uvedení osobních údajů navrhovatelů). Současně zveřejňování napomáhá k předvídatelnosti rozhodovací činnosti FA. Aktuálně obsahuje Sbírka rozhodnutí téměř 500 anonymizovaných rozhodnutí FA vydaných od roku 2012. Neuveřejňují se rozhodnutí procesní povahy, ani rozhodnutí o zastavení řízení pro nesoučinnost spotřebitele nebo o zastavení řízení, kdy spotřebitel vzal svůj návrh zpět.


Mohlo by vás zajímat: Varování ČNB: Pozor na distribuci produktů IŽP s rizikovými prvky!


Počty zahájených řízení a zodpovězených dotazů ukazují, že veřejnost má zájem o možnost řešení sporů pomocí FA. Reklamační řízení u finanční instituce vyvolané s odkazem na povinnost spotřebitele splnit nezbytnou podmínku pro zahájení řízení před FA v mnoha případech postačí ke smírnému řešení sporu.

K tomu napomáhá pouhá existence FA, dosavadní zkušenost finančních institucí s řízením před FA a bezpochyby i Sbírka rozhodnutí FA. Délka jednoduššího řízení při součinnosti obou stran a existence použitelné soudní judikatury trvá při dodržení všech procesních práv a povinností minimálně 4 měsíce. Ve složitějších případech se pohybuje délka řízení okolo 10 až 12 měsíců. Ve zvlášť složitých případech může trvat řízení i déle, kdy FA primárně usiluje o smírné řešení sporu, případně FA nebo samotní spotřebitelé vyčkávají výsledku soudního přezkumu obdobné věci.

Charakteristika Úřadu finančního arbitra

Finanční arbitr (FA) jako orgán mimosoudního řešení některých sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi působí na finančním trhu již 17. rokem. Jeho působnost se postupně stále více rozšiřovala, přičemž v roce 2018, kdy byla naposledy jeho kompetence nově rozšířena i na spory vzniklé při poskytování investičních služeb na území ČR zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu EU, byl již oprávněn řešit spotřebitelské spory téměř napříč celým finančním trhem.

Do působnosti FA aktuálně spadá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z oblasti platebního styku, neplatebních účtů a vkladních knížek, elektronických peněz, úvěrů, včetně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, z kolektivního investování a investičních služeb, ze směnárenských obchodů a životního pojištění.

V působnosti FA tak z finančních služeb nejsou jen produkty a služby III. penzijního pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření), oblast produktů neživotního pojištění, spory akcionářů a držitelů dluhopisů nebo spory ze směnek.


Mohlo by vás zajímat: Která pojišťovna nejlépe pojistí dětské nemoci?


FA je bezplatný státem zřízený orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel nemusí být v řízeních před FA právně zastoupen. FA je rovněž povinen spotřebiteli poskytnout pomoc při sepsání návrhu na zahájení řízení, popř. i v jeho průběhu, aby spotřebitel mohl svůj nárok, pokud je odůvodněný, náležitě uplatnit. FA nemůže upřednostňovat žádnou ze stran sporu, ani spotřebitele, protože je povinen rozhodovat na základě shromážděných podkladů a podle práva. Rozhodnutí FA podléhají soudnímu přezkumu.

Primárním cílem FA je dosáhnout smírného řešení sporu. Za smírné řešení sporu je zapotřebí považovat i takový postup, kdy spotřebitel vezme svůj návrh zpět, protože ho FA svými argumenty přesvědčí o neoprávněnosti jeho návrhu (sporu). Tento cíl se ve většině projednávaných a oprávněných sporů FA daří dosahovat. Výjimkou jsou spory ze životního pojištění, kde názory protistran jsou natolik odlišné, že rozhodnutí FA zpravidla neuspokojí žádnou z protistran. Spory ze životního pojištění jsou pak předmětem soudního přezkumu.

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články