Exkluzivně: Dohoda EU a USA o pojištění a zajištění detailněji


			Exkluzivně: Dohoda EU a USA o pojištění a zajištění detailněji
22.11.2017 Zahraničí, Legislativa

5. října 2017 byl na tomto portále zveřejněn článek, který vycházel ze zprávy Insurance Europe a který popisoval dlouho očekávaný podpis bilaterální dohoda mezi EU a USA týkající se pojištění a zajištění. Dne 6. října 2017 byla tato dohoda spolu s doprovodnými rozhodnutími Rady zveřejněna v Úředním věstníku EU, takže je možné a potřebné doplnit signální informaci IE na základě publikovaného znění této dohody.

Úplný název dohody zní: „Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění“. Její preambule umožňuje pochopit její cíle, motivace smluvních stran a klíčové principy, jež umožnily její uzavření.

Společným cílem EU a USA je ochrana pojistníků a zajistníků a dalších spotřebitelů, přičemž obě smluvní strany respektují své systémy dohledu a regulace. Nesmírný význam má potvrzení faktu, že s ohledem na postoupené zajištění a dohled nad skupinou poskytují obezřetnostní pravidla platná v EU spolu s požadavky a závazky stanovenými v této dohodě Spojeným státům stejnou úroveň ochrany pojistníků, zajistníků a jiných spotřebitelů jako federální (US) zákon o pojišťovnách z roku 2010. 


Mohlo by vás zajímat: Překážky překonány. Podpis dohody mezi EU a USA o zajištění


Docílení dohody ovlivnila i ta skutečnost, že smluvní strany vzaly na vědomí výhody plynoucí ze zvýšení právní jistoty při uplatňování právních rámců v oblasti pojištění a zajištění pro pojistitele a zajistitele působící na území jednotlivých smluvních stran. Uznaly také funkčnost dohledu nad skupinou, význam skupinového kapitálového požadavku apod. 

Z dohody, která má 12 článků na patnácti stranách a obsahuje mnoho důležitých a pregnantně formulovaných právních ustanovení, budou zde zmíněny toliko vybrané otázky.

Podle čl. 1 dohoda upravuje:

  • za blíže určených podmínek odstranění požadavků na místní přítomnost, které smluvní strana nebo její orgán dohledu ukládá přebírajícímu zajistiteli se sídlem nebo domicilem na území druhé smluvní strany jako podmínku pro uzavření jakékoli dohody o zajištění s postupujícím pojistitelem se sídlem nebo domicilem na jejím území...;
  • za blíže určených podmínek odstranění požadavků na kolaterál (další text je stejný jako u první odrážky);
  • role hostitelských a domovských orgánů dohledu při obezřetnostním dohledu nad skupinou u pojišťovacích a zajišťovacích skupin. Například v případě, že celosvětový mateřský podnik sídlí na území domovské smluvní strany, pak nikoli hostitelský orgán dohledu, ale domovský orgán dohledu bude vykonávat celosvětový obezřetnostní dohled nad pojišťovací skupinou;
  • vzájemnou podporu smluvních stran v oblasti výměny informací mezi orgány dohledu jednotlivých smluvních stran a doporučených postupů pro tuto výměnu. V této souvislosti je vhodné dodat, že dohoda má přílohu s názvem „Vzorová ustanovení memoranda o porozumění o výměně informací mezi orgány dohledu“. 

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Ceny ne a ne POVyrůst...


Pojem „kolaterál“ má ve finančním sektoru více významů. V souvislosti s touto dohodou a zajištěním se jím rozumí dosavadní povinnost evropských zajišťoven složit finanční záruky za své závazky v USA, což zvyšuje náklady a snižuje jejich konkurenceschopnost.

Kolaterál je pak specifikován v čl. 3 Zajištění. V zásadě se dá říci, že smluvní strana nesmí jako podmínku pro to, aby přebírající zajistitel se sídlem nebo domicilem na území druhé smluvní strany mohl uzavřít dohodu o zajištění s postupujícím pojistitelem se sídlem nebo domicilem na vlastním území:

  • mít ani přijmout žádný požadavek na kolaterál v souvislosti s převodem rizik z postupujícího pojistitele hostitelské smluvní strany na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany ani případné související požadavky na poskytování zpráv souvisejících s tímto odstraněným kolaterálem, nebo
  • mít ani přijmout žádný nový požadavek se zásadně stejným právním dopadem na přebírajícího zajistitele domovské smluvní strany.

V čl. 3 odst. 1–3 jsou vymezeny i další podmínky a povinnosti smluvních stran v oblasti zajištění, například ve vztahu k úvěru na zajištění či úvěru na schopnost příslušné dohody o zajištění snižovat riziko. Tyto odstavce se však použijí jen za určitých podmínek. Jednou z nich je, že přebírající zajistitel má a průběžně udržuje 226 milionů eur, pokud má pojistitel sídlo v EU, nebo 250 milionů USD, pokud má postupující pojistitel domicil v USA, přičemž tyto částky musejí být tvořeny vlastními prostředky či kapitálem a přebytky.

Druhou klíčovou podmínkou je požadavek, aby přebírající zajistitel měl a průběžně udržoval ukazatel kapitálové přiměřenosti ve výši 100 % solventnostního kapitálového požadavku podle směrnice Solventnost II, nebo kapitál založený na riziku ve výši 300 % úrovně povolené kontroly, podle toho, který z ukazatelů se používá na území, kde má přebírající zajistitel své sídlo nebo domicil.


Mohlo by vás zajímat: Kyberútoků přibývá! Co dělat po úniku dat?


Uzavřená dvoustranná dohoda mezi EU a USA znamená výrazný posun v součinnosti obou smluvních stran v oblasti regulace pojištění a zajištění. Určitě prospěje evropským zajišťovnám. Podle Komise je totiž objem kolaterálů evropských zajišťoven v USA značně vysoký a jeho odstranění umožní investovat finanční prostředky do produktivnějších oblastí národního hospodářství. Ročně by se tak mohlo uvolnit 400 mil. USD.

Z dohody budou však těžit rovněž evropské pojišťovací a zajišťovací skupiny, které jsou aktivní na trzích v USA, neboť dohoda vyjasňuje zodpovědnost za celosvětový dohled nad skupinou. Byla podepsána již za nové americké administrativy a může mít pozitivní vliv na vývoj v jiných sférách vzájemné součinnosti mezi EU a USA. Určitě je koncipována v souladu se Všeobecnou dohodou o obchodu službami (GATS; Světová obchodní organizace - WTO). Z tohoto důvodu může mít pozitivní vliv na vztahy EU či USA s jejich jinými partnery a může být inspirací pro jiné členské státy dohody GATS.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články