EIOPA k Brexitu: Kontinuita služeb musí být zachována


			EIOPA k Brexitu: Kontinuita služeb musí být zachována

Dne 21. prosince 2017 zveřejnila EIOPA svoje stanovisko ke kontinuitě pojišťovacích služeb ve světle vystoupení Spojeného království z EU. 

Cílem EIOPA je připomenout orgánům dohledu a pojišťovnám, aby provedly nezbytné kroky za účelem zabránit provozování pojišťovací činnosti bez povolení a zajistily kontinuitu pojišťovacích služeb s ohledem na pojistné smlouvy uzavřené před datem vystoupení na základě svobody usazování nebo svobody dočasného poskytování služeb tak, aby tyto smlouvy byly naplňovány i po datu vystoupení.

Právním základem pro tento postup EIOPA je zejména čl. 29 odst. 1 písm. a) nařízení 1094/2010. EIOPA se ukládá, aby hrál aktivní úlohu při budování společné unijní kultury dohledu a jednotných zásad dohledu, jakož i při zajišťování jednotných postupů a přístupů v rámci celé Unie. V tomto směru předkládá i stanoviska příslušným orgánům.

EIOPA předně konstatuje, že vystoupení Spojeného království (dále jen „UK“) z EU zahrnuje rovněž opuštění vnitřního trhu EU. Spojené království se stane po datu vystoupení UK pro účely aplikace rámce Solventnosti II třetí zemí, tj. nečlenským státem EU. Ovšem do té doby zůstane tento legislativní rámec ve Spojeném království v účinnosti.   

V případě opuštění vnitřního trhu a při absenci politické dohody mezi EU a UK ztratí pojišťovny usídlené v UK právo provozovat činnost v členských státech EU prostřednictvím svobody usazování a svobody dočasného poskytování služeb. Na druhé straně i pojišťovny z ostatních 27 členských států nebudou moci využívat zmíněné svobody na pojistném trhu v UK.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Seminář k otázkám GDPR


Pojistné smlouvy uzavřené před datem vystoupení britskými pojišťovnami v EU27 a pojišťovnami z EU27 v UK využitím zmíněných svobod zůstanou v zásadě platné i to tomto datu. Příslušné pojišťovny by nicméně již neměly povolení k provozování pojišťovací činnosti s ohledem na tyto přeshraniční pojistné smlouvy. To zahrnuje také run-off pojistných kmenů (např. doběh pojištění ve kmeni; bez nového upisování). 

Bez provedení odpovídajících opatření - ještě před vystoupením UK - pojišťovny nebudou schopny zajistit normální kontinuitu svých služeb a plnění z pojistných smluv. Pojistníci, pojištěné a oprávněné osoby by byly vystaveny značné nejistotě. Je pravděpodobné, že národní soudy by musely řešit řadu sporů.  Pro ochranu spotřebitelů je nezbytné zajistit, aby pojistné smlouvy byly plněny a pojistné plnění bylo vypláceno, jakmile se stane splatným.

EIOPA vychází z toho, že součástí zdravého a obezřetného řízení pojišťoven je rovněž jejich zodpovědnost za plnění závazků z pojištění. Jsou například povinny oceňovat možný dopad ze změn v právním prostředí na jejich činnost a identifikovat a vyhodnotit riziko compliance (souladu/nesouladu s právními předpisy). Vystoupení UK z EU je určitě takovou změnou právního prostředí.  Proto jsou pojišťovny povinny zajistit kontinuitu svých činností, včetně přípravy pohotovostních plánů.


Mohlo by vás zajímat: On-line abstinenti to začínají mít v Rakousku těžké


Orgán EIOPA vytvořil za účelem výměny informací a posílení součinnosti pro orgány dohledu členských států EU ve věci Brexitu účinnou platformu spolupráce. V této souvislosti byly analyzovány možné opce, které umožňuje stávající právní rámec pro zajištění kontinuity služeb.

Mezi takové opce patří například:

  • převod pojistných smluv pojišťoven z UK s pojistníky z EU27 na nějakou dceřinou pojišťovací společnost zřízenou v některém členském státě EU 27
  • převod pojistných smluv pojišťoven z EU27 s pojistníky z UK na nějakou dceřinou pojišťovací společnost v UK
  • zřízení pobočky ze třetí země v UK nebo v některém členském státě EU27, kde sídlí pojistník, a
  • v případě pojišťoven UK v právní formě Evropské společnosti převedení jejího sídla do některého členského státu z EU27

Realizace každé z těchto opcí vyžaduje přípravu a individuální posouzení situace a podmínek každou pojišťovnou.


Mohlo by vás zajímat: Martin Žáček: Penzijní a zdravotní reforma jsou výzvy pro 2018


Pokud jde o orgány dohledu, podle EIOPA by měly zabezpečit, že:

  • pojišťovny budou pravidelně vyhodnocovat dopad vystoupení UK z EU na jejich podnikání, včetně kontinuity pojistných smluv uzavřených pojišťovnami UK v EU27 a pojišťovnami z EU27 v UK na základě svobody usazování a svobody dočasného poskytování služeb
  • pojišťovny s takovými přeshraničními pojistnými smlouvami připraví pohotostní plány, v nichž budou opatření, jež zabrání provozování pojišťovací činnosti bez povolení a zajistí pokračování služeb i po datu vystoupení
  • pohotovostní plány budou zahrnovat scénář, že v den vystoupení se UK stane třetí zemí a opustí vnitřní trh
  • pojišťovny nebudou ve svých pohotovostních plánech spoléhat na jakékoli ujednání mezi EU a UK o pokračování přístupu pojišťoven z UK na pojistné trhy EU27 nebo přístupu pojišťoven z EU27 na pojistný trh UK, pokud a dokud takové ujednání nebude schváleno oběma stranami
  • implementace pohotovostních plánů je realistická
Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články