Legislativní změny a jejich vliv na finanční poradenství

10.7.2017 Legislativa, Spektrum

V minulém roce se našeho oboru dotklo hned několik významných změn. V prosinci nabyly účinnosti dva zásadní předpisy – zákon o spo­třebitelském úvěru a novela zákona o pojiš­ťovacích zprostředkovatelích. Podívejme se na konkrétní působení těchto norem v praxi.

První pozvolnou změnou, kterou lze sledovat, je skladba zprostředkovaných obchodů. Pomalu, ale jistě, narůstá po­díl zprostředkovaných investic a úvěrů. Stejně tak lze sledovat větší zájem o kme­notvorné produkty, jako je pojištění mo­torových vozidel nebo pojištění majetku. Zprostředkování těchto produktů je na jed­nu stranu mravenčí práce, z dlouhodobého pohledu však poradcům přináší stabilní část jejich pravidelných příjmů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Červnové postřehy


Zajímavý je různorodý pohled manažerů a finančních poradců na proběhlé změny. U některých z nich se vlastně nic nezměni­lo. Jejich příjem je stále z velké části závis­lý na zprostředkování životního pojištění, proto nadále uzavírají smlouvy s maximální zálohovou provizí a riziko pětiletého storna si příliš nepřipouští. Na opačném pólu sto­jí manažeři a poradci, kteří již v minulých letech zvolili proaktivní přístup a začali se pomalu zaměřovat na ostatní segmenty finančního trhu, jako je například zpro­středkování úvěrů nebo jednorázových a pravidelných investic.

Poslední skupinou manažerů a poradců jsou ti, kteří zača­li reagovat na změny na začátku tohoto roku. Hledají nové cesty nejen v ostatních segmentech finančního trhu, ale snaží se pracovat také s novými, rozloženými způ­soby vyplácení provizí za životní pojištění. Poslední dvě skupiny manažerů a poradců často hledají poskytovatele, který jim bude silnou oporou při zavádění potřebných změn, a to ve všech klíčových oblastech.

Možná i proto lze dlouhodobě sledo­vat odliv poradců z velkých Multi Level Marketing (MLM) společností. Jen za rok 2016 z nich podle údajů v registru České národní banky odešlo téměř 2300 porad­ců. Naopak do broker poolů si za stejné období našlo cestu téměř 700 finančních poradců.


Mohlo by vás zajímat: „Zrádce“ telefon. Pojišťovna Progressive si došlápne na SMSkující řidiče


Přestože tato čísla nejsou zcela přesná (z důvodů přechodných režimů, možnosti registrace u více společnos­tí apod.), trend je zcela zjevný. Nutné je také zdůraznit, že poradci nepřecházejí jen k přímé spolupráci s broker pooly, ale také do jednotlivých obchodních skupin, které již s broker pooly delší dobu spolupracují a dokáží svým poradcům nabídnout novou vizi a pomocnou ruku. Jen pro zajímavost, do společnosti OK KLIENT a ke spolupra­cujícím obchodním skupinám přišlo za po­slední rok téměř 500 nových poradců.

V OK KLIENT jsme oporou jak pro nově příchozí obchodní skupiny, tak pro stá­vající spolupracující firmy. Zaměřujeme se proto na dva důležité směry – na rozvoj užitečných poradenských nástrojů a na vzdělávání poradců. Co se týká poradenských nástrojů, mají naše spolupracující obchodní skupiny a firmy k dispozici například CoRad, OK PORTFOLIA nebo CARkulku.

CoRad je komplexní nástroj pro přípravu finančního plánu, jehož součástí jsou pře­hledné kalkulačky pro výpočet pojistných částek, například pro případ pracovní ne­schopnosti, invalidity, trvalých následků nebo denního odškodného. CoRad umož­ňuje detailní výpočet příjmů ze závislé činnosti, OSVČ, důchodů a nemocenské, a je proto užitečným pomocníkem také pro výpočet finanční rezervy na stáří.


Mohlo by vás zajímat: MF: Hospodaření pojišťoven nejlepší za poslední tři roky


OK PORTFOLIA je sofistikovaná ap­likace pro tvorbu investičních portfolií. Umí například automaticky vyhodnotit profil klienta a doporučit mu přiměřenou investiční strategii z dílny našeho inves­tičního analytika, srovnat průběh jedno­rázové nebo pravidelné investice s libo­volně zvoleným benchmarkem (např. inflací) a umožňuje také slevy na vstup­ních poplatcích. Velká část spolupracujících obchodních skupin a firem využívá také srovnávač a sjednávač pojištění motorových vozidel CARkulka, který byl vyvinut na základě individuálních potřeb a požadavků pro spo­lečnosti OK HOLDING.

Klíčovým smě­rem je podle nás také vzdělávání poradců. Proto jsme v OK KLIENT spustili sérii vzdělávacích seminářů OK AKADEMIE, které pravidelně pořádáme v Praze a v Brně. Tyto semináře přináší spolupracujícím obchodním sku­pinám možnost kontinuálně se vzdělávat ve všech podstatných oblastech našeho podnikání. Zaměřují se na problematiku pojištění osob, investice, úvěry, pojiště­ní soukromého majetku, odpovědnosti a vozidel. Jejich cílem je nejen získat pře­hled v dané problematice, ale zejména si osvojit potřebné dovednosti a naučit se pracovat s našimi poradenskými nástroji. Od začátku tohoto roku se uskutečnilo již 14 seminářů v Praze a Brně a celkem už OK AKADEMII absolvovalo téměř 200 fi­nančních poradců.

Věříme, že následující roky ukáží, že trend přechodů do broker poolů bude nadá­le pokračovat. Stejně tak bude sílit potřeba vzdělávání. Proto chceme ve společnos­ti OK KLIENT nadále pracovat na zlepšo­vání poradenských nástrojů a na rozvoji znalostí a dovedností poradců spolupracu­jících obchodních skupin a firem.

Ing. Ondřej Vaverka

ředitel pro obchodní síť

OK KLIENT

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

počty

Humprecht,  11. 7. 2017

pokud odešlo do brokerpoolů 700 lidí, tak zároveň 500 do OK, to je nějak přitažené za vlasy, ne ?

Počty

Ondřej Vaverka,  13. 7. 2017

Dobrý den, děkuji za Vaši reakci.

Tento poměr se skutečně zdá jako přitažený za vlasy. Je to dáno tím, že jsou srovnávána čísla podle registrů ČNB. Podle těchto oficiálních dat v minulém roce skutečně přibylo do broker poolů téměř 700 registrací PPZ (viz například http://www.expertinafinance.cz/novinky/52-vse/financne-poradenske-firmy-v-cislech/158-mlm-a-pool-pocty-ppz).

Tato čísla ale neodráží zcela realitu. To je dáno například tím, že při přechodech z MLM společností nejsou poradci přeregistrování pod broker pool jako PPZ ze dne na den. Dochází ke značnému zpoždění a čísla jsou proto částečně zkreslená. Ve skutečnosti odešlo do broker poolů pravděpodobně větší množství poradců.

Související články