IDD: Zveřejněny dva akty v přenesené pravomoci


			IDD: Zveřejněny dva akty v přenesené pravomoci

20. prosince 2017 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna dvě nařízení v přenesené pravomoci, k jejichž vydání byla zmocněna Evropská komise v příslušných ustanoveních směrnice 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). Nařízení jsou přímo použitelná ve všech členských státech a doplňují pravidla vymezená IDD.

21. prosince 2017 byla na tomto portálu zveřejněna informace, že Evropská komise dne 20. prosince 2017 zveřejnila návrh na novelu směrnice o distribuci pojištění (IDD). Návrh počítá s posunem termínu účinnosti IDD o 7 měsíců na 1. října 2018. Musí být projednán ve zrychleném legislativním procesu, neboť původní termín účinnosti IDD byl stanoven na 23. února 2018.

Hlavním důvodem zmíněného posunu bylo zpoždění legislativního procesu právě u aktů v přenesené pravomoci. I když Komise ve svém tiskovém prohlášení ze dne 20. prosince 2017 v podstatě zdůraznila, že daný posun účinnosti je nutno chápat jako výjimečný, jeví se spíše jako nezbytný, neboť povinnosti plynoucí z vydaných nařízení nejsou nikterak zanedbatelné. Jinak by totiž na jejich aplikaci zůstaly pojišťovnám a distributorům pojištění toliko dva měsíce. 


Mohlo by vás zajímat: Kompromisní řešení. EK akceptuje posun účinnosti IDD


Dohled nad produktem

Prvním nařízením je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Text s významem pro EHP).  Právním základem je v tomto případě čl. 25 odst. 2 IDD.  Podle čl. 1 toto nařízení stanovuje pravidla pro zavedení, uplatňování a přezkum opatření pro dohled nad produktem a jeho řízení u pojistných produktů a v případě významných změn stávajících pojistných produktů před uvedením těchto produktů na trh nebo před jejich distribucí zákazníkům („postup schvalování produktu“) i pravidla týkající se opatření pro distribuci těchto pojistných produktů.

Nařízení má celkem 13 článků. Z jednotlivých ustanovení je vhodné upozornit například na čl. 3 Vytváření pojistných produktů, čl. 4 Postup schvalování produktu, čl. 8 Distribuční kanály či čl. 10 Opatření pro distribuci produktů.


Mohlo by vás zajímat: Martin Žáček: Pojišťovnictví čelí generačnímu paradoxu


Distribuce produktů s investiční složkou

Druhé nařízení se týká distribuce produktů s investiční složkou a má název nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP). Komise jej zpracovala na základě zmocnění v čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 4 a čl. 30 odst. 6 IDD.

V čl. 1 je vymezeno, že toto nařízení se vztahuje na distribuci pojištění v souvislosti s prodejem pojistných produktů s investiční složkou, který provádějí zprostředkovatelé pojištění nebo pojišťovny. Nařízení má celkem 20 článků a týká se ve vazbě na výše uvedená ustanovení IDD doplnění požadavků zejména na střety zájmů (pobídky), informování zákazníků a posouzení vhodnosti a přiměřenosti a podávání zpráv zákazníkům.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Hydrant lepší než pojišťovna


Na závěr tohoto signálního přehledu o aktech v přenesené pravomoci k IDD je nutno dodat, že již v srpnu 2017 bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (Text s významem pro EHP). V tomto případě je právním základem čl. 20 odst. 9 IDD. Návrh této prováděcí technické normy zpracovala pro Komisi EIOPA.  

Shrneme-li, těmito třemi nařízeními Komise je dotvořen SOUBOR nových pravidel pro distribuci pojištění, který by měl být s ohledem na návrh novely IDD účinný nikoli od 23. února 2018, ale až od 1. října 2018.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články