Německý přístup. Průvodce labyrintem IDD


			Německý přístup. Průvodce labyrintem IDD

V 52. čísle Spolkového věstníku zákonů (SRN) ze dne 28. července 2017 byl zveřejněn zákon k implementaci směrnice (EU) 2016/97 o pojišťovacím obchodu a o změně dalších zákonů. Na základě toho zveřejnil GDV 22. září 2017 Průvodce labyrintem IDD, v němž se stručnou a výstižnou formou prezentují změny v oblasti distribuce pojištění. 

Tento průvodce se sice opírá o ustanovení nového německého zákona, která nebudou jistě identická s budoucími zákonnými ustanoveními v České republice (ČR) či v jiných členských státech, ale jde o výklad implementace IDD, takže průvodce může poskytnout základní orientaci v nových pravidlech pro distribuci i zainteresovaným osobám v ČR a může být i inspirací pro ty, kteří se budou zabývat po přijetí českého zákona příslušnou osvětou.

V průvodci se úvodem upozorňuje, že zmíněný zákon obsahuje nová pravidla pro obchod s účinností od konce února 2018. Dotknou se všech, kteří pojištění nabízejí, prodávají nebo k tomu i radí. To znamená pojišťoven, jejich vnější služby a pak pojišťovacích zástupců i pojišťovacích makléřů, tedy pojišťovacích zprostředkovatelů (PZ), mezi něž jsou zařazeny rovněž srovnávací portály. Z působnosti zákona jsou vyňati při splnění určitých podmínek například ti PZ, u nichž není pojišťovací činnost hlavní náplní jejich podnikání. Pro všechny ostatní se mění jejich povinnosti především v těchto sedmi oblastech.


Mohlo by vás zajímat: Komentář ČAP: Pojišťovny svazuje evropská regulace


Klienti obdrží více informací

Ten, kdo pojištění prodává nebo k němu poskytuje rady, musí položit karty na stůl. Klienti se musí dozvědět, čím jménem zprostředkovatel nebo poradce jedná, zda za služby obdrží honorář, provizi nebo jinou odměnu a kdo je uhradí. Navíc platí nové informační povinnosti u obchodu s pojistnými produkty s investiční složkou, mezi něž naleží například životní pojištění spojené s fondy. Klienti obdrží v budoucnu také informace k investičním strategiím a rizikům, jež jsou s nimi spojena.

Zamezení střetům zájmů

Pro pojišťovny a PZ platí zpřísněná pravidla správného chování. Odměna, kterou PZ od pojišťovny obdrží, nesmí být v rozporu s jeho povinností jednat v nejlepším zájmu klienta. Zákon zakazuje tudíž ujednání o odměnách nebo prodejní cíle, jež směřují ke zprostředkování určitého pojistného produktu, ačkoli je pro klienta vhodnější jiný produkt. To, co je nejlepším zájmem, musí být posuzováno individuálně.


Mohlo by vás zajímat: BaFin povolil širší uplatnění pojištění pro případ výkupného


Vázaný zástupce, který nabízí smlouvy pouze jednoho poskytovatele (pojišťovny), nemůže naplňovat stejné požadavky jako nevázaný (nezávislý) pojišťovací makléř, který disponuje větší produktovou škálou. Odměnami při prodeji pojistných produktů s investiční složkou se nyní zabývá Evropská komise. Připravuje příslušné akty v přenesené pravomoci, v jejichž rámci stanoví kritéria, kdy jsou provize nebo jiné poplatky ještě v souladu se zájmy klienta.  

Pojišťovny musí interně přezkoumávat své pojistné produkty

Každé pojištění, která má jít v budoucnu na trh, musí předtím projít interním přezkumem, resp. schvalováním. Již při tvorbě svých pojistných produktů musejí poskytovatelé zohlednit potřeby a charakteristické znaky potenciální cílové skupiny. Tím má být zabráněno například tomu, aby nějaký osmdesátiletý klient získal soukromé důchodové pojištění, přičemž zahájení výplat dávek by mělo nastat teprve o 20 let později.


Mohlo by vás zajímat: Konference RISKfest: Jaká je role makléře a agenta (3. díl)


Současně musejí pojišťovny pravidelně přezkoumávat, zda jsou jejich pojistné produkty skutečně zprostředkovávány původně určenému okruhu jejich klientů. To se musí dohodnout s pojišťovacími zprostředkovateli, kteří jejich produkty nabízejí. 

Povinnost dalšího vzdělávání je zákonně ukotvena 

Implementací IDD je poprvé v pojišťovacím sektoru zákonem pevně předepsána povinnost dalšího vzdělávání – ačkoli na základě projektu „Dobře poradit“ již v pojišťovnictví existuje dobrovolný (samo)závazek. Každý, kdo zprostředkovává pojištění nebo k němu poskytuje rady, se musí v budoucnu vzdělávat v rozsahu 15 hodin za kalendářní rok. Důležité podrobnosti k dalšímu vzdělávání – například obsah výuky nebo povinnosti ohledně prokazování – zatím ještě scházejí. Budou regulovány v příslušném nařízení. 

Pojišťovací poradci mohou pojistné produkty zprostředkovávat

Za účelem posílení poradenství za honorář získávají pojišťovací poradci více svobod. V budoucnu budou moci nejen radit, ale také zprostředkovávat pojištění. Spotřebitelé přitom nesmějí být zatěžováni dvakrát. Když poradci za svoje služby již od klienta obdrželi honorář, musí mu nabídnout pojistný produkt bez zakalkulovaných zprostředkovatelských nákladů, tedy především bez provizí.


Mohlo by vás zajímat: Michal Knapp: Proč Broker Trust vystupuje z USF?


Pokud to není možné, protože u nejvhodnějšího pojistného produktu neexistuje takzvaná netto sazba, smí poradce nabídnout pojištění i se zakalkulovanými provizemi. Tyto se pak ve většině případů navrátí klientovi. Pohledávka se však nevyplatí, nýbrž se zúčtuje s pojistným. Alternativně může pojišťovna u zprostředkovávané smlouvy snížit pojistné.

Povinné poradenství se rozšiřuje na online prodej

Pojišťovny, jež prodávají své pojistné produkty přes internet, nemusely doposud klientům poskytovat poradenství. Tato právní úprava nyní odpadá, protože poradenská povinnost bude v budoucnu platit také pro takzvaný dálkový prodej, do něhož spadá jak internet, tak obchod přes telefon. 

Požadavek na korektní poradenství se nenaplní, jestliže poskytovatel doporučí pojistný produkt toliko na základě adresy nebo osobních údajů. Poradenství se může ovšem uskutečnit telefonicky, prostřednictvím chatu nebo na základě seznamu otázek. Spotřebitel se ale může poradenství zřeknout. V budoucnu k tomu nebude třeba podpis, ale postačí například e-mailová zpráva. 

Detailnější přezkumy u prodeje pojistných produktů s investiční složkou

Pro prodej těchto pojistných produktů budou platit přísnější poradenské povinnosti. PZ mohou produkt doporučit pouze tehdy, když se předtím v rozhovoru ujistili, že je pro klienta vhodný. Musí si například ověřit, zda pojištění odpovídá investičním cílům klienta a jeho finančním poměrům. Musí rovněž vyjasnit, zda spotřebitel má dostatečné znalosti a zkušenosti, aby porozuměl možným rizikům daného pojistného produktu.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Šindelář: Komentář USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust


PZ smí produkt doporučit pouze tehdy, jestliže prověrka dopadne kladně. Jinak se postupuje, pokud se spotřebitel poradenství zřekne. PZ se pak musí jen dotázat, zda klient má dostatečné znalosti a zkušenosti s tímto typem produktu. Když tomu tak není, smí sice produkt zprostředkovat, ale v takovém případě musí přidat své varování.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články