Jak dopadl přezkum 2018 Solventnosti II?


			Jak dopadl přezkum 2018 Solventnosti II?

Unijní právní úprava Solventnost II má nasměrovat členské státy EU k dosažení cílů a povinností, které ukládá evropský předpis. Byla transponována do vnitrostátního právního řádu pomocí novelizace zákona o pojišťovnictví. Tato novela nabyla účinnosti 23. září 2016, zavedla moderní principy řízení rizik pro pojistný trh a přinesla tím zásadní změny právního prostředí pro fungování pojišťoven. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.   


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


O Solventnosti II by se také dalo mluvit jako o „balíčku“ předpisů. Právnická terminologie říká, že Solventnost II představuje rámcový právní předpis, který je doplněn množstvím navazujících prováděcích opatření. Jinými slovy, směrnici rozšiřuje celá řada regulačních předpisů, jež režim zavedený směrnicí Solventnost II dále konkretizují. Zejména se jedná o nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci 2015/35[1] a o obecné pokyny EIOPA[2]. Zde je třeba připomenout, že směrnice byla vydána v rámci tzv. „Lamfalussyho procesu“, který je pojmenovaný po bývalém bankéři a ekonomovi baronu Alexandru Lamfalussym.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


V rámci tohoto procesu jsou v pojišťovnictví hojně využívány tzv. „level 2 akty“, jejichž přijímání je dvojí: podle čl. 290 Smlouvy o fungování EU se přijímají akty v přenesené pravomoci (delegated acts) a podle čl. 291 téže smlouvy se přijímají prováděcí akty (implementing act). Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci se liší zejména legislativním procesem, který vede k jejich přijetí. U prováděcích předpisů má Evropská komise spolurozhodovací pravomoc společně s výbory členských zemí na Radě EU. U předpisů v přenesené pravomoci tomu tak není, jak bude níže popsáno na příkladu přezkumu Solventnosti II. Rada EU a Evropský parlament mají právo veta na konci legislativního procesu. Je běžné, že příprava této legislativy je delegována na jiné orgány evropské exekutivy, mezi něž patří Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

V tomto článku se stručně ohlédneme za dvěma lety, která Evropská komise a EIOPA věnovaly přezkumu právní úpravy Solventnost II, a nabídneme zamyšlení nad průběhem a mírou zapojení pojistného trhu do přípravy legislativního návrhu.

Dvouletý legislativní proces

Potřeba přezkumu vychází z nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci 2015/35, které v odůvodnění uvádí: Aby bylo zajištěno, že kapitálový požadavek k operačnímu riziku nadále splňuje hladinu spolehlivosti stanovenou v čl. 101 směrnice 2009/138/ES, měl by být proveden přezkum modulu operačního rizika v rámci přezkumu metody, předpokladů a standardních parametrů použitých při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pomocí standardního vzorce […]. Obsah a termín přezkumu jsou uvedeny pod odůvodněním č. 150[3].

Pod taktovkou Evropské komise zahájila EIOPA přezkum Solventnosti II již v červenci 2016, kdy EIOPA zaslala žádost o radu a stanovisko, ve které upřesnila, že mandátem EIOPA bylo zaměřit se v rámci této první fáze revize Solventnosti II spíše na změny technického rázu v souvislosti s výpočtem standardní formule pro solventnostní kapitálové riziko. Na sklonku roku 2016 EIOPA uveřejnila technickou radu (doporučení), k jakým změnám by mělo v rámci přezkumu Solventnosti II dojít. Zmíněná konzultace pokryla 21 oblastí a je ustálenou praxí evropského dohledového orgánu v průběhu procesu oslovit odbornou veřejnost. EIOPA postupovala dvoufázově: částečné doporučení Evropské komise poskytla na konci roku 2017 a finální v prosinci 2018.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Autoři návrhu měnícího PTR by nesložili zkoušky na VŠE!


Příprava přezkumu probíhala v první vlně na půdě EIOPA, v pracovních skupinách, kterých se účastní národní dohledové orgány. Výstupy pracovních skupin jsou průběžně projednávány v rámci tzv. „kolegií orgánů dohledu“ nad pojišťovacími skupinami. Řada asociací zastupujících pojišťovnický sektor, zejména západoevropských, se k přezkumu v rámci národní debaty vyjadřovala a vedla se svým národním regulátorem pravidelnou diskuzi během příprav technických materiálů. Za předpokladu zachování důvěryhodnosti pracovních materiálů EIOPA je tato spolupráce vnímána z pohledu těchto členských zemí jako žádoucí a přínosná; pojistný trh se může k daným návrhům vyjádřit v rané fázi legislativního procesu a existuje prostor k hledání názorového průniku a prosazení společných stanovisek v EU.

Po více než dvou letech byl přezkum 2018 Solventnosti II ukončen 8. března 2019, a to publikací nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci[4]. Následně se k návrhu Evropské komise mohl vyjádřit Evropský parlament a Rada EU v průběhu tří měsíců, s možným prodloužením o další tři měsíce. Nařízení bylo bez obtíží projednáno na půdě Evropského parlamentu 2. dubna 2019 a stejné vyústění je v dohledné době očekáváno od Rady EU. Nařízení v přenesené pravomoci vejde v platnost 20 dní po publikaci v Úředním věstníku EU, pravděpodobně na podzim 2019.


Mohlo by vás zajímat: ČAP představuje: První kalkulačka nákladové složky IŽP


Na příkladu legislativního procesu pro nařízení v přenesené pravomoci je zajímavé pozorovat, že jakmile technické doporučení EIOPA dostává konkrétnější podobu, politické diskuze k daným tématům se stupňují. Taktéž zájem europoslanců o přezkum byl podstatně větší na konci legislativního procesu a legislativní návrh Evropské komise byl před zveřejněním do detailů diskutován na půdě Evropského parlamentu. Během celého projednávání bylo však patrné, že hlavní roli hraje EIOPA a Evropská komise, jelikož obecně je zájem o toto téma velmi malý, jednak u již zmíněných europoslanců, ale také u zástupců členských států na Radě EU.

Tento fakt bezesporu vychází z omezených pravomocí Evropského parlamentu a Rady EU, které mají v rámci přijímání aktů v přenesené pravomoci podle čl. 290 Smlouvy o fungování EU v podstatě jen právo vetovat návrh Evropské komise na konci legislativního procesu. Politická angažovanost a informovanost napomáhají vést konstruktivní dialog mezi všemi institucemi a vyvážit tak roli EIOPA a jejího zadavatele – Evropské komise. Z tohoto důvodu se pojistný trh dlouhodobě snažil přitáhnout pozornost k této problematice jak na národní, tak i evropské úrovni.

Jak dopadl přezkum 2018 Solventnosti II

V žádosti o stanovisko EIOPA z července 2016 Evropská komise vytyčila tři priority pro přezkum: 1) proporční a zjednodušené solventnostní požadavky, 2) odstranění nežádoucích technických nesrovnalostí a 3) odstranění nedůvodných omezení pro financování. Během dvou let, kdy EIOPA doporučení projednávala a vypracovávala, se aktivně jednalo nad všemi 20 body obsáhlého přezkumu. Mezi stálice patřilo riziko kapitálové přirážky a úprava zohledňující schopnost technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty (loss absorbing capacity of deferred taxes, LAC DT) a vlastní kapitál. Pro mnohé pojistné trhy bylo prioritou hodnocení rizika úvěrových sazeb. Český trh se opakovaně vyjádřil k problematice hranic pojistných smluv.

Evidentně dobrou zprávou je, že Evropská komise v publikovaném návrhu zohlednila připomínky Rady EU a subjektů pojistného trhu, a to především v oblasti realističtějších kritérií pro subjekty ve věci dlouhodobých akcií i dlouhodobého kapitálu a vstup v platnost úpravy LAC DT k 1. lednu 2020. Evropskému parlamentu se naopak Evropskou komisi nepodařilo přesvědčit o důvodnosti změn např. v oblasti kapitálu či rizikových přirážek.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva IE: Jaké jsou vztahy pojistitelů s G20?


Postoj asociací pojistného trhu

Hned zpočátku přezkumu 2018 Insurance Europe uvedla, že Solventnost II je příliš konzervativní ve výpočtu závazků a solventnostního kapitálového požadavku. Vyjádřila mj. zklamání, že se Evropská komise nehodlá zaobírat dlouhodobým investováním. V reakci na opomíjení problematiky dlouhodobého investování se Andreas Brandstetter, prezident Insurance Europe, v rozhovoru pro Pojistný obzor č. 3/2018 vyjádřil, že „problémem je Solventnost II, která se k pojišťovnám chová jako ke krátkodobým investorům, ačkoliv jimi v žádném případě nejsou. Výsledkem toho je, že Solventnost II bezdůvodně a výrazně zvyšuje náklady dlouhodobých pojistných produktů, což omezuje pojišťovny, aby investovaly dlouhodobě, a to v okamžiku, kdy Evropská komise chce oživit investice a růst EU“.

Insurance Europe opakovaně upozorňovala, že aktuální právní úprava směrnice nezohledňuje roli pojistného trhu v oblasti dlouhodobého investování, což vede k přehnaným kapitálovým požadavkům, které mají neblahý dopad na klienty pojišťoven a celkovou ekonomiku. Zájem členských asociací se proto v počátcích projednávání soustředil na otázky dlouhodobého investování a kalibrace solventnostního kapitálového rizika. V průběhu legislativního procesu se aktivita Insurance Europe rozšířila na všechny projednávané oblasti a prosazování zájmů pojistného trhu bylo do jisté míry úspěšné, zejména ve výpočtu úvěrových rizik, v objemovém měření rizikové prémie či v rekalibraci rizika smrti nebo dlouhověkosti. Naopak pro evropský pojistný trh je i po přezkumu 2018 Solventnosti II kalibrace dlouhodobého kapitálu stále rigidní a stejně tak vnitrostátní rozměr výnosové křivky není dostatečně flexibilní.

Závěr

Závěrem je nutno podotknout, že ačkoliv přezkum 2018 Solventnosti II je ukončen, pojistný trh nesmí usnout na vavřínech; následující legislativní proces, který reviduje právní úpravu Solventnosti II, je již v plném proudu. Přezkum 2020 byl 11. února 2019 zahájen zveřejněním oficiální žádosti Evropské komise vůči EIOPA o vypracování návrhu přezkumu v 19 oblastech. Přestože celý legislativní proces poběží ještě několik let, EIOPA má lhůtu ve vztahu k Evropské komisi do června 2020 a plánuje spustit veřejnou konzultaci ke všem bodům revize do konce roku 2019.

Je v zájmu všech účastníků trhu, aby následující přezkum nebyl promeškanou šancí změnit nastavení právní úpravy v oblasti rizikové přirážky a úpravy volatility. Zájmová strategie Insurance Europe se jistě bude ubírat tímto směrem. Pro český pojistný trh bude stěžejní získat podporu také v oblastech proporcionality obezřetnostního dohledu, hranice pojistné smlouvy, úrokového rizika a adekvátní kalibrace rizika NATCAT (zejména povodně a krupobití).   


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Nina Desanti Danielowitzová, LL.M.
Koordinátor evropských aktivit 
Česká asociace pojišťoven


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úřední věstník. L 176, 27. června 2013, s. 338).

[2] Přehled prováděcích opatření je dostupný zde: http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm. Přehled obecných pokynů EIOPA je dostupný zde: https://eiopa.europa.eu/ regulation-supervision/guidelines

[3] Odůvodnění č. 150 nařízení 2015/35: Aby se zaručilo, že standardní vzorec nadále a soustavně vyhovuje požadavkům stanoveným v čl. 101 odst. 2 a 3 směrnice 2009/138/ES, Evropská komise přezkoumá metody, předpoklady a standardní parametry použité při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pomocí standardního vzorce, zejména metody, předpoklady a standardní parametry použité v modulu tržního rizika stanoveném v hlavě I kapitole V oddíle 6, včetně přezkumu standardních parametrů pro cenné papíry s pevným výnosem a pro dlouhodobou infrastrukturu, standardních parametrů pro riziko pojistného a riziko rezerv stanovených v příloze II, standardních parametrů pro riziko úmrtnosti, jakož i podskupin standardních parametrů, které mohou být nahrazeny parametry specifickými pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, uvedenými v čl. 218, a standardizovaných metod pro výpočet těchto parametrů, uvedených v čl. 220. Tento přezkum by měl využívat zkušenosti, které pojišťovny a zajišťovny získaly během přechodného období a v prvních letech uplatňování těchto aktů v přenesené pravomoci, a měl by být proveden před prosincem 2018.

[4] Nařízení v přenesené pravomoci COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of 8. 3. 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) je k dispozici v anglické verzi zde: http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/solvency2- delegated-regulation-2019-1900_en.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články