Nová regulace? Pojištění v Akčním plánu pro retailové finanční služby


			Nová regulace? Pojištění v Akčním plánu pro retailové finanční služby

Evropská komise zveřejnila 23. března 2017 nejdůležitější informace o Akčním plánu pro retailové finanční služby, a to se sloganem „lepší produkty, širší výběr a větší příležitosti“. Cílem akčního plánu je vymezit další kroky k vytvoření opravdového jednotného trhu v oblasti retailových finančních služeb. Jsou zde zahrnuta i opatření týkající se pojištění, ale v podstatě jen pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V působnosti tohoto akčního plánu nejsou pojistné produkty s investiční složkou a penzijní produkty, neboť je jim věnována samostatná pozornost v rámci přípravy unie kapitálových trhů.

Komise zmiňuje, že v minulých letech bylo připraveno mnoho právních aktů, které měly podpořit vývoj k lepším retailovým finančním službám. Nyní je třeba se zaměřit na vynucování této legislativy a na její doplnění zvláště nelegislativními opatřeními, aby pravidla EU poskytovala spotřebitelům maximálně možné přínosy. Tento akční plán vymezuje v zásadě trasu pro další činnost Komise. Mnohé akce budou vyžadovat zapojení národních orgánů dohledu, poskytovatelů služeb a spotřebitelských organizací. Navíc, akčním plánem se usiluje rovněž o to dát tržním operátorům více příležitostí k rozvinutí jejich vlastních řešení, včetně digitálních prostředků, a o odstranění některých překážek na jednotném trhu.

Akční plán by měl řešit například vysoké poplatky za některé platby anebo umožnit spotřebitelům, aby mohli snáze přejít k jinému poskytovateli služeb, který má lepší nabídku. Úkolem je též prozkoumat možnosti přístupu spotřebitelů k úvěrům za nižších úrokových sazeb v jiných členských zemích s tím, že se posoudí problematika regulace nebankovních subjektů a příslušná ochrana spotřebitele včetně online úvěrů. Komise se zaměří i na finanční poradenství.  


Mohlo by vás zajímat: EFA začala certifikovat i na Slovensku!


Pro další postup Komise v této oblasti budou důležité závěry z probíhajícího zkoumání distribučních systémů členských států EU pro retailové produkty. Výsledná studie by měla ukázat, jak je spotřebitelům poskytováno poradenství ohledně příslušných rizik a plnění, a to i při aplikaci digitálních prostředků. V souvislosti s přeshraničním poskytováním úvěrů chce Komise zavést společné standardy a principy hodnocení úvěruschopnosti pro nezajištěné půjčování spotřebitelům. Následně chce vytvořit minimální soubor dat, která by měla být vyměňována mezi úvěrovými registry v případě přeshraničního poskytování úvěrů, přičemž vezme v úvahu ty aspekty, jež se týkají ochrany osobních údajů.

Tento úkol by měl být dokončen v roce 2019 a výstup by měl mít podobu doporučení nebo obecných pokynů. Akční plán by měl řešit také odstranění těch překážek pro optimální fungování jednotného trhu, jež vyplývají z rozdílů v národních regulatorních režimech, a řadu stávajících problémů v oblasti FINTECH (technologiemi umožněné a technologiemi podporované finanční služby).

Pokud jde o pojištění, v centru pozornosti Komise je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komise chce lépe chránit oběti dopravních nehod v případě, že se pojistitel stane platebně neschopným. Vychází se z toho, že poškozeným při dopravních nehodách je v současné době poskytována náhrada u věcných škod nebo škod na zdraví, a to i v případě škod způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost (viz čl. 9 a 10 směrnice 2009/103/ES). Nicméně není harmonizován kompenzační mechanizmus pro přeshraniční situaci, když se pojistitel stane platebně neschopným. Proto chce Komise prozkoumat, a to následně po tzv. REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme – Program regulatorní vhodnosti a fungování) vyhodnocení směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, jak nejlépe zajistit odškodnění poškozených v případě platební neschopnosti pojistitele.


Mohla by vás zajímat: Výdaje na zdravotnictví v Evropě rostou


Důležitou roli má podle Komise při stanovování pojistného bonus za bezeškodní průběh (resp. bonus-malus systém), který dokumentuje dobré jízdní schopnosti řidiče.  Nicméně pokud se pojištění sjedná s jiným pojistitelem, tento bonus není bezpodmínečně brán v úvahu při kalkulaci pojistného. To se stává obzvláště tehdy, je-li tento pojistitel situován v jiném členském státě EU. Proto Komise prozkoumá v rámci revize směrnice 2009/103/ES plánované na rok 2017, zda potvrzení o škodním průběhu používané v jednotlivých členských státech EU může být standardizováno, aby bylo snadněji akceptovatelné napříč Evropou.

Komise hodlá rovněž zvýšit transparentnost nákladů týkajících se pojištění u pronájmů aut. Komise po určitou dobu úzce spolupracovala s největšími společnostmi pronajímajícími auta za účelem zvýšit transparentnost každé položky celkových nákladů za pronájem. Na základě jejího tlaku zhruba 65 % těchto společností v celé EU se posunulo směrem k transparentnější cenové politice. Nyní Komise usiluje o rozšíření těchto správných praktik na zbývajících 35 % trhu a chce zajistit, aby tyto standardy byly dodržovány. Podle Komise například někteří pojistitelé jasně nesignalizují spotřebitelům výluky z pojištění. Někteří spotřebitelé se rozhodnou sjednat „plné pojištění“ či „kompletní balíček“ a teprve později při poškození auta zjistí, že některé části vozidla byly vyloučeny z pojištění.

Pojistná smlouva není vždy spotřebiteli poskytována před sjednáním doplňkového pojištění (je chápáno jako doplněk k hlavní činnosti společnosti pronajímající auta) a prodejce na přepážce ji ne vždy řádně vysvětlí. Cílem Komise proto je, aby všichni pronajímatelé aut jasně informovali spotřebitele o tom, co je kryto v jejich základní službě a co je kryto v doplňkovém pojištění, a to před jeho sjednáním. Z toho by měli mít prospěch všichni spotřebitelé, bez ohledu na to, zda si auta pronajali v jejich domovské zemi, nebo v jiném členském státě EU.  Z výše uvedeného plyne, že pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bude v příštích letech v centru pozornosti Komise.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články