Jak to vypadá s distribucí v Evropě?


			Jak to vypadá s distribucí v Evropě?

Insurance Europe, která je federací asociací pojišťoven a zajišťoven ze 34 evropských zemí, zveřejnila statistickou publikaci Evropské pojišťovnictví v číslech – údaje 2015, jejíž jedna kapitola je věnována struktuře trhu, resp. distribuci v pojišťovnictví. Vyplývá z ní, že distribuční struktury zůstávají při srovnání jednotlivých pojistných trhů evropských zemí značně rozdílné.

Počet pojišťoven a jejich zaměstnanců

IE uvádí, že evropskému pojišťovnictví v roce 2015 dominovala konsolidace, přičemž ve většině zemí došlo ke snížení počtu pojišťoven. Největší pokles oproti roku 2014 byl zaznamenán v Chorvatsku (-8 %), Švýcarsku (- 7%) a Švédsku (-7%). V některých zemích má tento trend střednědobý charakter. Například ve Švédsku se počet pojišťoven snižuje každoročně od roku 2010. 

Za rok 2015 vykazuje IE na základě údajů svých členů v Evropě 3 600 pojišťoven, což je o 3,7 % méně než v roce 2014. Tento údaj zahrnuje tuzemské pojišťovny a pobočky ze třetích zemí. Kromě toho v roce 2014 operovalo v EU 540 poboček z členských států EU/EHP a kolem 7 400 pojišťovacích podniků využívalo svobodu dočasně poskytovat služby v jiném členském státě/státech.

Trhem s největším počtem pojišťoven v Evropě byla v roce 2015 Spolková republika Německo. Bylo jich 539, tj. o 1,6 % méně než v roce 2014. Na druhé místě skončilo Spojené království s 496 pojišťovnami. Ale i tam se již druhý rok po sobě počet pojišťoven snížil. Třetí místo náleželo Francii při poklesu počtu pojišťoven o 4 % oproti roku 2014 a čtvrté místo Švédsku při snížení o 7 %.

Počet zaměstnanců pojišťoven v Evropě činil 985 000 v roce 2015 a oproti roku 2014 se snížil toliko mírně, a to o 0,6 %. Tento celkový výsledek je dán jak přírůstky, tak úbytky počtu zaměstnanců v jednotlivých zemích. Navýšení bylo zaznamenáno v Lucembursku (10,6 %) a Lichtenštejnsku (7,4 %) a největší pokles ve Finsku (-10,9 %), Chorvatsku (-9,8 %) a Nizozemsku (-4,1 %).

Distribuční kanály

Pojištění je prodáváno buď přímo pojišťovnami, nebo přes různé distribuční kanály, zejména pojišťovacími makléři, pojišťovacími agenty a bankami (bancassurance). Obliba jednotlivých kanálů závisí podle IE jak na charakteru daného trhu, tak na pojistném produktu. Rozmanitost kanálů umožňuje pojišťovnám se přizpůsobit odlišným kulturám, potřebám a preferencím na příslušných trzích, a to je nesporně v zájmu spotřebitelů.

Pokud jde o životní pojištění a největší evropské trhy životního pojištění, tak v Itálii je výrazná většina pojistných produktů prodávána prostřednictvím bancassurance (79 % z hrubého předepsaného pojistného), stejně jako ve Francii (64 %). Na druhé straně ve Spojeném království a Spolkové republice Německo hrají klíčovou úlohu pojišťovací agenti a pojišťovací makléři s podílem 83 %, resp. 73 %. Z ostatních pojistných trhů má bancassurance dominantní pozici na Maltě (82 %), v Portugalsku (80 %), Turecku (79 %) a Španělsku (63 %).

Prodej neživotního pojištění se zásadně liší z hlediska používaných distribučních kanálů od životního pojištění, neboť klíčovým kanálem jsou pojišťovací agenti a pojišťovací makléři. Podle údajů IE pojišťovací agenti převládají na Slovensku (80 %), v Itálii (79 %), Turecku (66 %), Slovinsku (62 %), ve Spolkové republice Německo (58 %) a v Portugalsku (56 %). Pojišťovací makléři produkují 61 % z neživotního pojištění v Belgii a 50 % v Bulharsku. Přímý prodej zaujímá největší proporci v Chorvatsku, tj. 70 % z hrubého předepsaného pojistného u pojistných produktů neživotního pojištění.

Závěrem

  • výše je prezentován téměř kompletní text, který je v publikaci IE věnován distribuci v pojišťovnictví,
  • údaje o distribučních kanálech v České republice nejsou k dispozici,
  • je nutno brát v úvahu, že v jednotlivých členských státech EU jsou právně vymezeny různé kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů,
  • změny na evropském pojistném trhu, resp. jednotném pojistném trhu EU, jsou v dlouhodobém horizontu podstatné. Například počet pojišťoven v Evropě se na přelomu tisíciletí pohyboval kolem 5 000. V roce 2015 jich bylo jen 3 600.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články