Makléři makléřům: Pojištění stažení výrobku z trhu


			Makléři makléřům: Pojištění stažení výrobku z trhu

Rozvoj moderního života a zvyšující se populace klade stále větší nároky na dostupnost zboží na trhu, a to jak z hlediska ceny, tak z hlediska přístupnosti, možností výběru, ale i bezpečnosti. S tím souvisí prudký nárůst výroby výrobků, které splňují většinové požadavky společnosti, avšak jejich označení jako bezpečné nepřipadá v úvahu. O tom jak firmu ochránit v případě nutnosti stažení výrobku z trhu, je další díl seriálu Makléři makléřům.

Vzhledem ke vstupu ČR do EU je právní řád ČR ovlivněn požadavky Společenství na bezpečnost výrobků, které jsou dány ve směrnicích. Česká republika zakotvila tuto problematiku do zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Dalším zákonem, který stanoví ochranu oprávněných zájmů jak v oblasti zdraví, tak v oblasti zajištění ochrany životního prostředí je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jak vyplývá z jeho názvu, stanovuje technické požadavky na výrobky, a to zejména výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení zdraví a životního prostředí. U těchto výrobků se předpokládá pro zajištění jejich bezpečnosti zejména posouzení shody výrobku s technickými požadavky na takový výrobek.

Nejdůležitější úprava je pak se zavedením zákona č. 89/2012 Sb. od 1. 1. 2014 v kombinaci s novým občanským zákoníkem. 

Základní princip odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem:

 • jedná se o objektivní odpovědnost (za výsledek)
 • důkazní břemeno je na výrobci
 • odpovědnost je vázána na vznik škody
 • škoda musí mít soukromý charakter (tj. škoda na zdraví nebo na soukromém majetku)
 • odpovědnost za výrobek není zárukou a nemá nic společného se záruční dobou či podmínkami
 • odpovědnost za výrobek se nevztahuje na samotný výrobek, ale jen na škodu, kterou vadný výrobek způsobí (tj. v případě škody není výrobek předmětem náhrady)

 

Výrobkem se rozumí každá movitá věc určena k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, každá movitá věc hmotná i nehmotná, každá součást věci movité i nemovité, výrobkem může ale být i elektřina, plyn, voda apod.

Výrobek je věc určena spotřebiteli a lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, to i v případě, že mu není přímo určena. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků hovoří také o věci poskytnuté v rámci služby. Věc je dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně tzn., že výrobkem, který musí splňovat kritéria bezpečného výrobku je i např. sponzorský dar nebo vypůjčená věc. Navíc může být nejen nová, ale i použitá či upravená.

 

Zajímavost: výrobkem je třeba i dárkový koš, poskládaný z několika druhů zboží - na prodejce, který ho takto připravil zákazníkovi, se vztahuje odpovědnost jako by byl výrobce.

 

Primární zásadou výrobců, vývozců a distributorů je povinnost eliminovat jakékoliv riziko způsobené výrobkem, který uvedli do komerčního oběhu nebo maximálně snížit případná rizika vhodným opatřením. Skutečné stažení výrobku z trhu pak často vyžaduje relativně velké finanční výdaje, které mohou ovlivnit finanční stabilitu podniku.

 

„Stažení výrobku z trhu“ předchází žádost pojištěného, příslušného orgánu státní správy nebo jakékoliv jiné třetí strany oprávněné požadovat stažení výrobku z trhu od koncových zákazníků. Pojistné krytí je možné zároveň rozšířit o pojištění nákladů na stažení výrobků od dealerů, odběratelů či finálních výrobců. Předmětem pojištění mohou být jak vlastní náklady na stažení výrobku z trhu, tak náklady třetích stran, kde pojištěný vystupuje jako subdodavatel. 


Čtěte také: Tyčinky Mars se stahují z prodeje. Našel se v nich kousek plastu


Stažení výrobku z trhu je extrémní akcí pro společnost, která odpovídá za defekt výrobku nebo jeho znečištění. Rozhodnutí společnosti o stažení výrobku z trhu, závisí na několika faktorech, včetně povahy problému. Například, jestli hrozí potenciální ublížení spotřebitelům kvůli defektu, potenciální role federální, státní nebo mezinárodní regulační agentury a celková cena stažení výrobku z trhu místo jiné méně nákladné alternativy.

Účel pojištění je poskytnout ochranu proti neočekávané nebo katastrofální škodě. Náklady na stažení výrobku z trhu mohou navíc zahrnovat ušlé zisky, provozní ztrátu, přímé ceny odvolání včetně dopravy, komunikace, oznámení zákazníků a nájmu dalšího personálu. Skladování, náklady na zničení nebo výměnu výrobků, cenu produktové rehabilitace, výdaje související pro komunikaci s veřejností, náklady na personál a inzerci, a obsluhující soudní útraty.

Obvykle nejobtížnější oblastí je kvantitativně určit ušlý zisk a dodatečné náklady způsobené stažením výrobku z trhu. V závislosti na době nutné k realizaci náhradní produkce a na existujícím stavu zásob může být možné znovu vyrábět náhradní produkt v krátkém čase a tím minimalizovat nebo dokonce vyhnout se ztraceným prodejům. Jasné porozumění dynamiky zásobovacího řetězce je nezbytné pro kvantitativní určení pravděpodobného dopadu stažení výrobku z trhu.

Pro produkty s omezenou skladovatelností, a kde maloobchodníci obvykle očekávají od dodavatele nést riziko přebytkových zásob, to může být nezbytná identifikace případné ztráty. Proto je při sjednání pojištění důležitá správná formulace rozsahu pojištění, definice ušlého zisku a dalších pojištěných položek.

 

Rozsah pojištění a náklady (může se odlišovat dle podmínek konkrétních pojistitelů):

 • Zajištění distribuce informací majitelům dotyčného výrobku, prodejcům, smluvním nebo ostatním dílnám,
 • přetřídění výrobků, kterých se výzva ke stažení týká,
 • dopravu výrobků k pojištěnému nebo do nejbližšího autorizovaného místa,
 • přezkoušení výrobků, na které se vztahuje výzva ke stažení, ke kontrole patří i potřebné přetřídění a vytřídění výrobků postižených stažením z trhu,
 • meziskladování stažených výrobků, je-li to nutné,
 • opravu vadných výrobků, jakož i opatření týkající se náhrady či dodatečného vybavení, avšak jen pokud se hrozba škody nedá výhodněji odstranit prostřednictvím dodání bezvadných výrobků pojištěného nebo třetí osoby,
 • výměnu vadných výrobků nebo jednotlivých vadných částí výrobku pojištěného,
 • pojistná ochrana se vztahuje i na případy, kdy byly vmontovány vadné výrobky pojistníka/pojištěného a i bez nutnosti stažení z trhu je nutné je demontovat a nahradit výrobky bezvadnými, aby se předešlo škodě na majetku či zdraví,
 • zajištění pomocných pracovních sil nebo přesčasové práce pracovníků pojištěného,
 • nutné odstranění, resp. zničení produktu, pokud nelze nebezpečí odstranit jiným způsobem,
 • nutnou výstupní a závěrečnou kontrolu,
 • případně další položky definované v pojistné smlouvě (náklady na redistribuci, náklady na obnovu prodeje, ušlý zisk, přerušení provozu, atd.).

 

Mezi běžné výluky u pojištění stažení výrobku z trhu patří:

 • Újma na zdraví, škoda na majetku anebo finanční ztráta v důsledku vady výrobku, která je kryta pojištěním obecné odpovědnosti nebo odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem,
 • pokuty a smluvní pokuty a také náklady spojené s vedením trestního řízení,
 • náhrada škody s trestní funkcí,
 • stažení výrobku z trhu v důsledku změn vkusu zákazníků, fluktuací tržeb sezónního charakteru, stavu konkurence, skutečných nebo domnělých vad výrobků konkurentů,
 • stažení výrobku z trhu v důsledku úmyslných odchylek výrobku na straně pojištěného, na které se vztahují zákonem stanovené požadavky nebo předpisy a/nebo varování vydaná úřady státní správy a také instrukce nebo podmínky vydané zákazníkem nebo dodavatelem,
 • stažení výrobku z trhu ve vztahu ke geneticky pozměněným výrobkům,
 • stažení výrobku z trhu v důsledku války, stávek nebo povstání,
 • ztráty spojené se stažením výrobku z trhu v důsledku okolností, jichž si byl pojištěný vědom nebo jichž si musel být vědom před uzavřením této pojistné smlouvy,
 • stažení výrobku z trhu ve vztahu k výrobkům obsahujícím riziko vystavení působení azbestu,
 • stažení výrobku z trhu ve vztahu k výrobkům souvisejícím s letadly nebo vlaky.

 (Pozn.autora: uvedené výčty nejsou taxativní a v praxi se můžeme setkat s dalším rozšířením pojištění resp. výlukami)


Čtěte také: Ford stahuje 830 000 aut. Hrozí jim otevření dveří za jízdy


Pojistná smlouva  - na co si dát pozor

Mezi nezanedbatelné parametry smlouvy patří časové uplatnění nároku na škodu. Vhodné je rovněž rozšířit pojistné krytí i o pojištění nákladů na stažení výrobků od dealerů, odběratelů či finálních výrobců, tedy výrobků doposud neuvedených na trh. Smlouva by měla definovat i náklady a výdaje na obhajobu stažení výrobku. V případě exportu a importu na severoamerický trh je třeba žádat o sjednání územní platnosti USA/CAN pro nepřímý export. To je významné hlavně pro výrobce komponent (bez znalosti místa určení ve finálním výrobku, zejména u automobilového průmyslu). Smlouva by měla jasně definovat subjekt, kterým může být stažení výrobku z trhu iniciováno.

Pozor: Je-li nový výrobek uveden na trh v ČR, je uveden zároveň i na společný trh EU - to je důležité pro stanovení územní platnosti v pojistné smlouvě.

 

Pojistné události z pojištění stažení výrobku z trhu jsou podobně jako u odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem velmi komplikované a jejich pružné řešení závisí především na rychlé a otevřené komunikaci mezi pojištěným, makléřem a pojistitelem.

Základní postupy a podklady nutné k likvidaci pojistné události jsou následující:

 • neprodleně informovat pojistitele o hrozbě stažení výrobku z trhu
 • vyplnit formulář hlášení pojistné události pro pojišťovnu – nezbytné je odevzdání originálu vyplněného a podepsaného hlášení. Na hlášení je nezbytné vyplnit datum uplatnění nároku.
 • dodat písemné rozhodnutí o nutnosti stažení výrobku z trhu vydaný příslušným orgánem nebo subjektem, který stažení výrobku z trhu realizuje
 • detailně specifikovat důvody stažení výrobku z trhu
 • doložit objednávku či smlouvu o dodání výrobků nebo polotovarů, na základě kterých dochází ke stažení výrobku z trhu
 • veškeré kroky konzultovat s pojistitelem

 

Pojištění stažení výrobku z trhu by mělo být v dnešní globální ekonomice součástí každého pojištění odpovědnosti společnosti ať je přímo výrobcem, která uvádí na trh vlastní výrobky nebo výrobky distribuuje. Byť se jedná o náročnější druh pojištění ohledně přípravy pojistné smlouvy, kvalitní pojistná ochrana zaručí společnosti výrazně eliminovat nepříjemné dopady v případě nařízení stažení výrobku z trhu státním orgánem. Zvláště v automobilovém průmyslu, pak takového škody mohou dosahovat vysokých částek. (aféra Dieselgate z poslední doby je toho příkladem)

I když při dostatečné komunikaci s pojistitelem a dodržení všech podmínek, zvládne menší případy klient pravděpodobně zlikvidovat vlastními silami, součinnost a pomoc ze strany pojišťovacího makléře je neocenitelná. Proto i pro tento typ pojištění platí, že je pro klienta velice výhodné využít služeb makléře s náležitou praxí.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články