Dobré zprávy: Ve většině krajů loni klesl počet obětí nehod


			Dobré zprávy: Ve většině krajů loni klesl počet obětí nehod
28.1.2020 Škody

Ve většině krajů se loni oproti roku 2018 snížil počet obětí dopravních nehod. Cíle stanovené Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) splnily dva ze čtrnácti krajů. Historicky nejméně obětí bylo loni mezi chodci a cyklisty. Také počet obětí i těžkých zranění zaviněných mladými řidiči klesl loni na historické minimum. Negativní meziroční vývoj byl naopak zaznamenán v oblasti usmrcených vinou nesprávného předjíždění, řidičů nákladních automobilů a nedání přednosti v jízdě.

V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR usmrceno celkem 547 a těžce zraněno 2 110 osob. NSBSP stanovila, že počet obětí neměl být loni vyšší než 362 a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie splněna.

Jak si vedly jednotlivé kraje?

Zlínský a Karlovarský kraj cíle NSBSP v oblasti usmrcených i těžce zraněných splnil, historická minima v obou oblastech pak byla evidována ve Zlínském a Libereckém kraji.„Prodlouženou rukou BESIP v regionech jsou krajští koordinátoři. Jejich každodenní systematická práce nespočívá jen v pořádání a účasti na preventivních akcích, důležitou práci odvádějí také v propojení a koordinaci všech subjektů, které se v krajích bezpečností na silnicích zabývají. Pro další rok je potřeba pokračovat v této činnosti a zaměřit se na oblasti, které nejvíce přispívají k rizikovým situacím na našich silnicích,“ uvádí vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

V uplynulém roce bylo na silnicích ve Zlínském kraji usmrceno 19 a těžce zraněno 120 osob. Zlínský kraj si v návaznosti na NSBSP nechal zpracovat krajskou strategii. Následně byla zřízena pozice manažera BESIP Zlínského kraje, kterým se stal Ing. Martin Štětkář. Manažer pomáhá obcím směřovat k realizaci dopravně-bezpečnostních opatření vedoucích ke snížení nehodovosti a jejich následků. Krajský úřad Zlínského kraje pravidelně pořádá konferenci pro obce k vyhodnocení plnění strategie za daný rok a konferenci „AKTIVNĚ S BESIPEM“, na které jsou mj. obce seznámeny s dotačními tituly na bezpečnost silničního provozu a také o přínosech tvorby místních strategií.

Umrti regiony

„Pilotní místní strategii v rámci uvedeného kraje má přijatou město Otrokovice. Aktuálně máme v rozpracovaném stavu strategie pro města Valašské Meziříčí, Kroměříž a Vizovice,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, a dodává: „Díky aktivnímu přístupu k bezpečnosti silničního provozu se ve Zlínském kraji úspěšně daří naplňovat stanovené cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V rámci uvedeného kraje lze sledovat jednoznačně pozitivní trend, kdy v posledních 4 letech každoročně dochází k postupnému snižování počtu fatalit. I tak je ovšem stále co zlepšovat – třetinový podíl usmrcených motocyklistů (pozn. v rámci ČR: 14 %), nepřiměřená rychlost se pak podílela na 58 % všech usmrcených osobách (pozn. v rámci ČR: 36 %) a třetinový podíl nesprávného předjíždění jsou z pohledu dílčích cílů NSBSP v tomto kraji stále vysoké.“

Karlovarský kraj byl druhým (a zároveň posledním) krajem, kde NSBSP v uplynulém roce byla splněna, usmrceno bylo 13 a těžce zraněno 60 osob. Historicky se nejedná o nejnižší hodnoty – v roce 2013 bylo usmrceno 13 osob a v roce 2015 těžce zraněno 53 osob. Problémem byl v rámci Karlovarského kraje v uplynulém roce alkohol a jiné návykové látky, v jejichž důsledku byly usmrceny 4 osoby a dalších 12 osob bylo těžce zraněno (20% podíl), za pozitivum lze označit relativně nízký počet závažných nehod zaviněných mladými řidiči. Bezpečnost v dopravě je dlouhodobě jednou z hlavních priorit Karlovarského kraje. Všechny subjekty, které se touto problematikou zabývají (PČR, ŘSD, Karlovarský kraj, BESIP, městské policie, Asociace Záchranný kruh, města a obce a další) velmi úzce spolupracují a koordinují své aktivity, a postupují tak jednotně.


Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák prozradí, jaká je obchodní strategie pojišťovny YOUPLUS


V průběhu let probíhala celá řada dopravně-bezpečnostních akcí, preventivních akcí atd. Nemalé prostředky jsou každoročně vynakládány na dopravní infrastrukturu v rámci nejrůznějších bezpečnostních opatření. Karlovarský kraj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy také každý rok vynakládá velké prostředky na rozvoj dětských dopravních hřišť a výuku dopravní výchovy. Důležitý vliv má také simulační areál Světa záchranářů v Karlových Varech, který ročně proškolí desetitisíce dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti v dopravě. Díky moderním zážitkovým a simulačním aktivitám se tak již několik let daří ovlivňovat postoje a chování širokého spektra účastníků silničního provozu.

Historická minima jak v oblasti usmrcených (12), tak těžce zraněných osob (76) byla evidována v uplynulém roce v Libereckém kraji. V případě usmrcených osob nebyla NSBSP splněna jen velmi těsně (předpoklad: max. 11 usmrcených osob), u osob těžce zraněných pak ke splnění došlo. Velkým pozitivem je, že vinou mladých řidičů nebyla v uplynulém roce na území uvedeného kraje usmrcena žádná osoba, stejně jako v případě nepřiměřené rychlosti. Téměř 3 z 10 těžce zraněných osob byli motocyklisté (29% podíl na všech těžce zraněných osobách v uvedeném kraji).

Umrti regiony 2

Historická minima u chodců, cyklistů a mladých řidičů

Za relativně velmi pozitivní lze označit vývoj v oblasti usmrcených chodců během prvních 7 měsíců, kdy bylo v důsledku usmrceno „jen“ 34 osob. V následujících 5 měsících pak dalších 59 (pozn. nejvíce za 4 roky, srpnových 11 usmrcených chodců bylo vůbec nejvíce od roku 2009). I přes historicky nejnižší počty usmrcených (93) a těžce zraněných (439) chodců nebyla NSBSP v této oblasti v uplynulém roce splněna. Nejvíce chodců bylo usmrceno v Jihomoravském (13), Moravskoslezském kraji (11) a na Vysočině (9). V Jihomoravském kraji bylo evidováno také nejvíce těžce zraněných chodců (65, tj. 29% podíl na všech těžce zraněných osobách v uvedeném kraji). Na snížení závažných následků měla zásadní vliv situace v hl. m. Praze, kde bylo meziročně usmrceno o 17 a těžce zraněno o 43 méně chodců


Mohlo by vás zajímat: Allianz Barometr rizik 2020: Největším rizikem jsou kybernetické hrozby


V uplynulých 4 letech byla NSBSP v oblasti usmrcených cyklistů vždy splněna. V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod usmrceno 36 a těžce zraněno 309 cyklistů – v obou případech se jedná historicky o nejnižší počty, přesto se však opět nepodařilo v oblasti těžce zraněných cyklistů splnit předpoklady vytyčené NSBSP. Řada z těchto následků byla zcela nepochybně vyhnutelná, pokud by cyklisté použili přílbu. Jen v roce 2019 celých 78 % usmrcených a 64 % zraněných cyklistů přílbu nemělo. Přitom výzkumný projekt prokázal, že 37 % cyklistů by dopravní nehody mohlo přežít, pokud by ji použili.

Vinou mladých řidičů bylo v uplynulém roce usmrceno 84 a těžce zraněno 272 osob. V obou případech se jedná o historická minima a NSBSP tak byla v tomto ohledu splněna. Zejména v oblasti těžce zraněných osob vinou mladých řidičů došlo meziročně k dramatickému snížení (-107 osob, tj. -28 %; nejvyšší relativní pokles ze všech dílčích cílů NSBSP). V Jihočeském, Středočeském a Moravskoslezském byl podíl zaviněných nehod mladými řidiči ve srovnání s jinými kraji nadprůměrný.

Negativní vývoj v oblasti usmrcených byl meziročně zaznamenán u 3 z 11 dílčích cílů: nesprávné předjíždění, nákladní automobily a nedání přednosti v jízdě. V oblasti těžce zraněných pak byl meziročně evidován vyšší počet pouze v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články