Věcný návrh zákona o hromadných žalobách


			Věcný návrh zákona o hromadných žalobách

Hlavní právník české asociace pojišťoven paní Zuzana Hlaváčková představila v novém vydání časopisu Pojistný obzor věcný návrh zákona o hromadných žalobách. Jaká je tedy aktuální situace?


Pojistný obzor k přečtení ZDE.


Ministerstvo spravedlnosti ČR zpracovalo věcný návrh uvedeného zákona s cílem umožnit velké skupině osob (zejména spotřebitelům) uplatnění nároku se stejným či do vysoké míry obdobným obsahem v jednom řízení, a to formou institutu kolektivní žaloby.

Vláda návrh věcného záměru zákona v dubnu 2018 schválila a ministru spravedlnosti uložila, aby vládě do 31. března 2019 předložil návrh zákona se zohledněním připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády.


Mohlo by vás zajímat: Video: „Řidiči jako vy rozhodně do nebe nejdou!“


Jak samo Ministerstvo spravedlnosti uvádí: […] základním cílem věcného záměru je zavedení komplexní a ucelené kolektivní ochrany individuálních práv, jež ve stávajícím právním řádu chybí. Toho by mělo být dosaženo zakotvením procesního prostředku, který by umožnil efektivně vést soudní řízení o vyšším počtu nároků zakládajících se na stejném nebo obdobném skutkovém a právním základě […][1]

Záměr přijmout samostatný zákon, jak zaznělo z řady připomínkových míst v rámci vnějšího připomínkového řízení, je ze strany odborné veřejnosti jako takový v zásadě vítán. Jak je však všeobecně známo, „ďábel se vždy skrývá v detailu“. I proto byl návrh věcného záměru zákona již poměrně hojně připomínkován.


Mohlo by vás zajímat: Zasáhne průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU dohledové orgány?


Nejvýznamnější připomínky se týkaly zásadní principiální otázky vlastního řízení – zda by i v evropském právním prostoru a k ochraně soukromoprávních nároků měl být zakotven spíše pro ochranu veřejného zájmu typický princip opt-out, či zda by právní úprava na principu opt-in neměla být založena, ačkoliv se jeví pro naše prostředí jako vhodnější –, návrhu řady procesních pravidel z hlediska jejich kolize s obecnou právní úpravou procesního práva soukromého, účelu civilní žaloby, kterou je právě rozhodnutí o individuálním právním nároku, postavení účastníka skupiny na žalující straně, postavení a práv správce apod.

Zakotvení právní úpravy hromadných žalob bude mít jistě významný dopad i na oblast poskytování finančních služeb, pojišťovnictví nevyjímaje. I proto se v dalším čísle Pojistného obzoru budeme věnovat návrhu věcného záměru zákona podrobněji, se zaměřením na specifika pojišťovnictví.


Pojistný obzor k přečtení ZDE.


Pro Pojistný obzor
JUDr. Zuzana Hlaváčková
hlavní právník
Česká asociace pojišťoven

 

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSARKE8ZPJ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články