Ministerstvo financí: Jaká je makroekonomická predikce?


			Ministerstvo financí: Jaká je makroekonomická predikce?
15.11.2019 Spektrum

Oslabování globální ekonomické expanze, započaté v roce 2018, pokračuje i v letošním roce. Projevuje se v něm nárůst protekcionismu a eskalace napětí v mezinárodních obchodních vztazích, s nimi jsou pak spojené nejistoty podnikatelů i spotřebitelů ohledně budoucího ekonomického vývoje. Informace přineslo Ministerstvo financí.

Meziroční růst české ekonomicky očištěný o vliv pracovních dnů nepatrně ve 2. čtvrtletí zrychlil na 2,8 %. Ačkoliv měkké konjunkturální ukazatelé indikují výrazné zpomalení hospodářského výkonu, statisticky zjišťovaná data, jako stavební produkce, zahraniční obchod či maloobchodní obrat, prozatím vykazují velmi dobré výsledky. S ohledem na fakt, že ke zpomalení ekonomické aktivity v České republice dosud nedošlo, ponecháváme predikci růstu HDP pro rok 2019 na 2,5 %. Pokles důvěry a zvýšená rizika z vnějšího prostředí se naopak odráží ve snížení predikce pro rok 2020 na 2,0 %. V obou letech by měl být hospodářský růst tažen výdaji domácností na spotřebu reflektující stále silnou mzdovou dynamiku a růst sociálních transferů. Snížení predikce v příštím roce jde převážně na vrub soukromých investic do fixního kapitálu, které by měly víceméně stagnovat vlivem zhoršeného výhledu ekonomik hlavních obchodních partnerů.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k daňovému balíčku: Trest za obezřetnost pocítí pojišťovny i klienti


Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen pohybuje spíše v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Zde by měl setrvat i v letech 2019 a 2020, jelikož proinflační efekty růstu mezd a platů a kladné produkční mezery by měly být umocněny změnami nepřímých daní a cenami energií. Predikci průměrné míry inflace v roce 2019 proto zvyšujeme na 2,8 % a na rok 2020 na 2,6 %.

Tabulka Hlavní makroekonomické indikátory

Vývoj na trhu práce narazil na své limity a nedostatek zaměstnanců představuje hlavní bariéru pro další extenzivní růst produkce. Očekáváme, že míra nezaměstnanosti letos setrvá okolo současné 2% úrovně a v roce následujícím se nepatrně zvýší na 2,2 %. V souvislosti se zpomalováním ekonomiky by totiž měla slábnout poptávka po práci, zatímco její nabídka by se vlivem demografických a strukturálních faktorů měla zvyšovat vesměs stabilně.

V případě běžného účtu platební bilance odhadujeme v roce 2019 zvýšení kladného salda bilance zboží v důsledku jednorázového propadu vývozu motorových vozidel v polovině minulého roku. Ostatní složky běžného účtu by měly zhruba stagnovat či se jen nepatrně zlepšovat. Ve výsledku by měl běžný účet vykázat přebytek 0,9 % HDP v roce 2019 a 1,4 % HDP v roce 2020.

Hospodaření sektoru vládních institucí predikujeme pro letošní i následující rok jako mírně přebytkové. Vzhledem k pozici ekonomiky v hospodářském cyklu by se nejdynamičtěji měly vyvíjet výnosy ze zdanění práce, přičemž v roce 2020 by daňový mix měla posílit nová diskreční opatření. Růst výdajů budou určovat investiční výdaje, platy zaměstnancům a sociální transfery domácnostem. Ve strukturálním vyjádření odhadujeme v tomto roce mírnou expanzi, v roce příštím spíše neutrální nastavení fiskální politiky. Samotná změna makroekonomické predikce pak nemá implikace pro bezprostřední vývoj veřejných financí, jelikož klíčové nominální veličiny odhaduje na stejné či vyšší úrovni.

Predikce makroekonomického vývoje je zatížena množstvím rizik, která v úhrnu považujeme za vychýlená směrem dolů. Hlavní vnější rizika stále představuje vystoupení Spojeného království z Evropské unie, nárůst protekcionismu, výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu nebo Číně či možná eskalace problémů italského bankovního sektoru. Mezi vnitřní rizika patří domácí trh práce a trh nemovitostí, nebo očekávané zásadní strukturální změny v automobilovém průmyslu související s přijatými emisními normami.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Hybatelem vývoje životního pojištění je demografie


Fiskální výhled České republiky

České veřejné finance jsou jedny z nejlépe hospodařících v rámci zemí Evropské unie. S přebytkem ve výši 1,1 % HDP vykázala Česká republika v roce 2018 šesté nejvyšší saldo a čtvrté nejnižší zadlužení. Více než polovina přebytku přitom byla dosažena nikoliv vlivem růstu ekonomiky, ale strukturálně.

Se zohledněním dosavadního plnění státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a zdravotních pojišťoven očekáváme také letos přebytkové hospodaření. Expanzivní fiskální politika pak pomáhá mírnit dopady ztráty dynamiky exportních trhů na českou ekonomiku, převážně prostřednictvím stimulace domácí spotřeby a investiční aktivity.

Hospodaření sektoru vládních institucí

Podzimní notifikace deficitu a dluhu sektoru vládních institucí vylepšila dubnový odhad pro rok 2018 na přebytek 1,1 % HDP, což potvrdilo, že české veřejné finance byly v tomto roce jedny z nejlépe hospodařících v Evropské unii. Pozitivní byla rovněž dynamika investičních výdajů, jejichž akcelerace v druhé polovině roku 2018 vedla k celkovému meziročnímu nárůstu o více než 30 %. Silný růst pokračoval i v prvním pololetí roku 2019. U investičních výdajů spolufinancovaných z fondů Evropské unie činilo loňské zvýšení dokonce 60 %. Alokaci z let 2014 a 2015 se tak podařilo využít v plném rozsahu a zajistit tím její zvýšení pro zbytek programového období ve výši téměř 37 mld. Kč.

Očekáváme, že hospodaření veřejných financí zůstane přebytkové i v tomto a příštím roce. Přebytky však mají sestupnou tendenci. Jednou z příčin tohoto vývoje je postupné ochlazování ekonomické aktivity spojené s vlivem vnějšího prostředí. Pro letošní rok odhadujeme růst reálného hrubého domácího produktu ve výši 2,5 %, přičemž v roce 2020 by měl růst zvolnit na 2,0 %. Výrazné zpomalování v Německu a následně v celé eurozóně, které může dále umocnit materializace rizik v mezinárodním obchodě, je významným faktorem, jejž nastavení veřejných financí malé otevřené ekonomiky musí brát plně v úvahu.

Vnější ekonomická rizika však doplňují i ta vnitřní, spojená se stárnutím populace a přechodem na ekonomiku založenou na tvorbě vyšší přidané hodnoty. Stárnutí populace se neodráží jen v současné situaci na trhu práce, ale také v budoucích tlacích na veřejné příjmy a výdaje. Značný nárůst výdajů v oblasti penzí, zdravotnictví nebo dlouhodobé péče v nadcházejících dekádách již dnes ovlivňuje fiskální politiku skrze střednědobý rozpočtový cíl a z něj vyplývající nastavení výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů. Jeho hodnota je pro období let 2020–2022 stanovena o 0,25 procentního bodu přísněji než dosud. Zpřísnění na −0,75 % HDP vyplývá právě z absence reforem sociálních systémů zajišťujících jejich dlouhodobou finanční udržitelnost.


Mohlo by vás zajímat: Willis Towers Watson: Investice do InsurTech neustále rostou


Hospodaření sektoru vládních institucí

Hodnoty a odvození výdajových rámců na roky 2020 až 2022 obsahuje Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky, schválená vládou 29. dubna 2019. Z aktualizovaných částek rámců pak vychází návrh státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2020 a jejich střednědobých výhledů. Předkládaný Fiskální výhled České republiky se o ně opírá zvláště v rovině nastavení veřejných výdajů. Dále vychází z listopadové Makroekonomické predikce České republiky.

Fiskální výhled České republiky očekává v letošním roce přebytek hospodaření sektoru vládních institucí ve výši 0,3 % HDP. Pro rok 2020 odhadujeme přebytek na úrovni 0,1 % HDP, který reflektuje plnění programových priorit vlády v sociální oblasti, stejně jako v investičních výdajích do fyzického i lidského kapitálu a zpomalování růstové dynamiky české ekonomiky. V dalších letech očekáváme, že by se saldo sektoru vládních institucí mělo pohybovat v mírně záporných hodnotách. Strukturální saldo by mělo dosahovat mírných schodků na úrovni 0,3 % HDP po většinu let predikce a výhledu, což implikuje neutrální nastavení fiskální politiky. Česká republika by tak měla i nadále plnit v celém horizontu Fiskálního výhledu svůj střednědobý rozpočtový cíl dle preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu a národního fiskálního pravidla. Zadlužení sektoru vládních institucí by mělo v souladu s očekávaným vývojem salda a nominálního hrubého domácího produktu pokračovat v poklesu až pod hodnotu 30 % HDP v roce 2022. Stav veřejných financí v současné době a blízké budoucnosti byl rovněž jedním z faktorů, které rozhodly o zvýšení ratingového hodnocení České republiky agenturou Moody’s na začátku října letošního roku.


Mohlo by vás zajímat: Změna zdanění rezerv prošla třetím čtením. Byl porušen zákon?


Vyčíslené budoucí výdaje důchodového systému v České republice dávají představu o příčinách a velikosti rizik jeho dlouhodobé udržitelnosti. Poslední demografická projekce Eurostatu předvídá poměrně značný pokles počtu obyvatel České republiky v dlouhém období. Poměr osob starších 65 let k osobám v produktivním věku 15 až 64 let se má do roku 2070 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 50 %. Výdaje na penze by měly do roku 2070 narůst o 2,8 procentního bodu z 8,2 % HDP na 10,9 % HDP. Skutečné náklady stárnutí budou citelně závislé i na případných revizích důchodového věku v souladu s vývojem očekávané doby dožití. V rámci první revize důchodového věku se vláda rozhodla jeho stávající nastavení neměnit. Další evaluace proběhne nejpozději v roce 2024. Nicméně během debaty o nastavení důchodového systému se objevila řada argumentů, které si zaslouží hlubší zkoumání. Proto letošní Fiskální výhled v rámci tradiční analýzy dlouhodobé udržitelnosti přináší doplňující informace o vývoji doby dožití ve zdraví a o determinantech výše výdajů na penze v mezinárodním srovnání.

Tematická kapitola se tentokrát věnuje problematice fiskálních pravidel. V současné době stojí celá Evropská unie před otázkou, jakým způsobem reformovat svůj fiskální rámec včetně nastavených fiskálních pravidel. Je zřejmé, že stávající rámec je velmi složitý, do značné míry netransparentní, čímž postupně ztrácí kredibilitu. Ministerstvo financí se do této debaty aktivně zapojilo a navrhlo nový design evropského pravidla opírající se o automatický systém strukturální bilance doprovázený korekčním účtem na eliminaci minulých chyb.


Mohlo by vás zajímat: Zdeněk Černý: Vstup do INSIA byl to nejlepší, co jsme mohli udělat


EK nechala odhad letošního růstu beze změn, příští rok zpomalí

Evropská komise (EK) snížila odhad růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,5 procenta. Ve své makroekonomické prognóze dnes uvedla, že slabší budou i následující léta. V příštím roce zpomalí tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,2 procenta, což je o tři desetiny procentního bodu méně než při červencové předpovědi. EK potvrdila odhad letošního růstu ekonomiky EU na 1,4 procenta, pro eurozónu odhad zhoršila na 1,1 procenta. V příštích letech čeká pomalejší růst.

Předpověď zároveň varuje před zpomalováním růstu hospodářství v příštích letech, které bude výraznější, než komise soudila v červencovém odhadu. Nebezpečí vidí Brusel zejména v napjaté geopolitické situaci a nejistém vývoji mezinárodního obchodu.

Zdroj: Ministerstvo financí

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články