Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje vládu. Chybí zásadní opatření pro boj se suchem


			Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje vládu. Chybí zásadní opatření pro boj se suchem
19.11.2019 Spektrum

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Kontroloři prověřili, jak resorty přistupují k boji se suchem, jak jej financují, zabývali se ale také například koncepcemi a plány, které si stát schválil a podle kterých se má řídit. Kontrola ukázala, že zásadní opatření pro boj se suchem chybí. Stávající dotační programy nejsou na řešení otázky sucha přizpůsobeny a nová opatření – až na jednu výjimku – resorty do praxe nezavedly. Boj se suchem také ztěžují rozpory a protichůdné postoje resortů.

Kontrolou bylo také zjištěno, že pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody neexistuje žádná právní úprava. Celá tato problematika byla strategicky řízena zejména na základě dvou vládou schválených materiálů. Bylo ověřeno plnění úkolů MZe a MŽP v oblasti boje se suchem. Ačkoli většina úkolů byla splněna, na řadu z nich nenavázala realizace skutečných opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Deficit půdní vláhy v ČR Zdroj NKÚ, InterSucho

Za období let 2016–2018 vykázaly MZe a MŽP dotační programy týkající se řešení problematiky sucha v celkové částce téměř 28 mld. Kč. Jednalo se však v naprosté většině o programy, které tyto resorty realizují dlouhodobě a jejichž hlavním cílem není řešení problematiky sucha. Ne všechny dotační programy přímo a jednoznačně přispívaly ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Většina programů neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle v oblasti zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, takže přínosy těchto programů a plnění cílů v této oblasti nelze vyhodnotit.

Nové programy, jejichž hlavním cílem má být dle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky řešení negativních následků sucha a nedostatku vody, MZe nezahájilo a MŽP v jejich rámci vyplatilo zanedbatelné částky. Pro zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody je zapotřebí prosadit efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení, dosáhnout odstranění rozporů a úzce resortních hledisek.  Celkové vyhodnocení vyplývá z těchto zjištěných nedostatků.


Mohlo by vás zajímat: Co přináší nové Incoterms 2020?


Nedostatečná právní úprava

Vodní zákon zmiňuje problematiku sucha pouze okrajově a novela tohoto zákona se speciální částí týkající se sucha zatím nebyla schválena. Chybějící stanovení zákonných práv a povinností jednotlivých zainteresovaných subjektů komplikuje realizaci opatření na zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. Dále chybí tzv. protierozní vyhláška, která má zpřesnit pravidla pro hospodaření na erozí ohrožených pozemcích.

Formální plnění úkolů uložených vládou ČR

MZe a MŽP mělo zajistit plnění usnesení vlády ČR z roku 2015 č. 620, které obsahuje 49 úkolů týkajících se oblasti sucha. Obsahem mnoha úkolů však bylo pouze provést analýzu, vypracovat návrh, zhodnotit potenciál, nikoli již realizovat příslušná opatření. Příkladem jsou úkoly, v jejichž rámci byl připraven návrh novely vodního zákona týkající se racionálního nastavení ceny odběrů surové vody z podzemních a povrchových zdrojů, nebo úkol zaměřený na revizi lokalit pro akumulaci povrchových vod, které jsou významné pro zajištění zdrojů vody v budoucnosti, nebo úkol na přípravu fondu těžko pojistitelných rizik, ze kterého by mohly být pojištěny i škody způsobené suchem a který stále nebyl zřízen. Přestože většina úkolů splněna byla, na tyto úkoly nenavazovala žádná realizace.


Mohlo by vás zajímat: Jakub Strnad ke změnám v PRVNÍ KLUBOVÉ: Férovost a srozumitelnost bude pro každého


Nedostatky koncepce

Základním strategickým materiálem pro zmírňování negativních následků sucha a nedostatku vody je Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (dále též „Koncepce“). V Koncepci je uvedeno celkem 30 opatření. U jednotlivých opatření však nejsou stanoveny cíle, které by byly konkrétní, měřitelné, realistické a termínované. V samotném textu Koncepce není uvedeno, kdo za realizaci jednotlivých opatření odpovídá. U některých opatření postupují MZe a MŽP v rozporu s Koncepcí (opatření Změna zemědělské politiky v oblasti podpory pěstování energetických plodin).

Absence konkrétních a měřitelných cílů a ukazatelů pro oblast sucha

Téměř pro všechny dotační programy realizované MZe a MŽP v rámci problematiky sucha a nedostatku vody platí, že jejich hlavním cílem a účelem nebylo řešit problematiku sucha. Tomu odpovídají stanovené cíle a ukazatele, které slouží k hodnocení nastavených cílů programu, nikoli však k tomu, aby byl sledován a hodnocen přínos dotačních programů k zmírňování dopadů sucha a nedostatku vody. Přínosy vynaložených prostředků ve vztahu k problematice sucha byly neprokazatelné.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


Nerealizované nové dotační programy

MZe a MŽP nezahájily téměř žádné nové dotační programy určené na zmírňování dopadů sucha a nedostatku vody, případně bylo v těchto programech nízké čerpání peněžních prostředků. MZe a MŽP realizují dlouhodobě stále stejné dotační programy, které nemají za hlavní cíl boj se suchem. V Koncepci MZe uvedlo přehled 15 národních dotačních programů v gesci MZe financujících opatření na zmírnění negativních dopadů sucha, pět z nich k 31. 12. 2018 nebylo zahájeno – jedná se právě o nové dotační programy (např. program zaměřený na výstavbu přehrad). V resortu MŽP je novým přístupem k řešení problematiky sucha a nedostatku vody program hospodaření se srážkovými vodami, tzv. Dešťovka, z něhož bylo z národních zdrojů v období let 2016–2018 vyčerpáno 42 mil. Kč.

Miliardové chyby ve výkaznictví

MZe v materiálech pro vládu vykázalo celkovou částku vynaloženou na boj se suchem ve výši 29 mld. Kč. Kontrolou však bylo zjištěno, že při stanovování výše této částky ze strany MZe došlo k celé řadě nesprávností. Kontrolou zjištěná částka vyplacených prostředků na problematiku sucha byla ve výši necelých 26 mld. Kč. Rozdíl tak činil více než 3 mld. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Výjimka dle § 3 odst. 2 ZDPZ


Rozpory mezi MZe a MŽP

Spolupráce MZe a MŽP v oblasti zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody nebyla vždy optimální. To dokazuje mj. nepřijetí protierozní vyhlášky, která je klíčová pro zlepšení hospodaření na zemědělské půdě a posílení její schopnosti zadržet vodu. Dalším příkladem je realizace protichůdných dotačních programů. Z rozpočtu MZe dochází k technickým úpravám koryt drobných vodních toků, bez požadavku na přírodě blízký stav. Z dotačního programu MŽP dochází k odstraňování nevhodných technických úprav a vracení vodních koryt přírodě blízkému stavu. Rovněž v oblasti dotací na kanalizace mezi MZe a MŽP nepanovala shoda. Tyto dotace poskytovaly MZe i MŽP, pouze MZe však podporu oblasti kanalizací zařadilo mezi dotační programy financující zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, na rozdíl od MŽP.

Rostoucí škody způsobené suchem a jejich finanční náhrady

Škody vzniklé suchem v posledních letech rostly. Odhad skutečné celkové škody způsobené suchem v zemědělství a lesním hospodářství byl dle MZe:

  • 3 mld. Kč v roce 2015,
  • 7,7 mld. Kč v roce 2017,
  • 24 mld. Kč v roce 2018.

Na náhrady škod způsobených suchem v letech 2015 a 2017, které nejsou aktivním bojem se suchem, ale pouze finančním příspěvkem na překonání nepříznivého období, vyplatilo MZe zemědělcům v období 2016–2018 téměř 2,4 mld. Kč. Na realizaci investičních dotačních programů na zmírnění negativních dopadů sucha v období let 2016–2018, které lze považovat za preventivní opatření v boji se suchem, MZe vynaložilo 2,9 mld. Kč. Rostoucí náhrady škod však poukazují na to, že realizovaná preventivní opatření v boji se suchem nejsou dostatečně účinná.


Pozn.: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články