Jak by měla vypadat retailová investiční strategie Evropské komise?


			Jak by měla vypadat retailová investiční strategie Evropské komise?

Insurance Europe (IE) zveřejnila odpověď na konzultaci orgánu dohledu EIOPA týkající se jeho návrhu poradenství Evropské komisi ohledně určitých aspektů ochrany retailového investora.

Zmíněné poradenství má být využito při zpracování návrhů Evropské komise v rámci přezkumu retailové investiční strategie EU, která může mít významné dopady na pojišťovnictví a spotřebitele. Podle IE je tudíž životně důležité, aby byla brána v legislativních návrzích v úvahu specifická povaha pojišťovacího sektoru a nabízených pojistných produktů. Vzhledem k tomu, že orgán dohledu EIOPA uznává, že směrnice o distribuci pojištění (2016/97/EU; IDD) poskytuje solidní a přiměřený rámec pro distribuci pojištění, tak prioritně musejí být podporována existující pravidla, jež je třeba propojit s cílenými zlepšeními, je-li to potřebné.


Mohlo by vás zajímat: Válečný konflikt a pojištění. Jaké jsou možnosti?


IE vítá řadu návrhů EIOPA, jež představují pragmatický krok směrem k jednodušší „cestě“ spotřebitele. Mezi ně patří například dlouho potřebná eliminace duplicitních informačních požadavků a zavedení digitálních informačních pravidel přátelštějších vůči spotřebitelům. IE je názoru, že jako u jiných iniciativ týkajících se zveřejňování, resp. informačních povinností, je zapotřebí, aby příslušné instituce EU provedly rozsáhlé testování u spotřebitelů s cílem zajistit, že navrhovaná opatření povedou k jasnému zlepšení u všech uvažovaných produktů a nebudou už mást spotřebitele.

Navíc ale nové návrhy musejí být podle IE přiměřené. Pravidla by měla být vždy konstruována tak, aby uspokojila potřeby spotřebitelů, aniž by však byla příliš zatěžující pro pojistitele.  Tento požadavek se zdůrazňuje z toho důvodu, že dodatečné legislativní požadavky obvykle vedou ke zvýšeným nákladům pro pojistitele a v konečném důsledku dopadají na spotřebitele.


Mohlo by vás zajímat: Výrobci aut v Německu nechtějí sdílet data


IE pokládá též za důležité poznamenat, že směrnice o distribuci pojištění byla záměrně pojata a připravena jako minimální harmonizace s cílem umožnit nutnou flexibilitu, aby mohly být vzaty v úvahu lokální tržní struktury a spotřebitelské chování. Na všech trzích má klíčový význam přístup spotřebitelů k poradenství, jež by jim přinášelo prospěch. Tímto způsobem se může zvýšit participace spotřebitelů a jejich důvěra v kapitálové trhy. Opatření přijatá v rámci retailové investiční strategie by tudíž neměla omezovat schopnost spotřebitelů získat dostupné vysoce kvalitní poradenství fungující v existujících tržních strukturách.

I když návrhy EIOPA k zefektivnění poradenství a procesu prodeje jsou vítány, přesto je třeba další práce, aby bylo zajištěno, že tyto návrhy budou vyhovovat jak pro online, tak i pro offline prodeje a nevyústí v služby nižší kvality poskytované spotřebitelům. Pokud jde o komplexitu produktů, IE konstatuje, že příznačné vlastnosti pojistných produktů, jako jsou dlouhodobé trvání, dohodnuté pojistné plnění po uplynutí pojistné doby, stejně jako fixní podmínky, finanční záruky, nebo rozsah pojistné ochrany, nezvyšují komplexitu pojistných produktů.  Naopak, tyto vlastnosti pomáhají spotřebitelům řídit rizika. Nicméně vylepšení vyžadují informace poskytované ve Sdělení klíčových informací (KID), jelikož spotřebitelé potřebují dobře rozumět tomu, zda daný pojistný produkt nabízí či nenabízí například pojištění biometrických rizik, finanční garance, jiné mechanismy kapitálové ochrany nebo pojistné plnění.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články