Směrnice IRRD: Insurance Europe nesouhlasí s Evropskou komisí


			Směrnice IRRD: Insurance Europe nesouhlasí s Evropskou komisí

Insurance Europe (IE) zveřejnila odpověď na konzultaci Evropské komise týkající se návrhu na úpravu ozdravných postupů a řešení krize pojišťoven formou směrnice (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD). 

Insurance Europe konstatuje, že návrhy Evropské komise ohledně implementace rámce pro ozdravné postupy a řešení krize pojišťoven překračují to, co je potřebné, a to vzhledem k již existujícím rozsáhlým ochranným opatřením přijatým k ochraně spotřebitele. S ohledem na specifický charakter podnikání v pojišťovnictví a existující nástroje v rámci režimu Solventnost II, není prostě potřeba zapojovat do regulace tak rozsáhlou směrnici.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Jiří Doubravský


Navíc, prostá aplikace směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tj. směrnice 2014/59/EU), bez uvážení specifik pojišťovnictví, není vůbec nevhodná. Takový postup by těžce narušil rozdílné procesy řešení krizí v případě pojišťoven v potížích.    

Kromě toho Evropská komise by měla podle IE usilovat o vytvoření takového rámce, který je sladěn s mezinárodně dohodnutými standardy, a starat se o to, aby pojišťovny nebyly přetíženy nadbytečnými a nákladnými požadavky. IE identifikovala tyto klíčové problémy, resp. specifikovala následující obavy:  

  • požadavek, aby každý pojišťovací a zajišťovací podnik připravil preventivní ozdravné plány nebo aby podléhal plánování řešení problémů, by měl být vázán na cíle řešení problémů, zejména z toho hlediska, jsou-li podstatné pro kontinuitu kritických funkcí; kromě toho by měly být stanovány na základě souboru kritérií založených na riziku,
  • návrh Evropské komise uložit minimální pokrytí národního trhu – u ozdravných postupů ve výši 80 % a u plánování řešení krize ve výši 70 % – nemá vazbu na cíle řešení krize nebo fungování kritických funkcí, a proto nemá podporu ze strany pojišťovnictví,
  • návrhy Evropské komise předpokládají hodně nových pravomocí pro orgány dohledu a pro orgány pro řešení krizí. I když pojišťovací průmysl uznává potřebu stanovit odpovídající pravomoci pro dané orgány, aby mohly realizovat jejich povinnosti, tak řada návrhů by poskytla orgánu dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a národním orgánům dohledu značnou pravomoc k zásahu i pravomoc k volnému uvážení,
  • návrhy by rovněž vedly k podstatnému zvýšení role EIOPA v přípravě a dohledu nad režimem pro ozdravné postupy a řešení problémů. Taková zvýšená role EIOPA by mohla vyústit v nežádoucí posun pravomocí mezi ní a národními orgány dohledu/orgány pro řešení problémů.   

Zájemci o tuto problematiku si mohou samozřejmě prostudovat celé znění odpovědi IE na danou konzultaci. https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/3fcda600-b493-4230-8da8-8db91c91bf1c/Views%20on%20EC%20proposals%20on%20establishment%20of%20an%20Insurance%20Recovery%20and%20Resolution%20Directive.pdf


Mohlo by vás zajímat: 2021: Allianz rostl provozní zisk +24,6 %. AIG vykázal kombinovanou kvótu 92,4 %


K jedné věci z prohlášení IE, tj. k limitům ve výši 80 % a 70 %, je však důležité se ještě vrátit. IE totiž upozornila na velkou důležitost proporcionální aplikace požadavků uvažované směrnice. Navrhované požadavky na pokrytí trhu nejsou založeny na rizicích a mohly by se tak dotknout mnoha malých pojišťovacích podniků, které neposkytují kritické nebo významné služby. Tyto limity jsou vnitřně arbitrární (v zásadě nahodilé) a nemají žádnou vazbu na rizikovost pojišťovacího podniku, nemluvě o tom, že jdou nad rámec očekávání vymezených v mezinárodních standardech.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články