2021: Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR


			2021: Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR

Společnost Vienna Insurance Group (VIG) zveřejnila výsledky za rok 2021. Objem pojistného vzrostl na 11 mld. EUR (+5,5 %). Zisk (před zdaněním) stoupl na 511 mil. EUR (+47,8 %). Ukazatel combined ratio výrazně zlepšen na 94,2 % (-0,8procentního bodu) a návrh dividendy byl zvýšen na 1,25 EUR na akcii (66,7 %).

„Válka na Ukrajině, v srdci jednoho z našich trhů VIG, se nás hluboce dotýká. S velkými obavami musíme sledovat, že dnes jsou lidé v evropské zemi a v naší skupině vystaveni ohrožení života a zdraví. Nyní jde v první řadě o bezpečnost a o co nejlepší podporu zaměstnankyním a zaměstnancům našich ukrajinských společností v této strašné situaci. Okamžitě po vypuknutí války začali společnosti VIG s poskytováním rozsáhlé pomoci a projevili tak mimořádnou soudržnost v rámci naší skupiny. Současně jsme zřídili fond „VIG Family Fund“ se základním vkladem 5 mil. EUR, do kterého mohou přispívat všechny naše společnosti a zaměstnanci VIG. Cílem je poskytnout přímou finanční podporu našim kolegyním a kolegům z ukrajinských společností v nouzových situacích v důsledku války a během fáze obnovy,“ uvedla generální ředitelka VIG Elisabeth Stadler.

„Současná válečná situace na Ukrajině je v první řadě spojena s lidským utrpením, ale také s ekonomickými nejistotami a případnou volatilitou na kapitálových trzích. To v současnosti ztěžuje odhad rozvoje podnikání v roce 2022. Skupina VIG se však na základě své široké diverzity a konzervativní investiční a zajišťovací politiky cítí být schopná, i nadále dobře řídit operativní podnikání v pojišťovnictví. To jsme v posledních letech opakovaně dokázali v náročných situacích. Dává nám to jistotu, že budeme pokračovat v pozitivních výkonech i v roce 2022," doplnila Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Vztahy ke spotřebitelům nejsou vždy vstřícné


Nový miliardový skok v rámci pojistného

S celkovým objemem pojistného ve výši 11 mld. EUR byla překonána hodnota z předchozího roku o více než 574 mil. EUR a tím o 5,5 %. Současně tak bylo poprvé dosaženo hranice 11 miliard. Skupina VIG dokázala významně růst ve všech odvětvích. Jedinou výjimku představuje jednorázově placené životní pojištění, které v souladu se strategií mírně klesá. Pěkný přírůstek pojistného dosáhla v roce 2021 především oblast Ostatního majetkového pojištění (+8,0 %), stejně jako odvětví pojištění motorových vozidel (povinné ručení +7,0 %, havarijní pojištění +8,7 %).

„Předběžnými čísly za rok 2021, které značně překračují očekávání, prokázala skupina VIG ve druhém roce celosvětové pandemie opět silnou operativní odolnost. Výsledky jsou známkou úspěšného a diverzifikovaného postavení skupiny, vynikajících provozních výsledků všech našich pojišťovacích společností a včasné koncentrace na velké výzvy v našem odvětví, jako je například digitální transformace. Pro naše akcionářky a akcionáře navrhujeme grémiím za hospodářský rok 2021 výrazné zvýšení dividendy na 1,25 EUR na akcii. Představuje to nárůst o 66,7 % v porovnání s předchozím rokem a atraktivní dividendový výnos ve výši 5,0 %. Zároveň to znamená i jasné překročení dividendy ve výši 1,15 EUR zpřed pandemie koronaviru,“ dodala generální ředitelka VIG.


Mohlo by vás zajímat: Havárka bez pojistné částky zvítězila


2021 Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR 1

Velmi výrazně stouplo předepsané pojistné v segmentech Česká republika (+7,7 %), Rozšířená CEE (+9,3 %) a Skupinové funkce (+13,2 %). Ze zemí segmentu Rozšířená CEE pojistné dynamicky rostlo zejména v Pobaltí (+9,1 %), Chorvatsku (+23,1 %), Rumunsku (+17,2 %) a Maďarsku (+13,6 %). V roce 2021 bylo celkem 61,8 % koncernového pojistného nahospodařeno mimo Rakouska. Největší podíl z pojistného pochází s 5 267 mil. EUR z ostatního majetkového pojištění, následuje běžně placené životní pojištění s 2 683 mil. EUR, PZP s 1 612 mil. EUR, havarijní pojištění s 1 402 mil. EUR, jednorázově placené životní pojištění s 869 mil. EUR a zdravotní pojištění se 743 mil. EUR.

Plnění se službami navíc

Pojistná plnění nepatrně vzrostla o 1,6 % na 7,14 mld. EUR. Nárůst vyplývá kromě jiného z výrazně vyššího objemu obchodu v neživotních odvětvích. Mimořádný zřetel byl věnován rozšiřování digitálních služeb při posuzování škody a poskytování plnění. Některé společnosti VIG v této oblasti uvedly na trh speciální aplikace, jako například pobaltská společnost BTA pod názvem BTA DriveX, která umožňuje digitální posouzení vozidel a automatickou evidenci škod v rámci havarijního pojištění. Digitální aplikace ke zpracování škod byly v roce 2021 kromě jiného uvedeny na trh i rumunskou společností VIG Asirom a bulharskou společností Bulstrad.


Mohlo by vás zajímat: Kontejnerová lodní doprava v době koronavirové


Zisk (před zdaněním) zvýšen o téměř 50 %

Hodnotou 511,3 mil. EUR byla zřetelně překonána horní hranice 500 mil. EUR, očekávaná v roce 2021, výsledek předchozího roku byl zlepšen o 47,8 %. Nárůst zisku vychází především z výrazně lepšího ukazatele combined ratio a příznivého vývoje finančního výsledku. Navíc byly ve výsledku předchozího roku kromě jiného zohledněny odpisy goodwillu. Provozní výsledek skupiny, očištěný o pokles hodnoty nehmotného majetku, představuje 512 mil. EUR a také vykázal plus 5,1 % oproti předchozímu roku. Čistý výsledek 375,7 mil. EUR je o 62,3 % vyšší než výsledek porovnávacího období předchozího roku. Finanční výsledek (včetně výsledku podniků hodnocených at equity) ve výši 632 mil. EUR je o 6 % vyšší než hodnota rok předtím. Nárůst v porovnání se stejným obdobím předchozího roku vyplývá hlavně z lepšího výsledku z podílů na podnicích hodnocených at equity.

2021 Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR 2

Operativní Return on Equity (operativní RoE)

Skupina VIG vykazuje počínaje hospodářským rokem 2021 jako nový ukazatel profitability operativní Return on Equity (rentabilita vloženého kapitálu). Pro výpočet tohoto ukazatele slouží provozní výsledek skupiny v relaci k průměrnému vlastnímu kapitálu. Skupina VIG vykázala za rok 2021 hodnotu operativního Return on Equity před zdaněním ve výši 10,9 %.

Ukazatel combined ratio pod cílovou hodnotou 95 %

Obzvlášť výrazně se podařilo zlepšit ukazatel combined ratio. Jeho hodnota za rok 2021 ve výši 94,2 % představuje oproti předchozímu roku snížení o 0,8procentního bodu. Tento úspěch je v první řadě výsledkem lepšího škodního průběhu v segmentech Česká republika, Polsko a Rozšířená CEE a udržitelného zvýšení hospodárnosti v rámci operativní činnosti. Rozsáhlý zajistný program také dokázal omezit dopady závažných přírodních katastrof na combined ratio, které se na výsledku projevily netto částkou ve výši 90 milionů EUR.


Mohlo by vás zajímat: Kvalita autoservisů se v minulém roce nevrátila na předkoronavirovou úroveň


Solventnost

Předběžný ukazatel solventnosti skupiny představuje k 31. prosinci 2021 přibližně 250 % (včetně přechodných opatření) a podtrhuje tak vynikající vybavenost pojišťovací skupiny VIG vlastními prostředky. Údaje obsažené v této tiskové zprávě, týkající se hospodářského roku 2021, vycházejí z předběžných čísel. Definitivní čísla za hospodářský rok 2021 budou zveřejněna ve výroční zprávě 14. dubna 2022 na webové stránce www.vig.com. https://www.vig.com/en/home.html


Upozornění: Nové dělení segmentů ve výkaznictví

Ve výkaznictví se počet segmentů z důvodu přehlednosti snižuje z dosavadních dvanácti na šest. Těchto šest segmentů tvoří Rakousko, Česká republika, Polsko, Rozšířená CEE, Speciální trhy a Skupinové funkce. Pod segment Rozšířená CEE spadají Albánie včetně Kosova, Pobaltí, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Moldávie, Severní Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Ukrajina a Maďarsko. Segment Speciální trhy tvoří čtyři země, a to Německo, Gruzie, Lichtenštejnsko a Turecko. Segment Skupinové funkce sestává hlavně z činnosti VIG Holding a VIG Re. Trhy Černé Hory a Běloruska nejsou kvůli malé výši svých příspěvků součástí konsolidovaného celku.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články