Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (10. díl)


			Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (10. díl)
10.12.2012 Produkty

Dne 27. listopadu 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů několik zákonů týkajících se důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření. V desátém díle našeho seriálu o penzijní reformě na chvíli opustíme výklad k faktickému fungování doplňkového penzijního spoření a pokusíme se osvětlit poněkud nepřehlednou situaci v legislativním vývoji v oblasti druhého a třetího pilíře důchodového systému České republiky.  

 

Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření

Dne 27. listopadu 2012 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (dále jen „zákon o pojistném na důchodové spoření“). Zákon o pojistném na důchodové spoření upravuje inkasní stránku druhého pilíře důchodového systému, a to definicí pojistného na důchodové spoření a úpravou správy pojistného. Zákon o pojistném na důchodové spoření konkrétně zavádí nové peněžité plnění - pojistné na důchodové spoření se sazbou 5% ze základu pojistného, které bude převáděno na účet důchodového spoření, přičemž správu pojistného na důchodové spoření budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky.

Pro úplnost je třeba podotknout, že zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (o němž bude pojednáno v jiné souvislosti níže), se pro osoby účastnící se důchodového spoření (jak zaměstnance, tak i osoby samostatně výdělečně činné) snižuje sazba pojistného na sociální zabezpečení o 3%. Tato 3% jsou ony prostředky „vyvedené“ z prvního - státního důchodového pilíře, které však budou účastníkům důchodového spoření sraženy formou pojistného na důchodové spoření a navýšeny o další 2%.

Zákon o pojistném na důchodové spoření je nezbytným pro řádné fungování inkasa a převodu finančních prostředků ve prospěch důchodového spoření účastníků druhého pilíře. 

Zákon o pojistném na důchodové spoření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

Dne 27. listopadu 2012 vyšel ve Sbírce zákonů dále zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (dále jen „změnový zákon“).

Exkurz do právní teorie: účinnost zákona

Na úvod výkladu ke změnovému zákonu je třeba zdůraznit, že je nutné věnovat velkou pozornost počátku účinnosti jednotlivých částí a ustanovení změnového zákona a následně i počátku účinnosti změnovým zákonem novelizovaných právních předpisů (především zákona o doplňkovém penzijním spoření). Vysvětlení pro neprávníky: den účinnosti je dnem, od kterého jsou adresáti právní normy (v případě doplňkového penzijního spoření tedy např. penzijní společnosti, Česká národní banka jako orgán dohledu, účastníci DPS, distributoři DPS) povinni řídit se danou právní normou a od něhož jim vznikají zákonem stanovená práva a povinnosti. Počátek účinnosti je třeba odlišovat od počátku platnosti (tj. okamžiku, kdy se daná právní norma stane součástí právního řádu České republiky), který nastává dnem vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů. Účinnost právního předpisu nastává buď ve stejném okamžiku jako platnost nebo nastává později než platnost (nikdy ne dříve než platnost).

Počátek účinnost určitých částí změnového zákona

Účinnost části první (novelizující ustanovení týkající se distribuce doplňkového penzijní spoření), části druhé (doplňující zákon o správních poplatcích) a části dvacáté šesté (měnící zákon o pojistném na sociální zabezpečení) změnového zákona byla stanovena na 1. listopadu 2012. Vybraná ustanovení ZDPS tedy měla být částí první změnového zákona doplněna, změněna nebo zrušena k 1. listopadu 2012. Zákonem předjímaný den účinnosti změnového zákona a tedy novely ZDPS (1. listopad 2012) ovšem předchází datu vyhlášení změnového zákona ve Sbírce zákonů (27. listopad 2012), což je z ústavněprávního pohledu v rozporu s pravidlem stanoveným v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, že počátek účinnosti právního předpisu lze stanovit nejdříve dnem jeho vyhlášení. Mám tedy za to, že předmětné části změnového zákona nabyly reálně účinnosti  dnem vyhlášení změnového zákona ve Sbírce zákonů, tedy dne 27. listopadu 2012.

 

Část první změnového zákona

Část první změnového zákona mění a doplňuje zákon o doplňkovém penzijním spoření v části týkající se distribuce doplňkového penzijního spoření (jak již bylo řečeno výše, s účinností od 27. listopadu 2012).

Zákon č. 399/2012 Sb. především:

 • rozšiřuje okruh osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření. Vedle investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce penzijní společnosti bude moci distribuovat doplňkové penzijní spoření při splnění zákonných podmínek nově i obchodník s cennými papíry a vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry (dále společně jen „distributoři DPS“),
 • upravuje rozsah povinnosti odborné péče pro jednotlivé typy distributorů DPS,
 • stanoví pravidla pro neslučitelnost činností vázaných zástupců (neslučitelnost činností vázaných zástupců konkrétně znamená, že vázaným zástupcem penzijní společnosti, investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry nesmí být penzijní společnost, banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu EU k poskytování investičních služeb v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo v nečlenském státě EU, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, investiční zprostředkovatel, a dále vedoucí osoby, zaměstnanci, společníci nebo členové osob výše uvedených),
 • upravuje proces zápisů a registrací distributorů DPS,
 • upravuje pravidla pro obnovu zápisu, registrace a povolení činnosti jednotlivých typů distributorů DPS, a
 • upravuje a doplňuje ustanovení týkající se akreditované osoby a akreditace.

Novela ZDPS dále posunuje (zkracuje) termín pro doložení osvědčení o absolvování odborné zkoušky ze strany distributorů DPS, zaměstnanců distributorů DPS a zaměstnanců penzijních společností, kteří se přímo podílí na nabízení a zprostředkovávání doplňkového penzijního spoření, České národní bance, a to z 1. ledna 2014 na 1. června 2013. Podstatně (z 12 na 5 měsíců) se tedy zkracuje doba, po kterou bude moci distributor DPS nebo jeho zaměstnanec distribuovat doplňkové penzijní spoření bez doložení svých odborných znalostí a dovedností.    

Současně však novela ZDPS v této souvislosti stanoví, že odborné znalosti a dovednosti distributorů DPS lze prokázat osvědčením o absolvování odborné zkoušky před zkušební komisí akreditované osoby (tj. osoby, která je na základě povolení ČNB oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti distributora DPS) i před 1. červnem 2013, prakticky tedy kdykoliv od 27. 11. 2012, kdy v účinnost vstupují ustanovení novelizovaného zákona o doplňkovém penzijním spoření upravující pravidla pro odbornou zkoušku a postavení akreditované osoby provádějící odborné zkoušky.

Novela ZDPS od 27. listopadu 2012 také umožňuje povinným osobám skládat odbornou zkoušku před zkušební komisí akreditované osoby a akreditovaným osobám umožňuje vydávat osvědčení o absolvování odborné zkoušky povinné osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, i když ZDPS jako celek zatím nenabyl účinnosti.

Část čtvrtá změnového zákona

Část čtvrtá změnového zákona je technickou novelou zákona o doplňkovém penzijním spoření, která provádí zejména terminologické a technické opravy, úpravy, upřesnění a doplnění textu zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Část čtvrtá změnového zákona obsahuje 77 změnových bodů, a tak zmíním jen některé důležité věcné změny:

 • zkrácení maximální délky výpovědní doby smlouvy o DPS ze 2 na 1 měsíc,
 • zpřesnění podmínek pro vyplacení státního příspěvku na DPS,
 • stanovení termínu zahájení výplaty splátek starobní a invalidní penze na určenou dobu,
 • stanovení povinnosti penzijní společnosti oznámit účastníku, že jím předložená pojistná smlouva o pojištění doživotní penze nebo o pojištění penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, kterou účastník uzavřel se životní pojišťovnou, nesplňuje zákonem dané podmínky,
 • úprava definice úplaty za zhodnocení majetku v účastnických fondech,
 • zpřesnění obsahu sdělení klíčových informací,
 • změna definice lhůty, v níž je možno podat před rozhodným dnem žádost o poskytnutí dávek penzijního připojištění,
 • úprava pravidel pro vstup do transformovaného fondu a převod do účastnických fondů.

Účinnost části čtvrté změnového zákona nastává ke dni 1. ledna 2013.

Zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony (zákon zavádějící tzv. předdůchody)

Dne 27. listopadu 2012 vyšel ve Sbírce zákonů rovněž zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony. Zákon č. 403/2012 Sb. především zřizuje institut tzv. předdůchodů, a dále provádí technické úpravy stávajícího zákona o doplňkovém penzijním spoření. 

Předdůchody se budeme zabývat podrobněji v některém z dalších dílů našeho seriálu, a proto se v tomto okamžiku omezíme pouze na následující stručné shrnutí charakteristik předdůchodů:

Předdůchod je specifický dřívější způsob čerpání obecné dávky z doplňkového penzijního spoření, který bude umožněn osobám ve věku blízkém důchodovému věku, a na to navazující úprava zvýhodňující postavení takové osoby v systému důchodového pojištění (tzn. v prvním - státním důchodovém pilíři) a v systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud účastník doplňkového penzijního spoření splní určité podmínky stanovené zákonem o doplňkovém penzijním spoření  týkající se jeho věku a charakteristik vyplácené dávky, může z doplňkového penzijního spoření začít čerpat tzv. předdůchod. Při čerpání tohoto předdůchodu bude účastník zvýhodněn ze strany státu tak, že čerpání předdůchodu ze systému doplňkového penzijního spoření nebude mít negativní dopad na výši důchodových nároků z důchodového pojištění účastníka a na jeho postavení v systému veřejného zdravotní pojištění.

Asi nejdůležitější věcnou změnou zavedenou zákonem č. 403/2012 Sb., je změna věkové hranice pro vznik nároku na starobní penzi na určenou dobu, nároku na úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi a nároku na úhradu jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu z pevně stanoveného věku 60 let na variabilní hranici dosažení věku účastníka, který je o pět let nižší než věk potřebný pro na starobní důchod stanovený podle zákona o důchodovém pojištění.

Zákon č. 403/2012 Sb. nabývá účinnosti 1. ledna 2013.     

 

Petr Panský, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Zdroj: Petr Panský, Norton Rose

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články