25 let Asociace českých pojišťovacích makléřů. Jak to celé začalo?


			25 let Asociace českých pojišťovacích makléřů. Jak to celé začalo?

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná 25 let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Toto sdružení vzniklo v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které považovaly za klíčové, aby se konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této profese ve sféře českých finančních služeb.

Hlavním posláním Asociace českých pojišťovacích makléřů je podpora a ochrana společných zájmů členů a péče o spravedlivé uplatnění pojišťovacích makléřů nejen na domácím pojistném trhu, ale i v evropském měřítku. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, dbá o zvyšování odborné úrovně profese, prosazuje etické principy, navazuje mezinárodní kontakty a reprezentuje své členy vůči příslušným orgánům regulace a dohledu. Veškerou svou činností sleduje posilování profesionální a společenské prestiže pojišťovacích makléřů.

Působení Asociace se týká několika základních oblastí, jako je etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese a mezinárodní kontakty. Klíčovou oblastí je však legislativa. AČPM se rozhodujícím způsobem spolupodílela na přípravě „legendárního“ zákona 38 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Svými stanovisky a návrhy se zároveň podílela na podobě a obsahu směrnic EU o zprostředkování pojištění (IMD, IMD II, IDD).


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


„Věřím, že i nadále se v České republice přes velký konkurenční boj mezi pojišťovacími makléři dokážeme perfektně postarat o klienty a že budeme vždy hájit jejich zájmy. Věřím, že to je pro velkou většinu z nás čest, radost a nebojím se říci, že i vášeň. Potvrzením toho, že služba pojišťovacího makléře má smysl, je fakt, že většina firem této služby využívá. O tom, že klienti tuto činnost oceňují, svědčí fakt, že makléři každoročně rostou rychleji než celý pojistný trh a mají jeho stále větší podíl. To je určitě skvělá zpráva,“ řekla začátkem letošního roku předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová.

Asociace dnes úspěšně zastupuje české makléře při jednáních se zástupci orgánu dohledu, regulátora nebo i pojišťoven. Těší mě, že se nám podařilo etablovat profesi pojišťovacího makléře jako nezastupitelného partnera největších českých firem a organizací. Díky práci Asociace českých pojišťovacích makléřů dnes už většina těchto klientů dobře ví, že makléř stojí na jejich straně a že jim vždy pomůže správně se orientovat v nepřeberném množství nabídek a produktů, které nabízí dnešní globální pojistný trh,“ doplnil k roli Asociace na dnešním pojistném trhu její místopředseda Ivan Špirakus.


Mohlo by vás zajímat: NÚKIB: Kyberbezpečnost v ČR ohrožuje Čína. Útoky budou pokračovat!


Krušné začátky

Asociace českých pojišťovacích makléřů, která měla původní název Sdružení českých pojišťovacích makléřů, byla založena z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. K zakladatelům Asociace patřily i čtyři firmy s čistě českým kapitálem.

Při vzpomínkách na založení tehdy Sdružení českých pojišťovacích makléřů v roce 1994 se nelze vyhnout krátkému popisu dobového kontextu tak, jak jej vnímal první předseda Asociace Milan Kirinovič „Pojištění v myslích mnoha ředitelů podniků a zařízení, podnikatelů i ekonomů nebylo vždy zcela ujasněným institutem a nebylo výjimkou se setkat s pozůstatky názorů převládajících v době totality. Pamětníci si mohou vzpomenout, že v této době majetkové pojištění bylo často popelkou v hospodářských plánech podniků a nechyběly ani názory, že pojištění ve své podstatě snižuje u vedoucích pracovníků pocit odpovědnosti za předcházení vzniku škod, a tudíž by ani nemělo existovat. O samostatných zprostředkovatelích pojištění ani nemluvě.


Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: Důvěra v českou ekonomiku klesá!


„V nové době však tyto názory postupně mizely i v návaznosti na skutečnost, že na československou hospodářskou scénu začaly přicházet zahraniční pojišťovny a počínaje rokem 1990 a 1991 se začaly otevírat firmy domácích i zahraničních makléřských společností. Ty zahraniční pak byly zakládány jako nejprve československé, později české, právnické osoby, jak odpovídalo tehdejší legislativní úpravě. V důsledku tlaku ekonomické situace se profese pojišťovacího makléře začala rychle etablovat v českých hospodářských podmínkách. Ruku v ruce s tímto faktem vznikala i uvnitř této profese potřeba vyrovnat se s určitými jevy, jimž jednotliví makléři nemohli čelit odděleně a sami,“ pokračoval Milan Kirinovič.

Anglické know-how

Bylo tak zřejmé, že je nutná existence instituce, která by hájila a prosazovala společné zájmy ve vztahu s asociací pojišťoven, navázala kontakt s odpovídající mezinárodní makléřskou asociací, k čemuž tato již vyzývala, podílela se na tvorbě právních norem v oboru pojišťovnictví, mohla se stát partnerem pro státní dozor, tehdy ministerstvo financí, a v neposlední řadě stanovila etické zásady pro výkon povolání pojišťovacího makléře. Poměrně přísné podmínky nastavené pro přijetí za člena Sdružení měly přispívat ke kvalitě výkonu tohoto povolání.

Je nutné uvést, že to byli zejména angličtí makléři, kteří přinesli know-how nové profese a zkušenosti z anglického pojišťovacího trhu do českých poměrů, a stali se tak institucionálními poradci při vytváření klimatu pro úspěšné zahájení činnosti tohoto druhu. Historie by měla být spojena s konkrétními osobami, proto v této souvislosti je vhodné zmínit jména Doug Pritchard a Den Reed, kteří zdůrazňovali myšlenku nutnosti založení vlastní makléřské organizace. Řada předběžných schůzek a porad, v nichž se o rozvíjení názorů a tříbení hledisek zasloužilo už i několik českých makléřů (zde nelze opomenout např. Ing. Zdeňka Tučka), vyústila v založení Sdružení (o rok později změněno na „Asociaci“) českých pojišťovacích makléřů ke dni 1. března 1994 (oficiálně byla organizace zaregistrována v červenci téhož roku). Ustavující schůze se zúčastnili zástupci 17 makléřských společností. Kontrast tohoto počtu s dnešním stavem a posouzení dosavadní činnosti Asociace svědčí o potvrzení účelnosti a životaschopnosti jejího vzniku a její existence,“ uzavřel svou krátkou inspekci do historie Milan Kirinovič.


Mohlo by vás zajímat: Michal Fremr a Radek Novák: „STAR“ má ambice zlepšit český pojistný trh


Logický krok

Vzhledem k přísným kritériím členství se původní počet členů Asociace v prvních letech nijak výrazně nezvyšoval. V roce 1999 tak vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). V roce 2000 přijala AČPM nové stanovy, které otevřely možnost všem registrovaným makléřům – právnickým osobám se na činnosti Asociace podílet. Po určitou dobu tedy vedle sebe obě profesní sdružení koexistovala a věnovala se vlastním aktivitám, které se někdy logicky prolínaly. Od začátku roku 2004 však probíhal proces sbližování, který vyústil v dohodu o sloučení a přijetí společných nových stanov. Dnem sloučení se stal 1. leden 2005 a jednotná profesní organizace od té doby nese název Asociace českých pojišťovacích makléřů.

„Sloučením profesních sdružení Asociace českých pojišťovacích makléřů a Komory pojišťovacích makléřů byl ukončen proces utváření regulace podnikatelského prostředí v oblasti pojišťovnictví na českém pojistném trhu. Skutečnost, že v předcházejícím období existovaly dvě profesní sdružení, byla zapříčiněna vývojem na českém pojistném trhu, rozdílnými podmínkami vzniku podnikatelských subjektů v oblasti pojišťovacího makléřství a neúměrnými požadavky na regulaci podnikání v oblasti pojišťovnictví. V počátcích AČPM byly členy tohoto sdružení především nadnárodní a zahraniční subjekty pojišťovacích makléřů, zatímco v KOPM byly členy čistě české makléřské subjekty střední velikosti,“ popisoval proces sloučení tehdejší předseda představenstva KOPM Stanislav Gluč.


Mohlo by vás zajímat: Ani Brexit, ani celní válka. Výrobcům automobilů vadí limity pro redukci CO2


„Obě sdružení měla jednotnou snahu o eliminaci rozšiřujících se negativních jevů v oblasti podnikání na pojistném trhu a narovnání přemrštěných požadavků na regulaci trhu. Tyto se především projevovaly v požadavcích na výši základního jmění právnických osob podnikajících v pojišťovnictví, výši povinného pojištění a dále pak na výši kvalifikačních požadavků pro udělování licencí k podnikání. Nelze opomenout, že místy byl vývoj vztahů mezi oběma sdruženími, vzhledem k rozdílným zájmům vyplývajícím z podstaty vzniku členských subjektů, dosti bouřlivý. Důležitý je však fakt, že v době, kdy vývoj podnikání v oblasti pojišťovnictví nutně potřeboval určitou regulaci, byla obě sdružení schopna dospět k sjednocení názorů a vytvořit na českém pojistném trhu jednotnou profesní organizaci,“ konstatoval Stanislav Gluč.

Evropa volá

Důležitým milníkem ve vývoji AČPM je říjen roku 1998, kdy byla Asociace přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojila se do jejích aktivit. Toto členství, jakož i členství v dalších dvou mezinárodních organizacích (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů WFII a Partneři zprostředkovatelů POI) pro AČPM znamená, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkuje, čerpat ze zkušeností dalších národních asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie.


Mohlo by vás zajímat: Počet srážek se zvěří se za 5 let téměř zdvojnásobil


Členstvím v BIPAR se Asociaci otevřelo okno do světa. Má přístup k bezprostředním informacím o událostech týkajících se pojišťovnictví a zprostředkovatelství v Evropské unii a v jejích členských státech i jinde ve světě. AČPM naopak poskytuje informace o českém pojistném trhu zájemcům ze zahraničí a zprostředkovává svým členům řadu zajímavých nabídek. Vstup České republiky do Evropské unie a přijetí příslušné legislativy umožnil  českým pojišťovacím makléřům rozšířit jejich obchodní aktivity do celého evropského hospodářského prostoru a na druhé straně se setkávat doma s konkurencí zahraničních kolegů.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články