Anketa: Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Hrozba, či příležitost?


			Anketa: Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Hrozba, či příležitost?

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, který transponuje do českého práva evropskou směrnici IDD, byl v srpnu podepsán prezidentem republiky a vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2018. Účinnost nové legislativy by se tak měla datovat k 1. 12. 2018. Osobností pojistného trhu jsme se zeptali, v čem vidí přínos, či naopak temné stránky tohoto klíčového pojišťovnického zákonu.

ALLIANZ PETR HRBACEKNový zákon vítáme. Jeho konkrétní přínos vidíme v jednoznačném kroku směrem k vyšší profesionalizaci trhu a nastavení minimálních standardů pro všechny skupiny osob zprostředkovávajících pojištění. Pevně věříme, že se projeví zejména ve správném nastavení pojistných smluv klientů a jejich celkovou spokojeností.

Nyní s napětím očekáváme vydání prováděcího předpisu, který umožní jednotný výklad zákona a je nezbytný pro přesné uvedení všech procesů, činností a smluvní dokumentace do souladu se zákonem. Potenciální hrozbou pro hladké zavedení zákona do praxe při dodržení stanovených termínů je pozdní vydání tohoto předpisu.

Petr Hrbáček, člen představenstva, CSO, Allianz pojišťovna


Osobně nový zákon o distribuci celkově vítám, i přes výhrady k některým ustanovením. Byl jsem celou Ivan Špirakus dobu projednávání velmi blízko legislativního procesu jako   místopředseda Asociace českých pojišťovacích makléřů, a jsem si   proto dobře vědom, že každý hráč na trhu se snažil prosadit, stejně   jako my, makléři, svůj pohled a své zájmy.  Vzájemným jednáním   jsme však, myslím, dospěli k přijatelnému kompromisu.

 Za největší přínos zákona považuji sjednocení pravidel odborné péče   a informačních povinností směrem ke klientovi bez ohledu na to, zda   pojištění získá přes zprostředkovatele, či přímo v pojišťovně. Za   klíčový považuji i nový systém odborných zkoušek, který se dlouho   nedařilo prosadit v rámci novel zákona 38/2004 Sb. a očekávám postupné zvýšení odborné úrovně celého trhu.

Problémy a nepříjemné náklady navíc však mohou způsobit zejména zvýšené požadavky na předsmluvní dokumentaci a informování klienta, zejména u životního pojištění s investiční složkou, a také na archivaci všech nabídek klientům.

Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA a místopředseda AČPM


Mohlo by vás zajímat: INSIA radí: Chalupářská sezona končí, pozor na zloděje!


Směrnice IDD reaguje na situaci na evropském pojišťovacím trhu, která zde byla před několika lety. Český pojistný trh byl v průběhu minulých let výrazně regulován. Důraz byl kladen zejména na informování klientů a na upevnění jejich práv s ohledem na možnou neznalost pojistných produktů. Zvýšený důraz se nyní klade na profesionalitu distributorů pojištění. Tato úprava přináší další regulace do prostředí, které je již nyní svázáno mnoha pravidly a zákony.

Změna registračních podmínek pro distributory zabezpečí, že aktivními zůstanou pouze ti, kteří činnost v oblasti pojišťovnictví skutečně vykonávají, a přinese tak „vyčištění“ registru pojišťovacíchFrantišek Vlnař zprostředkovatelů. Z registru zmizí dlouhodobě neaktivní zprostředkovatelé a pravděpodobně i ti, kteří se věnují pojišťovnictví jen ojediněle. Dále na základě povinných zkoušek by mělo docházet k dalšímu zvyšování odbornosti a profesionality pojišťovacích zprostředkovatelů, což povede ke zlepšení servisu a informovanosti klientů. Jinými slovy klient před uzavřením smlouvy dostane více kvalitních informací, aby se dokázal správně rozhodnout.

Negativním dopadem bude navýšení administrativy, což se může projevit v ceně pojistných produktů. Dále potencionální klient musí ještě před samotným podpisem pojistné smlouvy prostudovat velké množství odborné dokumentace. Poté musí podpisem stvrdit, že se s obsahem dokumentů seznámil, a že obsahu rozumí. Pro klienty tato regulace tedy přinese více informací pro rozhodování, ale současně zabere výrazně více času při sjednávání.

Nový zákon je zatím velmi krátce schválený a zatím nezačal platit. I když přípravy na jeho implementaci jsou již nyní, bude hodně záležet i na reálné praxi a na výkladu některých právních ujednání.

František Vlnař, člen představenstva České podnikatelské pojišťovny


Martin Žáček 2018 Určitě chápu potřebu chránit spotřebitele před nekalými praktikami,   takže směr považuji za správný. Nicméně si osobně myslím, že   sebepřísnější regulace nenahradí práci kvalitního finančního poradce.

 Větší množství papírů a podepsaných dokumentů neznamená   automaticky vyšší spokojenost zákazníka.

 A ani jeho jistotu nebo zvýšení finanční gramotnosti, protože ta kvanta   podkladů ho udolají a redukují jeho ochotu věnovat jim náležitou   pozornost.

 Martin Žáček, předseda představenstva a generální   ředitel pojišťovny UNIQA


Směrnice IDD klade důraz na ochranu zákazníka v oblasti pojištění, který kopíruje obecný trend a snahy o zvyšování úrovně ochrany spotřebitele – český Zákon o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) tento trend naplňuje. Smyslem Zákona je zajistit, že zákazník při uzavření pojistné smlouvy udělá informované rozhodnutí na základě přesně zaznamenaného poradenství od skutečného odborníka.

KOOP Eva Poláchová

Pro Kooperativu nejsou nová pravidla, díky vysokým samoregulačním standardům, nijak přelomová, spíše nám urychlují integraci některých změn např. v procesech. Samozřejmě, že přenos obecnějších hodnotových principů ze směrnice IDD do konkrétních pravidel v zákoně vždy přináší některé výkladové pr oblémy, ty se však daří aktuálně řešit s důrazem na ochranu zákazníka, a to nejen v rámci ČAP, ale i v diskuzi napříč trhem a s regulátorem. Velmi pozitivně vnímám obecnou snahu a rozumnou a nebyrokratickou integraci jednotlivých článků zákona do života – a to jak na straně pojišťoven, tak i na straně distribuce.

Napříč trhem a všemi účastníky nyní probíhají odborné diskuze a pracovní setkání o implementaci jednotlivých ustanovení zákona. Osobně mám velkou radost z toho, že se jen tvrdě „nepřepisují“ nové povinnosti pro distributory a pojišťovny do smluvních dokumentů, ale že se hledají vhodná, v praxi realizovatelná řešení, která pro zákazníky přinášejí opravdovou přidanou hodnotu a dávají jim maximální možnou míru jistoty v tom, že jsou dobře pojištěni. 

Eva Poláchová, ředitelka Úseku provozní podpory obchodu, Kooperativa


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Pojištění v roce 2050


iva baranova KPMG Jako hlavní přínos nového zákona o distribuci pojištění a zajištění   vnímáme pokračování trendu   sjednocování právní úpravy napříč   jednotlivými segmenty finančního trhu. Podobné podmínky totiž již   dnes platí například pro distribuci investičních produktů nebo   spotřebitelských úvěrů.

 Dalším pozitivním prvkem zákona je zvýšení transparentnosti a   posílení ochrany zákazníků. Uplatňování těchto principů není   všelékem bez spolupráce všech zúčastněných včetně regulátora.

 Dotčeným subjektům podle našeho názoru může způsobit   problémy zejména fakt, že se jedná v krátké době o další komplexní   regulaci, kterou je nutné implementovat. Jako obvykle v případě transpozice předpisů EU bude také nutné vyjasnit výkladové nejasnosti nové právní úpravy. Nepředpokládáme ale, že by to byly překážky, se kterými by si účastníci trhu neporadili.

Iva Baranová, advokátka KPMG Legal


Legislativní proces nové právní úpravy distribuce pojištění byl dokončen po mnoha letech – a jak je již u nás zvykem, opět nebylo dodrženo datum transpozice směrnice IDD (původně 23. 2. 2018 a následně 1. 7. 2018) ani datum účinnosti 1. 10. 2018, kdy účinnost našeho zákona nastává až o dva měsíce později.

Účelem nové právní úpravy bylo především další zvýšení ochrany spotřebitelů při sjednávání pojistných produktů a zvýšení kvality distribuční sítě co do odborné úrovně, což je směr, který byl nastolen EU již v předchozích letech při regulaci distribuce ostatních finančních produktů mimo pojištění. Z praxe již víme, že tento směr je spojen s další administrativní zátěží a „papírováním“, což není vždy ku prospěchu klienta – spotřebitele. Podepisování delších a složitějších formulářů není v reálné praxi zárukou skutečné informovanosti klienta, může však skrývat další možnosti dozorového orgánu k sankčním opatřením.OK GROUP JUDr. Pavel Škrvna

Jako pozitivní hodnotíme skutečnost, že celá distribuce pojištění byla podřízena pod jeden právní předpis, dále požadavky na vzdělání a další vzdělávání zprostředkovatelů pojištění, nové skupiny odbornosti podle odvětví. Kvitujeme i snahu o omezení počtu distributorů zavedením průběžného správního poplatku, je však otázkou, zda nastolená výše bude skutečně tak zásadním regulačním mechanizmem.   

Jako problematickou chápeme kategorizaci zprostředkovatelů, kde sice na první pohled dochází ke zjednodušení, ale již na druhý zjišťujeme, že zde jsou instituty např. pojišťovna jako zprostředkovatel, nebo činnost pojistníka v nabízení možnosti stát se pojištěným, kdy nemáme praktickou zkušenost s jejich reálným naplněním. Je rovněž otázkou, zda je vhodné vynětí samostatných likvidátorů pojistných událostí z dosahu regulátora zprostředkovatelů pojištění a jejich podřízení pod režim živnostenského zákona. Každý z nás ví, jak specifická je problematika pojištění a likvidace pojistných událostí a jak důležitá je odbornost samostatných likvidátorů.

Za nepřijatelnou považujeme v nové právní úpravě možnost zprostředkovávat pojištění bez jakékoliv registrace, kdy zásadnějším kritériem je pouze jeho doplňkovost, resp. výše pojistného a rovněž „neodpovědnost“ pojišťovny za samostatného zprostředkovatele, který jedná jejím jménem. Zde může dojít k ohrožení práv spotřebitelů i dalších klientů, což je nepochybně v rozporu se samotným cílem nové právní úpravy.

Pavel Škrvna, ředitel úseku právní, vnitřní kontroly a compliance, společnost OK GROUP


Nový zákon o distribuci pojištění přinese komplexní změny nejen do stávající praxe v nabídce a distribuci pojištění,  ale zavádí je i do produktového vývoje a vlastní struktury distribuce.  Termín 1. prosince se tak už podruhé stává změnovým datem pro distribuci pojištění (novela stávajícího zákona, která přinesla regulaci provizí za životní pojištění před dvěma lety, také vstoupila v platnost 1. prosince).  A opět máme relativně krátký čas na zavedení poměrně významných změn. 

PČS Irena Rohlová

 Za pozitivní považuji z dlouhodobého hlediska snahu o kultivaci trhu.   Zjednodušení struktury distributorů, požadavky na jejich odborné   předpoklady jsou rozhodně cestou správným směrem. Pozitivní je i   snaha o harmonizaci pravidel pro distribuci finančních produktů a   nastavení jednotných standardů.

 Na druhou stranu se výrazně zvýší nároky na informační povinnosti ke   klientům. Snaha dát klientovi co nejjednodušší a transparentní   informace, paradoxně způsobuje další požadavky na nové dokumenty   ke stávající poměrně obsáhlé dokumentaci. Vždyť už dnes uzavřít   například  investiční životní pojištění, znamená seznámit klienta   s dokumentací v rozsahu cca 200 stran. Zároveň zákon moc nepracuje   s aktuálními trendy v oblasti digitálních řešení, které jsou z pohledu   klienta standardem.

 Dlouhodobě očekávám, že s těmito dopady dojde ke změně přístupu k   tvorbě pojistných produktů. Pojišťovny se budou ještě více zaměřovat na potřeby klienta a jeho očekávání. A požadavky na analýzu klienta, poskytnutí doporučení nebo rady s sebou přinesou tlak na produktové parametry a efektivitu prodejních procesů.  

Novela přináší další regulaci v oblasti jednání s klientem a požadavky na analýzu jeho potřeb, znalostí a aktuální finanční situaci, a proto pravděpodobně dojde k výraznému útlumu prodeje investičního životního pojištění. Je otázkou, zda to už není ten pomyslný poslední hřebíček do rakve. Domnívám se tedy, že trh životního pojištění se zaměří na čistě rizikové produkty a dojde k dalšímu významnému poklesu investiční složky pojištění. Uvidíme, co přinese čas a praxe. 

Irena Rohlová, ředitelka úseku podpory prodeje Pojišťovny České spořitelny


Zákon o distribuci pojištění představuje završení mnohaletých snah o novelizace pravidel prodeje pojistných produktů. A právě kvůli opakovaným a často vyhroceným diskuzím by jeho obsah neměl nikoho příliš překvapovat.Šindelář_USF

Co může přinést v konečném součtu pozitivní efekt? Dobře nastavené odborné zkoušky, pročištěný registr se skutečnými počty anebo smysluplné posílení informačních povinností pro zákazníky.

Zda to převáží nesmyslnou administrativu u dalších zcela zbytných informačních formulářů, nejasná pravidla doporučení a rady, či totální chaos „evropského“ produktového řízení? To ukáže až čas, stejně jako na trhu životního pojištění již nemilosrdně sečetl účet za restriktivní regulaci stornodoby u provizí.

Jiří Šindelář, předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování


 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články