Více než jedna třetina lidí v Evropě nespoří na stáří!


			Více než jedna třetina lidí v Evropě nespoří na stáří!
17.1.2022 Pojistný trh

Insurance Europe (IE) prezentovala výsledky druhého panevropského šetření k penzím. Klíčový je závěr, že více než jedna třetina lidí v Evropě nespoří na stáří, respektive na penzi. 

IE se stejně jako v roce 2019 ptala občanů na jejich názory; tentokrát oslovila přes 16 000 občanů v 16 zemích. Kromě výše uvedeného klíčového sdělení vyplynuly z letošního šetření následující závěry:

 • z těch občanů, kteří nespoří na důchod, 30 % uvedlo, že si to nemohli dovolit. Jinými slovy řečeno, dosahovaný příjem jim to neumožňoval,
 • téměř pětina respondentů konstatovala, že pandemie COVID-19 měla negativní dopad na jejich penzijní úspory,
 • rozhodující prioritou (pro 49 % respondentů) zůstává bezpečnost penzijních úspor,
 • osoby spořící na penzi dávají přednost tomu, aby jim byly informace zasílány digitálně (spíše než v listinné podobě),
 • ve všech zkoumaných oblastech jsou podstatné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi,
 • podobně jako v roce 2019 se odpovědi liší v závislosti na osobnostních charakteristikách jako je věk, pohlaví, stav, úroveň vzdělání a zaměstnání.

Mohlo by vás zajímat: Využití meteorologických dat pro včasný odhad škod


Výsledky šetření jsou pro IE podnětem k akci. Pojistitelé jako hlavní poskytovatelé soukromých penzijních produktů mají zájem o součinnost s tvůrci politik s cílem řešit mezeru v úsporách na penzi. IE proto – i ohledem na skutečnost, že pandemie COVID-19 rozšířila zmíněnou mezeru – zastává a bude podporovat tyto názory a přístupy:

 • je důležité dále zvýšit povědomí o potřebě spořit na důchod a zlepšit úroveň finanční gramotnosti tak, aby jednotlivci mohli činit nejvhodnější rozhodnutí s ohledem na jejich vlastní možnosti či okolnosti. IE podporuje nedávné zaměření EU na digitální informace o penzích a vítá diskuzi o roli služeb evidence důchodů, jež proběhla v souvislosti s Unií kapitálových trhů,
 • šetření potvrzuje nutnost, aby penzijní politiky byly zaměřené na spotřebitele, byly založeny na doložení jeho požadavků a potřeb s tím, že každá nová iniciativa by měla být vždy podrobena rozsáhlému testování u spotřebitelů,
 • existuje jasný apetyt po ochraně formou finančních garancí, anuit a biometrického krytí, kterou tradičně nabízejí pojistitelé. Proto má kruciální význam, aby regulace, obzvláště obezřetnostní rámec Solventnost II, nebránila pojistitelům plnit jejich důležitou úlohu, tj. řešit mezeru v úsporách na penzi,
 • evropští občané v rozhodující většině upřednostňují digitální přístup k informacím o penzích. Je tudíž důležité, aby regulace poskytovatelům umožnila provozovat inovativní spojení s klienty,
 • šetření potvrdilo diverzitu, která je vlastní spoření na důchod napříč Evropou. Penze mají různé formy a jsou ovlivňovány širokou škálou faktorů. Podle IE tudíž neexistuje nějaký jediný přístup, který by řešil všechny problémy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články