Zveřejnění IFRS 17 v Úředním věstníku EU


			Zveřejnění IFRS 17 v Úředním věstníku EU

Insurance Europe (IE) informovala o zveřejnění IFRS 17 (Mezinárodní standard účetního výkaznictví) v Úředním věstníku EU.

Olav Jones, zástupce generální ředitelky IE, k tomu uvedl, že tato federace vítá finální verzi IFRS 17, kterou schválila Evropská komise a jež zahrnuje změnu ročních kohort (požadavek na segmentaci smluv založenou na ročních kohortách). Olav Jones dále zdůraznil, že příprava tohoto standardu trvala několik let. Během tohoto období se do něj podařilo zapracovat celou řadu nezbytných vylepšení, jež lépe odrážejí jak specifické charakteristiky závazků z pojištění včetně jejich dlouhodobé povahy, vlivu sdílení rizika a vzájemnosti (mutuality), tak rovněž význam řízení aktiv a pasiv.

Konkrétně IE vítá, že schválená a zveřejněná verze zahrnuje oproti verzi IASB (International Accounting Standards Board – Rada pro mezinárodní účetní standardy) řešení problému s ročními kohortami, čímž se otevírá cesta k tomu, aby IFRS 17 byl aplikován v Evropské unii od 1. ledna 2023, a to v souladu s harmonogramem vypracovaným IASB.  


Mohlo by vás zajímat: Právní aspekty pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou autonomními vozidly


Jones k tomu dodal, že problém ročních kohort vzbuzoval u pojistitelů značné obavy, jelikož požadavky IASB by znamenaly dodatečné náklady, a kromě toho by adekvátně neodrážely pravou ekonomickou povahu určitých pojistných produktů. Změna zahrnutá do IFRS 17 evropskými tvůrci politik poskytuje evropským pojistitelům opci vyjmout některé pojistné smlouvy (tj. ty, jež splňují jistá kritéria týkající se mutualizace nebo spárování peněžního toku) z požadavku IFRS 17 na roční kohorty. Závěrem tiskového prohlášení IE vyjadřuje naději, že IASB bude tuto změnu IFRS 17 eventuálně aplikovat na všechny pojistitele, tj. globálně.

Cílem tohoto článku je upozornit s využitím tiskového prohlášení IE na zveřejnění IFRS 17 v Úředním věstníku EU dne 23. 11. 2021. Jde o tento právní akt EU: Nařízení Komise (EU) 2021/2036 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Text s významem pro EHP).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články