VIG 2017: Zlepšení všech ukazatelů. Zisk 443 milionů €


			VIG 2017: Zlepšení všech ukazatelů. Zisk 443 milionů €

Finanční skupina Vienna Insurance Group zveřejnila své předběžné výsledky za rok 2017.  Přijaté pojistné stouplo na přibližně 9,4 mld. EUR (+3,7 procenta). Zisk (před zdaněním) se zvýšil na zhruba 443 mil. EUR (+8,8 procenta). Ukazatel combined ratio jasně zlepšen na 96,7 procenta (2016: 97,3 procenta). Návrh dividendy zvýšen na 90 centů na akcii (+12,5 procenta). Úspěšné zavedení trvale účinných opatření v rámci strategie „Agenda 2020“.

„Náš úspěch v roce 2017 je radostným výsledkem důsledně uplatňované obchodní strategie. Jako jeden z prvních rakouských podniků jsme po roce 1989 vykročili směrem na východ a využili potenciál střední a východní Evropy. Nyní, když všichni mluví o velkých příležitostech díky dobrému vývoji národních hospodářství v regionu CEE, my již sbíráme plody naší dlouhodobé strategie. Přišli jsme do těchto zemí totiž proto, abychom tam už zůstali. Znamená to, že je třeba si nezávisle na hospodářském vývoji zachovávat udržitelné postavení. Zcela vědomě sázíme na lokální podnikatele a strategii více značek,“ řekla Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group. 

„Podporujeme tuto rozmanitost z přesvědčení a využíváme ji na našich trzích, které si vyžadují stále rychlejší rozhodovací procesy. Platí to zejména pro témata, jako je digitální transformace. V této i v dalších oblastech přijímáme od minulého roku důležitá opatření v rámci našeho strategického pracovního programu „Agenda 2020“. Jsme tak připraveni na budoucnost a dosahujeme nadále výsledky, které z nás dělají stabilního a spolehlivého partnera. Představenstvo na základě dobrých výsledků navrhne grémiím zvýšení dividendy za hospodářský rok 2017 o 12,5 procenta z 80 na 90 centů na akcii,“ doplnila generální ředitelka VIG.


Mohlo by vás zajímat: Tragický výbuch v kralupské chemičce. Šest mrtvých


Dynamický růst pojistného 

Předepsané koncernové pojistné dosáhlo výši 9386 mil. EUR, a stouplo tak zřetelně o 3,7 procenta v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Bez jednorázově placeného životního pojištění vykázala VIG ještě výraznější růst pojistného o 6,2 procenta. Růst zaznamenala všechna odvětví, s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění.

VIG 2017Zdroj: VIG

Obzvlášť silně vzrostlo celkové pojistné na Slovensku (+10,6 procenta), v Maďarsku (+10 procenta), v Bulharsku (+9,8 procenta), v Polsku (+8,2 procenta) a v České republice (+4,9 procenta). Z ostatních zemí CEE pojistné v roce 2017 dynamicky rostlo především v Bosně a Hercegovině (+23,2 procenta) a v Srbsku (+12,4 procenta). Celkově bylo v roce 2017 získáno už 55,1 procenta koncernového pojistného v zemích CEE.

Největší podíl z pojistného tvoří pojištění majetku (28,1 procenta), následují běžně placené životní pojištění (27,4 procenta), povinné pojištění motorových vozidel (14,9 procenta), jednorázově placené životní pojištění (12 procenta), havarijní pojištění (11,7 procenta) a zdravotní pojištění (5,9 procenta). Zdravotní pojištění představuje oblast, ve které VIG vidí velký potenciál růstu právě v zemích CEE. Pojistné v tomto odvětví v roce 2017 stouplo o 9,3 procenta na zhruba 564 mil. EUR. V zemích CEE bylo ve zdravotním pojištění získáno o významných 43 procent vyšší pojistné.


Mohlo by vás zajímat: Úřední věstník EU: Termín transpozice IDD potvrzen


Zisk (před zdaněním) výrazně vzrostl 

Zisk koncernu před zdaněním stoupl v roce 2017 na 442,5 mil. EUR (2016: 406,7 mil. EUR). Nárůst zisku o 8,8 procenta vyplývá zejména z dobrého vývoje ukazatele combined ratio a z pozitivního vývoje pojistně-technického výsledku v životním pojištění v České republice a na Slovensku. Mimořádně vysokého růstu zisku bylo dosaženo v Polsku, kromě jiného díky úspěšné stabilizaci obchodu v oblasti pojištění motorových vozidel. Celkově přispěly společnosti ze zemí CEE k zisku (před zdaněním) už přibližně 57 procenty.

Jasně lepší combined ratio

Ukazatel combined ratio VIG (po zajištění, bez zohlednění zisků výnosů z investic) se v roce 2017 výrazně zlepšil na 96,7 procenta (2016: 97,3 procenta). VIG se tak opět podařilo udržet hodnotu combined ratio bez ohledu na početné živelní pohromy a vichřici Herwart jednoznačně pod hranicí 100 procent. Významně k tomu přispěly Rakousko a Polsko zlepšenými pojistně-technickými výsledky.


Mohlo by vás zajímat: Výluky na terorismus ubyly. Některé však zůstávají


Mírný pokles finančního výsledku

Finanční výsledek (včetně výsledku podniků oceňovaných podle bilanční hodnoty) představuje za rok 2017 924,3 mil. EUR. Tato hodnota je navzdory započítání rakouských veřejně prospěšných společností (Gemeinnützige Gesellschaften) jako plně konsolidovaných podniků za celý rok 2017 o 3,6 procenta nižší než před rokem.

Nárůst kapitálových investic

Celkové kapitálové investice (včetně likvidních prostředků) Vienna Insurance Group stouply k 31. prosinci 2017 na 37,4 mld. EUR. V porovnání s předchozím rokem to představuje přírůstek 1,2 mld. EUR, resp. 3,3 procenta.

Zvýšení návrhu dividendy

Výsledek na akcii za rok 2017 ve výši 2,23 EUR (2016: 2,16 EUR) je mírně vyšší než v předchozím roce. Představenstvo na základě dobrých výsledků navrhne grémiím zvýšení dividendy za hospodářský rok 2017 oproti předchozímu roku z 80 na 90 centů na akcii. To zodpovídá nárůstu o 12,5 procenta a míře výplaty 38,7 procenta (2016: 35,6 procenta). Politika výplaty dividendy Vienna Insurance Group v minimální výší 30 procent čistého koncernového zisku po odečtení menšinových podílů, která platí už od roku 2005, tak zůstává beze změny.

Údaje za hospodářský rok 2017, uvedené v této tiskové zprávě, vycházejí z předběžných a neauditovaných dat. Definitivní údaje za hospodářský rok 2017 budou zveřejněny 18. dubna 2018 v koncernové výroční zprávě na webové stránce www.vig.com

VIG 2017 2Zdroj: VIG

Výhled až do roku 2020 

Mezinárodní měnový fond (IWF) předpovídá pro oblast střední a východní Evropy na období let 2017 až 2020 průměrný růst HDP ve výši 3 procent ročně, pro oblast celé EU 1,7 procenta ročně. Na základě těchto hospodářských prognóz vychází koncern Vienna Insurance Group z toho, že bude schopen využít příležitostí, které skýtá tento vývoj a jeho pozitivní účinky na chování obyvatelstva v oblasti zajištění a preventivních opatření. VIG chce prostřednictvím své dlouhodobé a výnosově orientované růstové politiky do roku 2020 zvýšit objem pojistného kontinuálně na úroveň převyšující 10 mld. EUR.

Zisk (před zdaněním) má do roku 2020 překročit 500 mil. EUR. Cílem pro ukazatel combined ratio je dosáhnout do roku 2020 hodnotu přibližně 95 procent. Dividendy budou kopírovat vývoj hospodářských výsledků. Na základě pozitivního vývoje obchodní činnosti a přijatých opatření programu „Agenda 2020“ platí cíl, kterého mělo být dosaženo až v roce 2019, už pro rok 2018. Konkrétně VIG očekává v roce rok 2018 objem pojistného ve výši 9,5 mld. EUR a zisk před zdaněním v rozpětí 450 až 470 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Claudie Maříková: Kultivace trhu je prioritou MARSH


Strategický pracovní program „Agenda 2020“

V roce 2017 byl zahájen program „Agenda 2020“ s cílem optimalizovat obchodní model VIG a zároveň vytvořit nové obchodní příležitosti. „Je s tím spojená celá řada složitých úkolů, které se nedají splnit z jednoho dne na druhý. O to větší radost máme, že se už dostavily první úspěchy“, uvádí Elisabeth Stadler a odvolává se na konkrétní příklady: VIG se v případě opatření na optimalizaci výnosů v pojištění motorových vozidel nejprve zaměřila na snížení nákladných škod v zahraničí.

Speciálně vytvořený tým VIG pro zahraniční škody identifikoval v případě škod na motorových vozidlech v zahraničí potenciální úspory ve výši zhruba 10 mil. EUR ročně. Projekt optimalizace škodového managementu byl v roce 2017 uplatněn v dceřiných společnostech v Polsku a v Litvě, a to nejen v oblasti pojištění motorových vozidel, ale i v pojištění domácností. První výsledky ukázaly potenciál úspory nákladů na škody v řádu středních jednociferných procent. Zároveň se jedná o podporu úsilí o snížení neoprávněných nároků na náhradu škody. „Tato opatření nám pomáhají nadále redukovat naše combined ratio směrem k 95 procentům“, zdůrazňuje Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Radovan Škultéty: Aon posiluje řady AČPM


Iniciativy růstu

Mezi obchodní oblasti, ve kterých chce VIG růst pro zajištění vlastní budoucnosti, patří kromě jiného zdravotní pojištění a bankopojištění. Zdravotní pojištění již nabízí 38 ze zhruba 50 dceřiných společností. V pěti vybraných zemích (Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Maďarsko), ve kterých se počítá s cíleným rozvojem zdravotního pojištění, se v roce 2017 podařilo zvýšit pojistné v tomto segmentu o přibližně 11 mil. EUR, tedy o cca 32 procent. S cílem podpořit bankoprodej byly v roce 2017 dohodnuty fúze lokálních univerzálních pojišťoven s bankopojišťovnami VIG, které se uskuteční letos.

„S odbytovým partnerem Erste Group jsme už v roce 2017 začali omezovat počet produktových variant a nabízet srozumitelné a jednoduché zdravotní pojištění a pojištění majetku. Dalším důležitým cílem je intenzivnější zapojení našich produktů do internetového prodeje prostřednictvím banky“, uvádí Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Pojištění je věčné


Jasná cílová představa digitalizace a nová iniciativa „VIG Xelerate“

V roce 2017 vypracoval koncern VIG cílovou představu digitalizace pro celou skupinu. Dceřiné společnosti mají volnost při samostatném rozjezdu projektů digitalizace a realizaci vlastních nápadů. Holding přitom působí jako koordinátor dceřiných společností. Jednotlivé společnosti mohou pracovat na různých tématech a opatřeních.

„Vidíme dvě vlny digitalizace. První vlna, kterou právě procházíme, je věnována digitalizaci současného obchodního modelu. V rámci toho zlepšujeme nabídku a služby pomocí inteligentních technologií pro styk s klienty. Ve druhé vlně půjde o nasazení nových obchodních modelů, včetně nabídek a služeb netypických pro pojišťovny, jako jsou například asistenční služby. V této oblasti již působíme několik let s velkým úspěchem. Jen v roce 2017 řešily naše společnosti více než 200 000 asistenčních případů. Bulharsko začalo v roce 2017 poskytovat asistenční služby i pro Makedonii a v Rumunsku byla založena vlastní asistenční společnost, která zahájí činnost letos“, vysvětluje Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Pojistný podvod


V rámci projektu „Genesis“, největšího digitalizačního projektu skupiny, testovala polská dceřiná společnost Compensa v roce 2017 nasazení robotické technologie a umělé inteligence pro automatizaci pracovních procesů, od začátku roku 2018 již byly automatizovány čtyři rutinní procesy. V současnosti se testuje využití telematiky v oblasti motorových vozidel, stejně jako speciálních robotů (botů), samostatně odpovídajících na poptávky zákazníků.

Agentury a koncoví klienti mohou nyní i v Polsku velmi jednoduše uzavřít pojištění motorových vozidel pomocí aplikace. V Rakousku nabízí společnost Wiener Städtische prostřednictvím programu „Smart & Easy“, a podobně i společnost Donau Versicherung programem „Klara“, nové digitální poradenské programy, které už zodpovídají Směrnici o distribuci pojištění IDD. Program „Klara“ společnosti Donau Versicherung bude od 1. dubna nasazen do poradenství v celém Rakousku a následně bude převzat i pojišťovnami Compensa v Pobaltí.

Jako nejnovější aktivita holdingu VIG v rámci digitální transformace byla zahájena iniciativa „VIG Xelerate“. V rámci skupiny mohou být navrhovány projekty digitální transformace, které budou vyhodnoceny z hlediska užitku pro navrhující společnost a pro celou skupinu a následně finančně podpořeny ze strany VIG.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články