VIG k 2020: Akvizice Aegonu pomohla. Objem pojistného stoupl na 10,43 mld. €


			VIG k 2020: Akvizice Aegonu pomohla. Objem pojistného stoupl na 10,43 mld. €

Vienna Insurance Group vykázala solidní předběžný výsledek za rok 2020. Objem pojistného vzrostl o 1,7 % na zhruba 8 mld. EUR, zisk před zdaněním je ve výši 346 mil. EUR na horní hranici očekávání a ukazatel combined ratio se zlepšil na 95 %. Ukazatel solventnosti skupiny na úrovni 235 %, návrh dividendy ve výši 75 centů na akcii a úspěšně se dařilo realizovat plány „Agendy 2020“. A jaký je výhled na rok 2021? VIG chce mít zisk před zdaněním v rozpětí od 450 mil. do 500 mil. EUR a výraznější se zaměří na politiku udržitelnosti.

Pozitivní vývoj pojistného navzdory pandemii

Vývoj činnosti skupiny VIG bol ovlivněn pandemií a sérií lockdownů a mimořádných opatření. Díky pozitivnímu růstu v prvních dvou měsících roku 2020 se podařilo kompenzovat pokles nového obchodu během prvních fází přísného lockdownu. Situace se v následujících obdobích uvolňování téměř znormalizovala a v polovině roku se mnoho zemí skupiny VIG dostalo na stejnou úroveň jako před pandemií COVID-19. Následkem výrazně stoupajícího počtu nakažených se vývoj, zejména na trzích zemí CEE, během podzimu znovu zhoršil. Navzdory tomu se podařilo pojištění motorových vozidel s objemem pojistného ve výši 1507 mil. EUR, kterého bylo dosaženo v oblasti povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, udržet na úrovni předchozího roku a v havarijním pojištění byl dokonce dosažen mírný nárůst na 1289 mil. EUR.  


Mohlo by vás zajímat: Všichni mluví o ESG. A všichni ji nakonec ignorují!


„I v období velkých výzev dokázala skupina VIG předběžným výsledkem za rok 2020 více než dostát svému závazku být stabilním a spolehlivým partnerem. Přestože situace spojená s COVID-19 měla negativní dopad na náš obchodní rozvoj téměř po celý hospodářský rok 2020, skupině se podařilo dosáhnout celkově velmi stabilního vývoje a důsledně pokračovat v opatřeních plánovaných jako součást posledního roku „Agendy 2020“. Během pandemie jsme kladli zvláštní důraz na rozšiřování digitálních nabídek a služeb. Získáním východoevropských divizí Aegonu jsme dokázali i během této globální mimořádné situace udělat důležitý krok směrem k posílení našeho čelného postavení na trzích střední a východní Evropy“, uvádí generální ředitelka Elisabeth Stadler.

Potěšující byl vývoj pojištění majetku, kde se podařilo zvýšit pojistné o téměř 5 % na 4879 mil. EUR. Kromě jiného to souvisí především s velmi dobrým vývojem firemního pojištění, protože skupina VIG se jako pojišťovatel výrazněji angažuje v oblasti velkoprůmyslu než v mimořádně postižených odvětvích obchodu, turizmu a gastronomie.  Slabší zájem panuje o životní pojištění. Lidé vnímají v důsledku pandemie jiné priority a počet nově uzavřených smluv klesl. Běžně placené životní pojištění zaznamenalo s objemem 2609 mil. EUR mírné snížení o 1,5 %, zatímco jednorázově placené životní pojištění v souladu se strategií pokleslo o zhruba 12 % na 884 mil. EUR.

VIG 2021 1

„Přijaté pojistné vzrostlo na 10,43 mld. EUR. Se ziskem před zdaněním ve výši 346 mil. EUR se nám podařilo dosáhnout za rok 2020 horní hranice avizovaného rozpětí zisku 300 až 350 mil. EUR. V tom jsou započítány i odpisy goodwillu v přibližné výši 120 mil. EUR. Ukazatel combined ratio jsme dále zlepšili na 95 %, čímž jsme už nyní dosáhli našeho cíle posunout combined ratio směrem k 95 %. I nadále se budeme zaměřovat na optimalizaci struktury nákladů. Navzdory turbulentním časům dosahujeme velmi solidních výsledků a stabilní provozní výkonnosti. Přetrvávající pandemie však stěžuje prognózy dalšího vývoje“, komentuje Elisabeth Stadler.

Pojistné ve zdravotním pojištění dále stouplo o 1,4 % na 703 mil. EUR. COVID-19 celkově zvýšil zájem o zdraví a skupina VIG na to obratem reagovala posílením nabídky služeb. Společnost Wiener Städtische Versicherung v tomto období rozšířila služby v rámci vlastní zdravotní aplikace a iniciovala vznik platformy #stayhealthy s bezplatnými službami. Začátkem letošního roku byla nově zpuštěna aplikace „losleben“. Pobaltská společnost BTA Baltics uvedla na trh novou, úspěšnou aplikaci pro uzavíraní zdravotního pojištění a zdravotní služby. Bulharská pojišťovna Bulstrad Leben doplnila svoji s velkým zájmem přijatou aplikaci B-Assist o další internetové služby, po kterých je v časech pandemie velká poptávka. Jako příklad z oblasti zdravotnictví může kromě jiného sloužit vyžádání názoru dalšího lékaře pro zdokumentované diagnózy nebo poskytování psychologického poradenství.

„Za předpokladu současného vývoje vycházíme na rok 2021 ze stabilního objemu pojistného na úrovni roku 2020. Našim cílem na rok 2021 je zisk před zdaněním v rozpětí od 450 mil. do 500 mil. EUR, čímž se vrátíme na úroveň před krizí. Grémiím navrhneme 75 centů jako dividendu na akcii a dosáhneme tak výnos 41,5 %, což odpovídá naší dividendové politice“, uvádí Elisabeth Stadler.

VIG 2021 2

Nižší pojistná plnění

Situace v souvislosti s COVID-19 ovlivnila i vývoj škodovosti. Během prvních fází lockdownu byl zaznamenán pokles zejména v pojištění motorových vozidel, na druhé straně se zvýšil počet úrazů v domácnosti. Po krocích směrem k uvolnění opatření se vývoj škodovosti znormalizoval na úroveň před pandemií COVID-19. Celkově zaznamenala skupina VIG v oblasti pojistného plnění pokles o 3,2 % na něco přes 7 mld. EUR.

Zisk před zdaněním ve výši 346 mil. EUR 

Výsledek před zdaněním ve výši 346 mil. EUR se pohybuje na horní hranici očekáváného rozpětí 300 až 350 mil. EUR, v porovnání s vynikající hodnotou předchozího roku je to o třetinu méně. Výsledek zahrnuje i odpisy goodwillu k polovině roku 2020 v přibližné výši 120 mil. EUR za trhy Bulharsko, Chorvatsko a Gruzie, které vyplynuly z prověrky udržitelnosti goodwillu, provedené k 30. červnu 2020 v souvislosti s COVID-19. Čistý výsledek ve výši 231,5 mil. EUR je o 30 % nižší než v předchozím roce. Pokles je důsledkem sníženého finančního výsledku, zatíženého především pandemií COVID-19 a z toho vyplývajícím úbytkem hodnoty a taktéž s tím spojenými nižšími běžnými výnosy příjmů z kapitálových investic.


Mohlo by vás zajímat: Vakcína jako hlavní motor globálního ekonomického růstu v druhé polovině roku


Zlepšení ukazatele combined ratio

Combined ratio se v roce 2020 dále zlepšilo na 95 %. Přispěla k tomu zejména početná opatření v rámci „Agendy 2020“. Před zavedením programu managementu dosahoval ukazatel combined ratio 97,3 %, postupně se jej do roku 2020 podařilo snížit na 95 %. Ke zlepšení přispěly i nižší náklady na pojistná plnění během období lockdownu.

Další ukazatele

Finanční výsledek dosáhl 596 mil. EUR a je tak o 41 % nižší než v předchozím roce. Prozatímní hodnota ukazatele solventnosti skupiny VIG ke konci roku 2020 představuje z hlediska dohledu 235 %. Celkové kapitálové investice (včetně hotovostních prostředků) dosáhly k 31. prosinci 2020 36,6 mld. EUR a byly tak o 2 % vyšší než v předchozím roce.

Ukazatel embedded value životního a zdravotního pojištění, který sestává z čistých aktiv a aktuální hodnoty budoucích výnosů z daného pojistného kmene, představoval k rozhodnému dni 31. 12. 2020 3,23 mld. EUR. I když ukazatel embedded value v náročném úrokovém prostředí klesl, diverzifikace kmene se vyplatila. Situaci v klasickém životním pojištění v Rakousku, mimořádně citlivém na úroky, vyrovnal kmen v zemích CEE díky nárůstu embedded value ve výši 197 mil. EUR. K tvorbě přidané hodnoty přispělo i uzavření ziskových nových smluv s marží 2,2 %. Skupina VIG dosáhla v regionu CEE opět velmi dobrou marži ve výši 4,4 %.

Návrh dividendy 75 centů na akcii

Představenstvo Vienna Insurance Group navrhne grémiím dividendu za rok 2020 ve výši 75 centů na akcii. To odpovídá obezřetnému a dlouhodobě udržitelnému kapitálovému plánování a naší stabilní dividendové politice, která počítá se strategií vyplacení 30 až 50 % koncernového zisku po zdanění a odečtení menšinových podílů. Naši akcionáři mají mít možnost podílet se na výsledku hospodářského roku 2020 i v časech pandemie COVID-19. Výnos dividendy představuje 41,5 %.

Aktuální vývoj v roce 2021

Na základě zatím nepředvídatelného konce pandemie jsou odhady průběhu obchodní činnosti v aktuálním hospodářském roce nadále provázeny vysokou mírou nejistoty. Odhlédneme-li od faktu, že skupina VIG zatím velmi dobře zvládala toto výjimečné období a považuje se za schopnou i nadále dobře řídit provozní činnost, je ze současného pohledu třeba počítat s omezeními z důvodu vývoje jednotlivých národních ekonomik. Za těchto okolností a se zohledněním aktuálně platných parametrů počítá skupina VIG se stabilním objemem pojistného na úrovni roku 2020 a se ziskem před zdaněním v rozpětí od 450 do 500 mil. EUR (ve výhledu na rok 2021 nejsou zahrnuté společnosti Aegon). Ukazatel combined ratio by měl nadále udržitelně dosahovat zhruba 95 %.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Prvenství na trzích CEE posílené koupí Aegonu

Koncem listopadu 2020 uskutečnila Vienna Insurance Group podpisem smlouvy o koupi východoevropských divizí nizozemského Aegonu důležitý krok k posílení prvenství na trzích regionu CEE. „Na trzích regionu CEE jsme s tržním podílem téměř 19 % jasným lídrem trhu. Důrazně tím potvrzujeme svou ambici být čelnou pojišťovací skupinou ve střední a východní Evropě. Máme velkou radost, že jsme dosáhli dohodu s Aegonem a jsme přesvědčeni, že jsme správný partner pro převzetí jeho zhruba 15 společností v Maďarsku, Polsku, Rumunsku a v Turecku. Součástí balíku jsou pojišťovací společnosti, penzijní fondy, společnost zaměřená na asset management a servisní společnosti, které velmi dobře doplní, resp. posílí naše stávající portfolia na uvedených trzích. Této transakci budeme během příštích měsíců věnovat značnou pozornost. Uzavření očekáváme v 2. pololetí 2021“, zdůrazňuje Elisabeth Stadler.

Transakce se uskuteční za podmínky získání potřebného souhlasu ze strany orgánů dohledu i úřadů na ochranu hospodářské soutěže. Převzetí společností spadajících pod Aegon je pro Vienna Insurance Group druhou největší akvizicí v historii její expanze od převzetí pojišťovacích společností Sparkassen od Erste Group před 13 lety. Skupina VIG může na základě údajů za rok 2019 počítat se 600 mil. EUR pojistného, se spravovaným objemem prostředků penzijních fondů zhruba 5 mld. EUR a s přibližně 4,5 mil. nových klientů navíc.

Úspěšná realizace „Agendy 2020“

Ke konci roku byl završen i čtyřletý program managementu „Agenda 2020“. Opatření, která byla uskutečněna v rámci optimalizace obchodního modelu, přispěla ke snížení nákladů, zvýšení jejich hospodárnosti a ke zlepšení hodnoty combined ratio. Za tímto účelem došlo v rámci Agendy 2020 ke 13 fúzím v 11 zemích a byly vytvořeny servisní jednotky určené k využití společných systémů IT v Rakousku, Rumunsku a na Ukrajině. Optimalizace procesu vyplácení pojistných událostí, která byla zavedena v 15 společnostech VIG, přinesla roční potenciál úspor ve výši 5,6 % pojistného plnění, což představuje zhruba 45 mil. EUR. Navíc byla vytvořena metodika ke snížení neoprávněných nároků na náhradu škody, která se uplatňuje ve 22 společnostech a přináší úspory přibližně 28 mil. EUR. Dalším těžištěm „Agendy 2020“ byla témata zajištění kompetencí pro budoucnost. Smlouva o spolupráci s partnerem pro bankopojištění Erste Group byla prodloužena až do konce roku 2033. V oblasti digitálních služeb byly určeny nové priority prostřednictvím klientské platformy „George“, provozované Erste Group. V roce 2020 bylo pomocí této digitální platformy v České republice, na Slovensku a v Rumunsku online uzavřeno již asi 39 000 pojistek.


Mohlo by vás zajímat: Jaké bylo desetiletí mezd v Česku?


V oblasti zdravotního pojištění bylo v podobě Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Turecka určeno pět cílových zemí, ve kterých bylo v průběhu „Agendy 2020“ dosaženo nárůstu pojistného o 122 % na 74 mil. EUR. Další prioritou byl rozvoj digitálních zdravotnických služeb, jako například telemedicíny nebo kooperace se startupy v oblasti zdravotnictví a biomedicíny.  Pro VIG Re, zajišťovací společnost skupiny VIG, bylo naplánováno rozšíření činnosti do regionu Německo, Rakousko a Švýcarsko, stejně jako do Francie a do zemí Beneluxu. V roce 2017 byla za tímto účelem otevřena pobočka ve Frankfurtu a o rok později další v Paříži. Objem pojistného VIG Re se v období let 2016 až 2020 podařilo zvýšit o zhruba 50 % na 634 mil. EUR.

Většina aktivit v rámci „Agendy 2020“ se týkala digitální transformace a inovativních projektů budoucnosti. V průměru běží ve skupině VIG až 180 různých projektů digitalizace. Souběžně s tím byla v rámci VIG Holdingu iniciována celá řada podpůrných opatření pro celou skupinu. Mezi ně patřila VIG Xelerate, interní digitalizační soutěž, implementace digitalizačního hubu v Polsku, založení vlastních startupů (viesure a beesafe), resp. získání podílů, jako například ve ViveLaCar anebo IST Cube. Prostřednictvím Digital Impact Labs v Lipsku a největší světové inovační platformy Plug and Play se sídlem v Silicon Valley využívá skupina VIG kooperace k tvorbě projektů digitálních inovací pro a společně s koncernovými společnosti. Vienna Insurance Group výrazně vsadila na vlastní společnosti asistenčních služeb, aby svým klientům poskytla formou dalších digitálních služeb přidanou hodnotu vedle své hlavní úlohy zajištění proti rizikům. V rámci „Agendy 2020“ již bylo prostřednictvím vlastních společností v mezičasem deseti zemích vyřízeno přes 1,3 mil. asistenčních případů.


Mohlo by vás zajímat: Atradius: Platební neschopnost v Německu roste. Jak se to projeví v Česku?


V rámci „Agendy 2020“ se skupina VIG intenzivně věnovala i tématu trvalé udržitelnosti a v roce 2017 přijala vlastní strategii udržitelnosti. Mezi opatření patří například strategie pro klimatické změny, zveřejněná v květnu 2019, která počítá s postupným stažením z uhelného průmyslu. Skupina tak podporuje přechod do budoucnosti s nízkými emisemi CO2. Dalším opatřením je posilování ekologických investic do železniční dopravy, větrných a vodních elektráren a do zelených bondů. V roce 2019 se stav zelených bondů zdvojnásobil a v roce 2020 dosáhla celková expozice v oblasti zelených bondů 238 mil. EUR. Vienna Insurance Group již brzy plánuje vydat dluhopisy udržitelnosti, které budou zahrnovat jak ekologické, tak sociální formy investic.


Údaje obsažené v této zprávě, týkající se hospodářského roku 2020, vycházejí z předběžných čísel. Definitivní čísla za hospodářský rok 2020 budou zveřejněna ve výroční zprávě 15. dubna 2021 na webové stránce www.vig.com. https://www.vig.com/en/home.html

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články