Skupina VIG přesáhla v roce 2019 10 miliard EUR objemu pojistného


			Skupina VIG přesáhla v roce 2019 10 miliard EUR objemu pojistného

Vienna Insurance Group vykázala přes půl miliardy EUR zisku (před zdaněním). Celkový objem pojistného stoupl na zhruba 10,4 mld. EUR (+7,7 %). Zisk (před zdaněním) se zvýšil na cca 522 mil. EUR (+7,4 %). Ukazatel combined ratio zřetelně zlepšen na 95,4 % (-0,6procentního bodu). Výsledek na akcii skupiny ve výši 2,59 EUR výrazně stoupl (+27 %). Navrženo zvýšení dividendy na 1,15 EUR za akcii (+15 %). Ve všech zemích, kde VIG působí, byla přijata opatření proti krizi v důsledku koronaviru.

Špičkové výsledky potvrzují předběžné údaje Vienna Insurance Group (VIG) za hospodářský rok 2019. V rámci krize způsobené koronavirem byla přijata rozsáhlá opatření: „Už čtyři roky v nepřetržité řadě se nám daří výrazně zlepšovat nejdůležitější ukazatele. S našimi výsledky jsme obstáli nejen jako lídr trhu v Rakousku a zemích střední a východní Evropy (CEE). Zároveň potvrzují správnost rozhodnutí, využít růstových potenciálů našich trhů ve smyslu zúčastněných stran, což s velkým úspěchem činíme už přesně 30 let. Krize v důsledku koronaviru nepochybně ovlivní vývoj naší obchodní činnosti v roce 2020. V současnosti ještě není možno odhadnout důsledky pro naši skupinu. V první řadě jsme nyní přijali opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti všech našich pracovníků a klientů, stejně jako k zajištění provozní činnosti ve všech našich zemích. Neustále jsme v kontaktu s našimi pojišťovacími společnostmi, abychom pomohli zabránit šíření koronaviru. Navzdory aktuální situaci chceme na základě velmi dobrého vývoje obchodní činnosti v předchozím roce našim grémiím už počtvrté za sebou navrhnout výrazné zvýšení dividendy za hospodářský rok 2019, a to z 1 EUR na 1,15 EUR na akcii. Představuje to zvýšení o 15 % a současně atraktivní dividendový výnos ve výši 4,5 %,“ prohlásila generální ředitelka Elisabeth Stadler.


Mohlo by vás zajímat: Roční výsledek pojišťovny Atradius vzrostl o 12,4 % na 227,7 milionů eur


Neživotní odvětví na čele růstu pojistného

S výrazným nárůstem ve výši 7,7 % překročilo celkové předepsané pojistné za rok 2019 poprvé hranici 10 miliard EUR, konkrétně stouplo na 10 399,4 mil. EUR. Přispěla k tomu všechna odvětví bez výjimky a pomohla tak zvýšit pojistné o zhruba 742 mil. EUR ve srovnání s předchozím rokem. Dominantní roli v absolutním přírůstku pojistného mělo především Ostatní majetkové pojištění a havarijní pojištění motorových vozidel. V procentním vyjádření došlo k nejvyššímu nárůstu ve zdravotním pojištění se zhruba 12 %.

Přibližně 58 % portfolia pojistného připadá na oblast neživotního pojištění (povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel, Ostatní majetkové pojištění), zhruba 35 % na životní pojištění (s průběžně i jednorázově hrazeným pojistným) a asi 7 % na zdravotní pojištění. Nejvyšší přírůstky zaznamenaly segmenty Polsko (+234,2 mil. EUR), Pobaltí (+124,5 mil. EUR), Rakousko (+103,4 mil. EUR), Ostatní trhy CEE (+72,2 mil. EUR) a Česká republika (+61,6 mil. EUR).


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Krize jménem koronavirus


Z hlediska procentního růstu je třeba vyzvednout zejména segmenty Pobaltí (+33,1 %), Bulharsko (+30,7 %), Polsko (+26,1 %) a Ostatní země CEE (+19,3 %). Ze států v segmentu Ostatní země CEE prokázaly dynamický vývoj pojistného především Ukrajina (+58,2 %), Bosna a Hercegovina (+37,6 %) a Srbsko (+14,0 %). „Trhy v prostoru střední a východní Evropy (CEE) zaznamenaly růst pojistného ve výši 10,6 %. Mezičasem získáváme 57 % celkového objemu pojistného v regionu CEE, “uvedla Elisabeth Stadler.

Zisk (před zdaněním) přibližně 522 mil EUR

Cílem pro rok 2019 bylo dosažení zisku (před zdaněním) v rozpětí od 500 do 520 mil. EUR. Zisk (před zdaněním) ve výši 521,6 mil. EUR mírně překročil uvedené rozpětí a o 7,4 % překonal výsledek předchozího roku. Nárůst zisku vyplývá z jednoznačného zlepšení ukazatele combined ratio, a kromě jiného i z výrazně vyššího příspěvku k výsledku ze strany Rakouska (+37 mil. EUR) a Polska (+37 mil. EUR).Koncernový výkaz zisku a ztráty (IFRS) Zdroj VIG

V opačném směru se projevil mírný pokles finančního výsledku, a to zejména z důvodu nižšího příspěvku k výsledku ze strany obecně prospěšných společností bytové výstavby v důsledku dekonsolidace k 31. červenci 2019, a dále kvůli celkové úpravě hodnoty goodwillu v segmentu Rumunsko ve výši 108,8 mil. EUR (rok předtím 50,1 mil. EUR). V důsledku každoroční prověrky hodnoty goodwillu byly očekávané výnosy za Rumunsko vzhledem k setrvale složité situaci na trhu dále sníženy. S výjimkou Rumunska se podařilo ve všech segmentech dosáhnout zisku (před zdaněním). Podíl na zisku (před zdaněním), kterého bylo dosaženo v regionu CEE, představuje 53 %.

Čistý zisk o 23 % vyšší než v minulém roce

Výrazný zisk (před zdaněním) a nižší míra zdanění za rok 2019 ve výši 21 % jsou důvodem prudkého nárůstu čistého zisku o 23 % na 331,3 mil. EUR v porovnání s předchozím rokem. Změna konsolidace obecně prospěšných společností bytové výstavby, která proběhla ve 3. čtvrtletí 2019, neměla na tento pozitivní vývoj žádný vliv.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s: Brexit a co dál?


Combined Ratio s výrazně lepší hodnotou

Ukazatel combined ratio se v roce 2019 podařilo výrazně snížit o 0,6procentního bodu na velmi dobrých 95,4 %. Obzvlášť pozitivní vliv na to měla opatření v rámci programu managementu Agenda 2020, především v oblasti pojištění motorových vozidel. Tím se, navzdory vyššímu odškodnému, vyplacenému oproti předchozímu roku v důsledku živelných pohrom, podařilo hodnotu combined ratio dále zlepšit.

Velmi kladně přispěly k vývoji ukazatele combined ratio segmenty Rakousko (-0,7procentního bodu), Česká republika (-0,7procentního bodu), Bulharsko (-3,3procentního bodu) a Ostatní země CEE (2,7procentního bodu). Všechny segmenty se postaraly o provozní zisk z pojišťovací činnosti v oblasti neživotního/úrazového pojištění, jedinou výjimkou je Rumunsko (100,9 %), ale i zde se povedlo ukazatel combined ratio výrazně zlepšit o 6,7procentního bodu.

Ukazatel solventnosti 210 %

Ukazatel solventnosti představoval k 31. prosinci 2019 210 %, což nadále odpovídá velmi dobré mezinárodní úrovni.

Finanční výsledek

V roce 2019 bol dosažen finanční výsledek (včetně výsledku podniků hodnocených formou „at equity“) ve výši 1 010,8 mil. EUR, což představuje mírný pokles o 2,6 % oproti porovnávacímu období předchozího roku.


Mohlo by vás zajímat: Vichřice Sabine a bilance pojišťoven. Škody se vyšplhaly na tři čtvrtě miliardy


Kapitálové investice

Celkové kapitálové investice (včetně hotovostních prostředků) tvořily k 31. prosinci 2019 35,9 mld. EUR. Pokles oproti roku 2018 (37,6 mld. EUR) souvisí se změnou konsolidační metody obecně prospěšných společností bytové výstavby, která proběhla k rozhodnému dni 31. 7. 2019.

Náklady na pojistné události

Náklady skupiny na pojistné události dosáhly v roce 2019 po odečtení podílu zajišťoven 7 262,7 mil. EUR, což je 4,5 % více než v předchozím roce. Zvýšení je důsledkem výrazného nárůstu objemu pojistného.

Návrh opět vyšší dividendy

Na základě velmi potěšitelného vývoje obchodní činnosti navrhne představenstvo Vienna Insurance Group grémiím za hospodářský rok 2019 opětovné zvýšení dividendy oproti předchozímu roku z 1 EUR na 1,15 EUR na akcii. Představuje to zvýšení o 15 % a míru distribuce ve výši 44,4 %. Dividendový výnos dosahuje 4,5 %. Výsledek na akcii se v porovnání s předchozím rokem výrazně zlepšil o 27 % na 2,59 EUR.

Předběžné údaje

Údaje v této tiskové informaci o hospodářském roce 2019 vycházejí z předběžných dat. Definitivní údaje o hospodářském roce 2019 budou zveřejněny spolu s výroční zprávou 16. dubna 2020 na webové stránce www.vig.com.


Mohlo by vás zajímat: Trendy v odhalování a prevenci pojišťovacích podvodů


Aktuální vývoj na rok 2020

V souvislosti s mimořádně naléhavým tématem koronaviru jsme v rámci skupiny přijali přiměřená opatření s cílem chránit naše pracovníky a zajistit pokračování obchodní činnosti. Vienna Insurance Group tato opatření průběžně přizpůsobuje aktuální situaci. Kromě toho neustále sledujeme průběh kapitálových trhů.

Dalekosáhlá mezinárodní opatření na zabránění dalšího šíření spolu s nejistým vývojem povedou k poklesu globálního hospodářského růstu. V tomto okamžiku ještě není možné odhadnout důsledky pro vývoj obchodní činnosti skupiny.

Výkaz za odvětví (IFRS) Zdroj VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články