Co přináší pojišťovnám IFRS 9 a IFRS 17?


			Co přináší pojišťovnám IFRS 9 a IFRS 17?

Vyšší konzistenci ve vykazování, větší transparentnost a modernizaci dohledu si Mezinárodní rada pro účetní standardy (IASB) slibuje od nové normy IFRS 17 pro pojistné smlouvy. Ta nahradí dosavadní standard IFRS 4.

Nový mezinárodní účetní standard od základu mění finanční reportování závazků plynoucích z pojistných smluv. Publikován byl v květnu 2017 a účinnosti nabude na počátku roku 2021.

Zpravidla současně budou pojišťovny implementovat také nový standard IFRS 9. Ten se vztahuje na všechny finanční společnosti a nabude účinnosti 1. ledna 2018, pojišťovny však mohou implementaci tohoto standardu odložit a aplikovat jej společně se standardem IFRS 17 k 1. lednu 2021.

KMPG 1IFRS 9 nahrazuje směrnici IAS 39 a v bilanci pojišťoven se dotkne zejména aktiv (viz následující schéma).KPMG 2

Klíčové zapojení pojistných matematiků

Nové IFRS standardy mají za úkol zvýšit porovnatelnost a transparentnost účetních výkazů pojišťoven. Z hlediska svojí komplexnosti a pokročilosti oceňovacích modelů pojistný trh v Evropě vnímá, že prozatím k IFRS 17 neexistuje alternativa.

V některých zemích je jejich použití všemi pojišťovnami povinné. V České republice tomu tak aktuálně není a tento standard budou zpočátku používat pouze některé pojišťovny pro účely skupinového reportování. Lze nicméně očekávat, že se o sjednocení českých účetních standardů a IFRS bude opět diskutovat.  Proto se dají očekávat požadavky na zásadní změny v procesech a systémech pojišťoven. Požadavky na finanční a aktuárskou podporu budou nadále narůstat.


Mohlo by vás zajímat: Ladislav Kročák: Přeshraniční služby? Ano, ale promyšleně!


Pro optimalizaci obchodních a finančních vykazovacích kritérií v novém reportovacím režimu budou pojišťovny nuceny přijmout i nové výkonnostní indikátory, implementovat nové systémy pro kalkulaci a reportování svých finančních toků, informovat akcionáře o důsledcích nových regulací a novém výpočtu zisku atd. Kvalita dat, IT implementace a aktuárské výpočty budou pro zavádění nového standardu zcela zásadní.

Podle výsledků výzkumu provedeného na celosvětových společnostech zahrnující např. skupiny Allianz, MetLife, NN Group a BNP, 70 % společností již spustilo implementaci IFRS 17 a polovina z nich využívá služeb externích aktuárských konzultantů. Více než 90 % z nich odhaduje, že celkový efekt IFRS 17 bude obrovský. Rozpočty na implementaci IFRS 17 se pohybují v řádech desítek až stovek milionů dolarů.

Důležité přístupy

IFRS 17 pro pojistné smlouvy nahradí dosavadní standard IFRS 4. To s sebou přinese nové požadavky, zejména nové přístupy pro oceňování a vykázání pojistných smluv životního i neživotního pojištění.

Podle typu pojistného produktu pojišťovna použije pro ocenění jednotlivých pojistných smluv jednu z definovaných metod:

  • Building block approach (BBA) je základní metodou pro ocenění pojistných smluv dle nového standardu a měla by se použít ve většině případů pojistných smluv kryjících období delší než jeden rok.
  • Premium allocation approach (PAA) je zjednodušená metoda ocenění budoucích finančních toků, kterou lze použít při splnění určitých charakteristik pojistných produktů. Obvykle půjde o krátkodobé pojistné smlouvy.
  • Variable fee approach (VFA) mají pojistitelé použít pro některé typy pojistných smluv životního pojištění s přímým podílem na zisku.

Zcela novým aspektem ocenění pojistných smluv je takzvaná Smluvní servisní přirážka (Contractual service margin), která vyjadřuje současnou hodnotu pojistně-technických zisků plynoucích z pojistné smlouvy. Tato přirážka se stanoví a bude vykazovat od okamžiku uzavření pojistné smlouvy a postupně bude amortizována.

Alper Sevinç

Senior Actuarial Consultant, KPMG Česká republik

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články