GDPR aktualita: Zveřejněny návrhy dvou zákonů


			GDPR aktualita: Zveřejněny návrhy dvou zákonů

18. srpna byly zveřejněny vládní návrhy dvou zákonů, které úzce souvisejí s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR. Podívejme se na tuto problematiku podrobněji.

Prvním je návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit dosavadní zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel zákona, Ministerstvo vnitra ČR, na jeho textu pracovalo společně s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Návrh zákona upravuje zpracování osobních údajů podle GDPR, zpracování osobních údajů podle tzv. trestněprávní směrnice[1] a také zpracování osobních údajů při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR. Navrhovaný zákon také nově vymezuje postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

GDPR výslovně umožňuje členským státům upravit odchylně několik oblastí. Návrh zákona tak snižuje věk dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na nejnižší přípustnou hranici, 13 let (dle GDPR 16 let).  


Mohlo by vás zajímat: Lemonade v číslech. Bublina míří ke špičce špendlíku


Návrh dále zakotvuje přípustnost zpracování osobních údajů pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu a stanoví podrobnosti, včetně podmínek takového zpracování u citlivých údajů a u údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech, trestných činů apod. Navrhována je též úprava institutu mlčenlivosti pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO), včetně výjimek z ní.

U zpracování osobních údajů dle trestněprávní směrnice návrh zákona vymezuje specificky pro tyto účely zásady zpracování osobních údajů a zejména práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na opravu, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů. Odchylná od GDPR je zde též úprava ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů. Zvlášť je upravena ochrana osobních údajů při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je v návrhu vymezen jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů. ÚOOÚ má mít nově kromě předsedy i 2 místopředsedy jmenované Senátem, zákon nadále nepočítá s dosavadními inspektory, stávající inspektoři však dokončí svá funkční období podle dosavadních předpisů. V souvislosti s úpravou GDPR návrh též nově vymezuje činnosti Úřadu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Papežštější než papež


Předkladatel také využil toho, že GDPR, kromě sankcí obsažených přímo v GDPR, umožňuje členským státům stanovit pravidla pro jiné sankce. V návrhu je zakotven přestupek – porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem; při zveřejnění tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí apod. za něj hrozí pokuta do 5 000 000 Kč.

Druhým je návrh změnového zákona, kterým se v souvislosti s novou úpravou zpracování osobních údajů mění některé další zákony. Mezi ně patří zejména zákon o civilním letectví, do kterého se nově vkládá úprava předávání jmenné evidence cestujících za účelem provedení tzv. Směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR)[2]. Nově se tak ukládá leteckému dopravci předat Policii ČR vymezené údaje jmenné evidence cestujících, spolu s podrobnou úpravou této povinnosti.


Mohlo by vás zajímat: Unikátní aplikace: Digitální lékař nonstop k dispozici


Dalším novelizovaným předpisem je zákon o Policii ČR, v něm se zejména nově upravuje zpracovávání osobních údajů při plnění některých úkolů policie, vč. jejich předávání do zahraničí. Obdobně návrh novelizuje též zákon o GIBS, zákon o Vojenské policii, zákon o státním zastupitelství, trestní řád, zákon o soudech a soudcích, zákon o Ústavním soudu, občanský soudní řád, soudní řád správní a některé další zákony[3]. Kromě uvedených právních předpisů má být novelizován též zákon o svobodném přístupu k informacím, v němž dochází k dílčím úpravám výjimek z povinnosti poskytovat informace.

Oba návrhy budou pravděpodobně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předloženy až po podzimních volbách novou vládou, účinnosti by měly nabýt k 25. květnu 2018, kdy nabývá účinnosti též samotné nařízení GDPR. Nelze tedy vyloučit, že návrhy ještě doznají změn.

Miroslav Uřičař

Partner, LEGALITÉ advokátní kancelář


[1] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

[2] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

[3] zákon o Probační a mediační službě, zákon o Rejstříku trestů, zákon o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, zákon o mezinárodní justiční spolupráci, daňový řád, zákon o Finanční správě ČR, zákon o Celní správě ČR a zákon o statní službě

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články