Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu


			Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu
31.7.2019 Spektrum

Evropská komise (EK) přijala návrh nařízení o PEPP 29. června 2017. V odůvodnění návrhu nařízení deklarovala, že navrhovaná právní úprava má za cíl položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více. 


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Podle EK roztříštěnost evropského trhu brání poskytovatelům osobních penzijních produktů v maximalizaci diverzifikace rizik i zavádění inovací a úspor z rozsahu. Nařízení má podle EK také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice osobních penzí. Cílem nařízení má dále být navýšení kapitálu a jeho nasměrování k evropským dlouhodobým investicím do reálné ekonomiky. PEPP má nabídnout rozšířené funkce produktu tak, aby měli účastníci prospěch z jednoduchého, bezpečného a nákladově efektivního osobního penzijního produktu a zároveň si mohli vybrat z různých typů poskytovatelů. Má se také podpořit přeshraniční poskytování a přenositelnost produktu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Geniální myšlenka ministryně Schillerové!


Vzhledem k tomu, že nelze zasahovat do organizace národních penzijních systémů, navrhla EK dobrovolný režim ve smyslu vytvoření jeho nabídky a dobrovolného výběru účastenství, který má být doplňkem k existujícím národním systémům. Návrh tak nenahrazuje ani neharmonizuje stávající vnitrostátní penzijní systémy, nýbrž má umožnit jednotlivcům využít nabídky nového dobrovolného rámce pro penzijní spoření s tím, že má zajistit jejich dostatečnou ochranu. Cílem má být také přesun více úspor domácností z tradičních nástrojů, jako jsou vklady, na kapitálové trhy.

Vyjednávání návrhu nařízení

Vyjednávání zabralo bezmála dva roky a lze shrnout, že se nejednalo o lehký legislativní počin a ve fázi trialogů již šlo i o velký časový tlak vzhledem ke končícímu období Evropského parlamentu. Ke konci nastaly i vypjaté chvíle, kdy nebylo vůbec zřejmé, zda se podaří návrh dojednat.

Dne 19. června 2018 byl výboru COREPER předložen kompromisní návrh, který byl výchozím textem pro rakouské předsednictví pro zahájení trialogů. V prosinci 2018 pak byla dosažena dohoda v rámci politických trialogů. Kompromisní text návrhu byl jako bod bez diskuze schválen na jednání COREPER 13. února 2019 a po jednáních právníků-lingvistů a finalizaci překladů návrh čekal na formální schválení Radou. Evropský parlament přijal návrh 4. dubna 2019. Publikace nařízení v Úředním věstníku EU se očekává v červnu 2019.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Autoři návrhu měnícího PTR by nesložili zkoušky na VŠE!


Obtížné aspekty návrhu v rámci vyjednávání

Na začátku projednávání návrhu bylo nutné v pracovní skupině Rady vyjasňovat a prodiskutovat některé aspekty, aby vůbec bylo všem jasné, jak by měl v praxi produkt podle EK fungovat. Jednalo se zejména o problematiku tzv. „podúčtů“, možných daňových aspektů, investičních strategií a souvisejících otázek ohledně změny poskytovatele, převodu prostředků a podmínek pro výplatní fázi apod. EK zpracovala i poměrně obsáhlé pracovní příklady svého záměru, jak by PEPP měl v praxi fungovat, a to např. při převodu prostředků, změně investiční strategie a vyplácení z jednotlivých podúčtů v různou dobu podle podmínek jednotlivých členských států.

Navrhovaná povinnost pro poskytovatele PEPP zajistit otevření podúčtů pro všechny členské státy v případě žádosti účastníka vyvolala rozsáhlou diskuzi nad obávanou nákladností tohoto řešení, a tudíž i reálnou překážkou vstupu na tento trh pro menší poskytovatele. Podúčet znamená zajištění plnění vnitrostátních podmínek daného členského státu pro PEPP i pro daňové zvýhodnění, pokud je poskytováno.

Co je PEPP

PEPP má být podle preambule nařízení produkt nezaměstnaneckého penzijního pojištění jednotlivců, k němuž se účastník PEPP zaváže dobrovolně, a má sloužit k dlouhodobé akumulaci kapitálu, přičemž možnosti předčasného výběru prostředků by měly být omezeny a mohou být sankcionovány. Čl. 2 nařízení pak obsahuje jak definici osobního penzijního produktu, tak PEPP. Ten musí být poskytován pouze finančním podnikem způsobilým podle čl. 6 tohoto nařízení na základě smlouvy o PEPP a musí být registrován v souladu s nařízením. Idea PEPP je postavena na tom, aby účastník nemusel měnit poskytovatele ani produkt, když se stěhuje v rámci EU, a u vybraného produktu mohl ideálně využívat výhody v členském státě, kde právě bydlí a pracuje (čl. 17: Služba přenositelnosti). Pokud již účastník PEPP poskytovatele měnit musí (když nemůže zabezpečit požadovaný podúčet pro daný členský stát), nařízení upravuje podmínky změny.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o vývoji finančního trhu: Jak si vedl finanční arbitr?


V oblasti přenositelnosti produktu, což má být hlavní výhoda nově koncipovaného soukromého penzijního produktu, doznal návrh ovšem podstatného zúžení, a to co do povinností poskytovatelů ohledně zabezpečení podúčtů pro jednotlivé členské státy. EK navrhla zajistit otevření podúčtů pro všechny členské státy na žádost účastníka. Ve výsledném textu bude mít nicméně poskytovatel PEPP povinnost do tří let od použitelnosti nařízení zabezpečit podúčet alespoň pro dva členské státy. Pro každý podúčet pro příslušný členský stát platí podmínky pro tzv. „akumulační a výplatní fázi“ tohoto produktu daného členského státu.

V případě, že účastník PEPP změní své bydliště, bude moci požádat o otevření nového podúčtu v rámci svého PEPP. Poskytovatel bude mít povinnost bezplatně informovat účastníka o podmínkách pro podúčet daného členského státu v rámci PEPP KID. Účastník bude moci nicméně i nadále přispívat na poslední otevřený podúčet, může se mu tak ale stát, že nebude moci využít zejména daňové motivační prvky členského státu, kam se přestěhoval. Poskytovatel PEPP je povinen ohledně těchto dopadů poskytnout účastníkovi doporučení s vysvětlením, co je pro něj výhodnější. Pokud poskytovatel nebude moci zajistit otevření nového podúčtu pro odpovídající členský stát, musí mít účastník možnost zvolit si, zda změní bezplatně poskytovatele, nebo bude nadále přispívat na posledně otevřený podúčet.

Poskytovatelé budou moci nabídnout až šest investičních možností, mezi něž musí patřit tzv. „základní PEPP“ (má představovat standardní investiční možnost). Všechny investiční možnosti musí být navrženy na základě záruky nebo techniky snižování rizik. Poskytovatelé, kteří podle příslušných sektorových předpisů nemohou záruky poskytovat, mohou nabízet PEPP se zárukou pouze na základě spolupráce s úvěrovými institucemi nebo pojišťovnami. Účastník bude za určitých podmínek moci zvolenou investiční možnost změnit bezplatně (čl. 44).


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva IE: Jaké jsou vztahy pojistitelů s G20?


Základní PEPP, jak stanoví čl. 45, je bezpečný produkt navržený na základě záruky za kapitál, jež je splatná na začátku výplatní fáze a příp. během výplatní fáze, nebo na základě techniky snižování rizik, která je v souladu s cílem umožnit účastníkovi získat zpět kapitál. Nařízení počítá s technickou normou upřesňující minimální kritéria, jež musí techniky snižování rizik splňovat. Budou muset být přitom zohledněny různé druhy PEPP produktu i různí poskytovatelé a rozdíly mezi jejich obezřetnostním režimem.

Poskytovatelé mohou nabídnout PEPP zajišťující krytí biometrických rizik. Krytí biometrických rizik se může v jednotlivých podúčtech lišit. Musí ho poskytovat v souladu s příslušnou sektorovou právní úpravou a ti poskytovatelé PEPP, kteří nejsou pojišťovnou, jej mohou nabízet jen ve spolupráci s ní. Účastník bude moci zvolenou investiční možnost za určitých podmínek změnit bezplatně. Nařízení nastavilo horní limit nákladů a poplatků u základního PEPP, a to tak, že nesmí překročit 1 % akumulovaného kapitálu ročně.

Z PEPP bude moci být účastníkům vyplácena jedna nebo více forem dávek: renta, jednorázová výplata, postupné čerpání nebo kombinace těchto forem. Účastník si volí formu vyplácení při uzavření smlouvy o PEPP a také v případě, že požaduje otevření nového podúčtu. Forma vyplácení se může u jednotlivých podúčtů lišit. Účastník může za určitých podmínek formu vyplácení změnit (jeden rok před začátkem vyplácení nebo na začátku výplatní fáze, při změně poskytovatele).

Pokud poskytovatel obdrží žádost o změnu, musí poskytnout účastníkovi srozumitelně informace o finančních dopadech jeho rozhodnutí, a to zejména s ohledem na vnitrostátní pobídky, které se mohou na stávající podúčty vztahovat. U základního PEPP má pak poskytovatel také povinnost nabídnout účastníkovi osobní plán jeho odchodu do důchodu, jenž se týká využívání naspořeného kapitálu na podúčtech (čl. 60).


Mohlo by vás zajímat: GDV: Imperativ dneška. Mladší musí spořit dvakrát více než starší


Čím se bude PEPP řídit

Čl. 3 nařízení stanoví použitelná pravidla pro registraci, vytváření, distribuci PEPP a dohled, kdy upřesňuje, že pro záležitosti neupravené samotným nařízením o PEPP se použijí příslušné sektorové právní předpisy EU, včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, a právní předpisy, které k jejich provedení přijaly členské státy, a předpisy, jež přijaly k provedení PEPP nařízení (přestože se jedná o nařízení, mají členské státy pro dané oblasti volnost stanovit podmínky – zejména pro spořicí a výplatní fázi), a také další vnitrostátní právní předpisy, které se na PEPP budou vztahovat, hlavně se bude jednat o daňové předpisy.

Kdo může poskytovat PEPP – registrace PEPP

Podle čl. 6 nařízení budou moci o registraci PEPP požádat pouze tyto finanční podniky, povolené nebo registrované podle právních předpisů EU:

  • úvěrové instituce povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU[1];
  • pojišťovny povolené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[2], které se zabývají přímým životním pojištěním podle čl. 2 odst. 3 směrnice 2009/138/ES a přílohy II uvedené směrnice;
  • instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolené nebo registrované v souladu se směrnicí (EU) 2016/2341[3], jež jsou podle vnitrostátních právních předpisů oprávněné poskytovat rovněž osobní penzijní produkty a nad nimiž je podle těchto předpisů vykonáván dohled. V tomto případě musí být všechna aktiva a pasiva odpovídající činnostem PEPP účelově vyhrazena, bez možnosti převádět je do ostatních činností v oblasti penzijního pojištění dané instituce;
  • investiční podniky povolené v souladu se směrnicí 2014/65/EU[4], které poskytují správu portfolia;
  • investiční společnosti nebo správcovské společnosti povolené podle směrnice 2009/65/ES[5];
  • unijní správci alternativních investičních fondů, kterým bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU[6].

Žádost o registraci PEPP se bude předkládat domovskému orgánu dohledu. Mj. bude muset žádost obsahovat standardní smluvní podmínky smlouvy o PEPP, informace o opatřeních týkajících se správy portfolia, řízení rizik a informace o případném partnerství při zajišťování podmínek pro podúčty PEPP nebo záruky uvedené investiční strategie, klíčové informace o PEPP, seznam členských států, v nichž může žadatel zajistit okamžité otevření podúčtu, a příp. seznam členských států, v nichž chce produkt uvádět na trh.


Mohlo by vás zajímat: Co spojuje digitalizaci a výši pojistného?


Následuje proces posouzení žádosti, a pokud příslušný orgán rozhodne o registraci, sdělí toto EIOPA a předá příslušné dokumenty. EIOPA následně zaregistruje PEPP do centrálního veřejného registru. Až poté lze zahájit poskytování a distribuci PEPP. Centrální veřejný registr vede EIOPA a ten bude zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě. Mj. bude obsahovat úplný seznam členských států, v nichž je daný PEPP poskytován, a seznam členských států, pro něž poskytovatel nabízí podúčet.

Nařízení nezakládá nová oprávnění pro distribuci. Poskytovat a zprostředkovávat PEPP tedy budou moci ti, kteří jsou již držiteli příslušného oprávnění v sektoru pojišťovnictví a kapitálového trhu. Při distribuci PEPP se však budou tyto subjekty muset řídit povinnostmi ohledně ochrany spotřebitele stanovenými v nařízení.

Podmínky produktu

Nařízení dává prostor členským státům vymezit určité podmínky pro akumulační a dekumulační fázi produktu, a to i v souvislosti s možnými daňovými incentivy, které příp. členské státy budou upravovat. U akumulační fáze se jedná zejména o věkovou hranici pro její zahájení, minimální dobu jejího trvání, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu; u výplatní fáze pak zejména o stanovení minimálního věku, jejího zahájení, maximální doby před dosažením věku odchodu do důchodu, kdy je možné se do PEPP zapojit, a podmínky pro vyplacení před dosažením minimálního věku pro zahájení vyplácení, a to zejména v případě zvlášť závažných problémů.

EK vydala ohledně daňových motivací doporučení, které bylo členskými státy kritizováno. V doporučení[7] EK uvádí, že by členské státy měly poskytovat daňovou výhodu i tomu PEPP, který nebude plnit podmínky pro daňovou výhodu jako ostatní systémy nebo produkty individuálního penzijního spoření v daném členském státě.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva IE: Nefunkční regulace nabývá na síle. Co bude dál?


Informační povinnosti

Nařízení upravuje poměrně rozsáhle informační povinnosti inspirované již stávající regulací v oblasti pojištění, investic a zaměstnaneckého penzijního pojištění. Než začne poskytovatel nabízet produkt, vypracuje Sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP KID – představuje předsmluvní informace) a zveřejní je na svých internetových stránkách. Pro základní PEPP bude nutné vypracovat samostatné PEPP KID. U nabízených alternativních investičních možností bude záležet na rozsahu informací: buď bude vypracováno samostatné PEPP KID pro každou alternativní investiční možnost, nebo všeobecné PEPP KID obsahující alespoň obecný popis investičních možností s informací, kde lze nalézt podrobnější předsmluvní informace.

Potenciální účastník bude také muset dostat informaci, kde nalezne veřejně dostupné zprávy o finanční situaci poskytovatele, a bude muset obdržet informace o dosavadní výkonnosti investičních možností za minimálně 10 let nebo za všechny roky, kdy byl produkt poskytován, pokud se jedná o kratší dobu, s prohlášením, že dosavadní výkonnost nevypovídá o budoucí výkonnosti. Nařízení se PEPP KID věnuje podrobně v čl. 26–33.

Před uzavřením smlouvy musí být zájemci poskytnuto poradenství (čl. 34) i osobní doporučení, včetně personalizované projekce předpokládaných důchodových dávek, a podrobné vysvětlení rizik, pokud se jedná o nabízení základního PEPP, který nezahrnuje záruku na kapitál.


Mohlo by vás zajímat: Prezident Insurance Europe: Pojišťovnictví trpí pod tíhou zastaralých pravidel


Během trvání smlouvy bude dostávat účastník v průběhu akumulační fáze jednou ročně personalizovaný dokument nazvaný „Přehled dávek PEPP“. Dokument nicméně nebude jen o možných dávkách a jejich projekci, nýbrž bude obsahovat informace o nejbližším možném datu zahájení výplatní fáze pro každý podúčet, informace o příspěvcích zaplacených za posledních 12 měsíců, rozpis všech nákladů, informace o způsobu fungování záruky, pokud je to relevantní pro daný PEPP nebo techniky snižování rizik, dosavadní výkonnost a další informace podle čl. 36 a 37. Informace budou muset být rozděleny podle všech existujících podúčtů účastníka.

K výše uvedenému přehledu dávek musí poskytovatel dva měsíce před uplynutím jednoho roku před začátkem výplatní fáze a dva měsíce před začátkem výplatní fáze nebo na žádost účastníka poskytnout informace o blížícím se zahájení výplaty, možných formách dávek a možnosti účastníka změnit formu vyplácených dávek. Příjemce dávek pak každoročně poskytovatel informuje o dávkách, které jim náležejí, a formách vyplácení. V případě, že účastník i nadále přispívá nebo nese investiční riziko, musí mu být poskytován i Přehled dávek PEPP.

Změna PEPP poskytovatele

Poskytování služby změny je upraveno v čl. 52–56. Na žádost účastníka se převádí odpovídající částky nebo v některých případech lze realizovat převod nepeněžitých aktiv, a to na nový účet PEPP se stejnými podúčty u přijímajícího poskytovatele. Převádějící poskytovatel musí převést i všechny informace spojené se všemi podúčty původního PEPP. Účastník může požádat o vnitrostátní nebo přeshraniční změnu, když je nový poskytovatel usazen v jiném členském státě. Změnu lze uplatnit během akumulační i výplatní fáze.

Nicméně pokud je již vyplácena dávka ve formě doživotní renty, není poskytovatel povinen žádosti vyhovět. Měnit poskytovatele lze po nejméně pěti letech od uzavření smlouvy, nebo pokud to poskytovatel umožňuje, i častěji. Převod nepeněžitých aktiv lze uskutečnit pouze v případě, že se změna odehrává mezi poskytovateli PEPP, kteří vykonávají správu jednotlivých portfolií. Přijímající poskytovatel musí s tímto způsobem vyjádřit písemný souhlas. Nařízení upravuje postup provedení změny poskytovatele a účtování poplatků za změnu. Účastník nese riziko finanční ztráty související se zpeněžením aktiv pro účely jejich převodu.

Dohled

Příslušné dohledové orgány budou vykonávat dohled nad dodržováním nařízení o PEPP v souladu s daným sektorovým režimem. Budou, stejně jako EIOPA, také sledovat používání označení „PEPP“, tj. zda se jedná jen o podle tohoto nařízení registrované produkty. Nařízení upravuje v čl. 63 i pravomoci pro příslušné dohledové orgány zakázat nebo omezit uvádění produktu na trh za tam daných podmínek. EIOPA bude moci za určitých podmínek dočasně zakázat nebo omezit uvádění a distribuci některých PEPP.


Mohlo by vás zajímat: Jak pojistit majetek proti letním rizikům? Pozor na slovíčka i nízké limity


Reakce na dojednaný výsledek

Zatím se reakce na výsledný politický kompromis nesou jak v duchu opatrného optimismu[8], tak i zklamání. Zaznívají dokonce i povzdechy nad tím, že se nejspíš jedná o promeškanou příležitost[9]. Hráči v jednotlivých sektorech mezi sebou samozřejmě vidí ze svého pohledu regulaci i možné budoucí obchodní příležitosti, které evropská značka pro dlouhodobé penzijní úspory může nabídnout.

Platforma pro práce na prováděcích aktech

Začátkem května 2019 vyzvala EIOPA experty, aby se zúčastnili panelu k pracím na návrzích prováděcích aktů k PEPP[10]. Tato platforma by podle záměru EIOPA měla sloužit k testování a diskuzi nad návrhy a podporovat EIOPA při zadaných regulatorních pracích. Hlavní oblasti pro konzultace budou PEPP KID, PEPP Benefit Statement (Přehled dávek PEPP), poplatky u základního PEPP a problematika technik pro zmírňování rizik v rámci investičních strategií.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Mgr. Irena Kubátová
Ministerstvo financí ČR


[1]Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úřední věstník. L 176, 27. června 2013, s. 338).

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úřední věstník. L 335, 17. prosince 2009, s. 1).

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016, o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úřední věstník. L 354, 23. prosince 2016, s. 37).

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úřední věstník. L 173, 12. června 2014, s. 349).

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009,

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). (Úřední věstník. L 302, 17. listopadu 2009, s. 32).

[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úřední věstník. L 174, 1. července 2011, s. 1).

[7] Commission Recommendation of 29th June 2017 on the tax treatment of personal pension products, including the pan-European Personal Pension Product.

[8] Https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%20 07/Good-news-for-European-consumers---European-Parliament-backs-the-trilogue-agreement-on-PEPP.aspx

[9] Http://www.eurocapitalmarkets.org/publications/commentaries/ceci-n%E2%80%99est-pas-un-pepp

[10] Https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-memberscandidates-to-join- Expert-Panel-on-Pan-European-Personal-Pension-Product-Regulation-.aspx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články