PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?


			PEPP: Penze budoucnosti, či další „unisex“?

Je celosvětovým trendem, že regulátoři přesunuli či přesouvají svou pozornost z produktových oblastí ke stabilitě a solventnosti pojišťoven i penzijních fondů. Pojišťovny jsou rády, že si již nemusí nechávat schvalovat pojistné podmínky. Možná nejsou stejně nadšené z počtu odesílaných reportů, které jsou potřebné pro regulaci solventnosti, ale v principu je tento trend srozumitelný a akceptovaný celým trhem.

Nové nařízení

Za obdobu cimrmanovského „tahu na G12, čímž se velmistr ocitl zcela mimo šachovnici, a zaznamenal tak vlastně první aut v dějinách šachu“ považuji produktovou regulaci zhmotněnou současným návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP, pan-European Personal Pension Product). Jestli se tato legislativa prosadí, pak se bude jednat o úplně nově definovaný penzijní produkt, který bude přenositelný v rámci celé Evropské unie a jehož poskytovateli nebudou výhradně penzijní fondy, ale i pojišťovny, banky, investiční společnosti a ve většině zemí Evropy zaměstnanecké penzijní fondy.


Mohlo by vás zajímat: PEPP: Jaké změny přinese nový panevropský penzijní produkt?


Myšlenka se zrodila v EIOPA. Ta si nejprve nechala zpracovat detailní analýzu jednotlivých penzijních a pojistných trhů se zaměřením právě na penzijní produkty, jejich státní incentivy a daňové aspekty[1]. Závěrem této studie bylo, že jednotlivé trhy jsou velmi odlišné. Jeden text, ale zcela jiné závěry si učinili evropští regulátoři a účastníci trhu. Pojistitelé se domnívali, že nyní je již jasné, že není reálné, aby EIOPA navrhla jednotný evropský produkt pro zajištění v postaktivním věku.

Naopak pro úředníky to byla živá voda na jejich mlýn s cílem sjednotit nejednotnost spoření na důchod, jejich různý stupeň rozvinutosti a přešli do dalšího kroku, kterým bylo vytvoření jednotné produktové regulace. Jejich snaha byla dovedena 29. června 2018 do společného kompromisního návrhu Evropského parlamentu a Rady EU na PEPP[2]. Dle vyjádření Komise PEPP: „…pomůže uspokojit potřeby osob, které chtějí zlepšit přiměřenost svých penzijních spoření, řešit demografický problém, doplnit stávající penzijní produkty a plány a podporovat nákladovou efektivnost u osobních důchodů…“.

Co je PEPP?

Většina lidí by asi uvedla, že od svého penzijního spoření očekávají jistotu i v dlouhém období a že chtějí přiměřený výnos. V souladu s tím jsou i principy PEPP, kde je uváděna jednoduchost, transparentnost, nákladová efektivita, bezpečnost a v neposlední řadě přenositelnost. Záměrem regulátorů není nahradit stávající produkty, ale doplnit je o nový produkt s harmonizovanými prvky v oblasti způsobu licencování poskytovatelů, způsobu jeho prodeje, informačních požadavků (KID), produktových opcí, regulace investování, přenositelnosti mezi jednotlivými státy a možností výměny poskytovatele PEPP. Naopak není snaha harmonizovat daňové aspekty produktu a kupodivu ani výplatní fázi.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co červenec dal


Právě na výplatní fázi je soustředěná pozornost lobbingu pojistitelů. V její definici je však pouze uvedeno, že poskytovatelé PEPP mohou nabídnout jednu či více možností ze čtyř nabízených forem:

  • rentu,
  • jednorázovou částku,
  • postupné čerpání a
  • kombinaci předchozích variant.

Se znalostí našeho domácího penzijního systému se podivuji nad nabídnutím možnosti jednorázové částky, která patrně bude mezi klienty převládat, a tím se penzijní produkt bude míjet svým účelem. S tím souvisí i absence doživotní renty, která by naopak tento princip velmi podpořila, i kdyby byla povinná jen pro část naspořených prostředků. Ale i samotná EIOPA má výhrady k definici výplatní fáze, neboť zde došlo k vložení možnosti dále dodefinovat výplatní fázi členskými státy. Tím se paradoxně v rámci jednotného PEPP decentralizovala podoba výplatní fáze.


Mohlo by vás zajímat: Jaké emoce vzbuzují pojišťovny u Rakušanů?


Akumulační fáze PEPP

Z popisu akumulační fáze je zřejmé, že předlohou jí nebyly pojistné, nýbrž investiční produkty. Do centra se postavila investiční pravidla a za hlavní požadavek se považuje maximalizaci nejlepšího dlouhodobého prospěchu všech účastníků PEPP. Návrh nabízí mít v nabídce až pět investičních možností, včetně volitelných tzv. alternativní investiční možnosti.

Zde právě pojistitelé požadovali mít jen jednu povinnou investiční možnost a to takovou, která by garantovala klientům nezáporný výnos. Zájmy poskytovatelů mimo pojišťovnictví převážily nad zájmy pojistitelů, a proto tento stav nenastal. Návrh umožňuje u standardních investičních možností pouze ochranu kapitálu. Konkrétní povolené techniky má teprve určit Komise v delegovaných aktech.


Mohlo by vás zajímat: Soňa Schwarzová: Se zaměstnanci musíme pracovat jako s klienty


Poplatky

Jako pozitivní stránku PEPP vidím jeho snahu o transparentnost nákladů a poplatků. Jejich maximum však v návrhu není stanoveno, avšak klade se požadavek na zveřejnění jejich výše a struktuy v dokumentu KID. KID pro PEPP bude odlišný od KID pro pojistné produkty i investiční produkty, což je další nepochopitelná část návrhu, neboť se v Bruselu rodí snaha o sjednocení KIDů pro pojistné a investiční produkty.

Návrh reguluje pouze dva poplatky. Prvním je poplatek za změnu poskytovatele PEPP a to v maximální výši 1,5 %. Druhým je nulový poplatek za změnu investičních možností. Obecně se vyžaduje, aby poplatky byly přiměřené a odpovídaly skutečným nákladům poskytovatele. Pro pojistitele obecně je nevýhodou jejich širší produktové portfolio a samotná komplexnost pojištění, která implicitně vede u pojišťoven k vyšším nákladům zahrnutým v produktu než dokážou dosáhnout investiční společnosti.


Mohlo by vás zajímat: China Oceanwide kupuje amerického pojistitele za 2,7 mld. USD


Pojistná rizika

Největším zklamáním je pro mne navrhovaná úprava krytí pojistných rizik. V době, kdy evropské státní sociální systémy jsou stále více zatěžovány nároky z invalidních důchodů populace, neb se prodlužuje věková hranice odchodu do důchodu, je pochopitelná snaha pojistitelů, zabudovat do PEPP i povinné krytí biometrických rizik. Původní návrh parlamentu měl tuto část detailněji zpracovanou a požadoval, aby krytí biometrických rizik dodávali pouze pojistitelé.

Současný kompromisní návrh Evropského parlamentu a Rady EU si v článku 42 vystačí s pouhými dvěma větami: umožňuje biometrická rizika zařadit do produktu a definuje je jako zajištění proti dlouhověkosti, invaliditě a úmrtí. Lobbing velkých investičních společností se opět zaskvěl.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Trh meziročně narostl na předpisu pojistného o 2,8 miliardy


Aktuální znění návrhu není ještě finální a bude se dále v evropských orgánech projednávat. A tak nám nezbývá než doufat, že PEPP bude nakonec efektivním nástrojem pro ochranu Evropanů v důchodu, nepoškodí současné fungující důchodové systémy a ani se nezařadí po bok zákazu žárovek či evropské regulace fotbalových přestupů.

Ondřej Poul
ředitel úseku pojištění osob, Kooperativa pojišťovna
Vysoká škola ekonomická v Praze


[1] http://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/regulace-trhu/insurance-europe-vyzyva-k-reseni-penzijni-mezery-v-eu/
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0343&from=CS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Test

Test1,  13. 8. 2018

Test

Související články